Budapesti Közlöny, 1899. augusztus (33. évfolyam, 175-200. szám)

1899-08-01 / 175. szám

Budapest, 1899 175. szám. Kedd, augusztus 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre..................... 30 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre..........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai elő­legesen beküldendők, még pedig 300-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden­ egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg két lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. SZERKESZTŐSÉGI IRODA­­ VII. kerület, Miksa­ utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: plagonhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztésére Czekelius Aurél és Sztermyi József osztálytanácsosoknak a ministeri tanácsosi czimet és jelleget díjmentesen adományozom. Kelt Ischlben, 1899. évi julius hó 25-én. Ferencz József, s. k. Hegedűs Sándor, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Mezey Dénes, az esz­tergomi főkáptalan főpénztárnokának, sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréseid, a koronás arany érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Ischlben, 1899. évi julius hó 21-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Manó, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Potyondy Ferencz, Értény község jegyzőjének, sok évi hű és "buzgó szolgálata elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Ischlben, 1899. évi julius hó 23-án. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Manó, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Bartha Gábor, Bere község birájának, hű és buzgó szolgálata elismeréseid, a koronás ezüst érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Ischlben 1899. évi julius hó 22-én Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Manó, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi julius hó 21-én kelt legfelső kéziratával, Mária Jozefa főherczegasszony ő cs. és kir. fen­ségének főudvarmesternőjét, Széchényi Marietta grófnőt ez alkalmaztatásától kegyelemben fölmen­teni és helyére gróf Attems Karolina szül. Attems grófnőt ő cs. és kir. fensége főudvar­­­mesternőjévé kinevezni legkegyelmesebben mél­­tóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, a csá­szári és királyi Ház és a külügyek közös minis­terének legalázatosabb előterjesztésére, folyó évi július hó 8-án kelt legfelső elhatározásával, Tiller Sámuel magyar állampolgárnak, Buda­pesten, a San Marino köztársaságtól részére a nevezett városba adományozott főconsuli állását jóváhagyni és erre vonatkozó kinevezési okmá­nyához a legfelső exequatur-t megadni kegy­teljesen méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi julius hó 21-dikén Ischlben kelt legfelső el­határozásával, legkegyelmesebben elrendelni mél­tóztatott, hogy Pank Ede, kecskeméti 4. honvéd huszár ezredbeli őrnagynak a legfelső megelége­dés kifejezése tudtul adassák. A császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi julius hó 23-án Ischlben kelt legfelső el­határozásával, Fülöpp Arthur, Probszt ezredbeli tényleges állományú 1. oszt. századosnak a m. kir. honvéd gyalogság tényleges állományába 1899. évi augusztus hó 1-jével való áthelyezését leg­kegyelmesebben elrendelni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi julius hó 23-án Ischlben kelt legfelső elhatá­rozásával, nahácsi Simonchich Gyula 1. oszt. honvéd főhadbiztosnak, a saját kérelmére meg­ejtett felülvizsgálat eredménye alapján mint rok­kantnak, nyugállományba helyezését legkegyel­mesebben elrendelni méltóztatott. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a székes­fővárosi m. kir. államrendőrséghez Kosaras Sándor segédfogal­mazót fogalmazóvá, Orz György írnokot segéd­fogalmazóvá és Andréka Károly detectivet ír­nokká kinevezte. _______ A m. kir. pénzügyminister a gödöllői m. kir. adóhivatalhoz Dancs Gyula adóhivatali tisztet adóhivatali ellenőrré kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Salamon Ferencz pénzügyigazgatósági irodavezetőt dohányárurak­tári kezelővé nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Steiner Imre, a m. kir. állami hidaknál alkalmazott hivatalszol­gát, Riedl Antal m. kir. adófelügyelőségi hiva­talszolgát, továbbá Magera Gusztáv, Dongó Ferencz, Bucsek Ja­cab, Horváth Gábor, Hegyi József, Spieszlehner Ferencz, Tánczik József, Pollák János, Arudorfer Alajos és Hirsch János m. kir. pénzügy­ministeri segédszolgákat a m. kir. pénzügyministeriumhoz, Viczián György igazol­­ványos m. kir. csendőrőrsvezetőt és Zajácz Imre budapesti lakost a m. kir. dohányjövedéki köz­ponti igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez, Stumpf György m. kir pénzü­gyministeri segéd­szolgát a m. kir. állami hidak felügyelőségéhez, Muhi Sándor pénzü­gyministeri segédszolgát pedig a fő- és székvárosi m. kir. adófelügyelőséghez hivatalszolgává nevezte ki. A m. kir. honvédelmi minister Szalántzy Dénes nagyszebeni 23. honvéd ezredbeli tarta­lékos hadnagynak, továbbá Gr­oh József nyug­állományú honvéd főhadnagy kezelőtisztnek tiszti rendfokozatukról kért leköszönésüket, ez utóbbit illetőleg nyugdíj-illetékének megtartása mellett; az elsőnek pedig egyúttal a hadapród-tiszthe­­lyettesi rendfokozatot adományozta és 1899. au­gusztus hó 1-jétől számítandó ranggal a brassói 24. honvéd gyalog­ezred tartalékába osztatta be. A m. kir. igazságügyminister Körner Ignácz érsekujvári kir. járásbirósági dijnokot a kalocsai, Weisz Henrik vaáli kir. járásbirósági telekkönyvi betétszerkesztő szakdijnokot a bajai kir. járás­bírósághoz és Szentgyörgyi Károly szolnoki kir. törvényszéki dijnokot a szolnoki kir. törvényszék­hez írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Haim Jenő kecskeméti kir. törvényszéki dijnokot a szepes­­váraljai kir. járásbírósághoz végrehajtóvá ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister Szigetiiy László szabadkai kir. törvényszéki és Varga Imre bács­almási kir. járásbirósági segédtelekkönyvvezető­­ket kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminiszer a nagyváradi kir. törvényszéknél ideiglenes minőségben alkal­mazott dr. Pognár Sándor aljegyzőt ebben az állásában végleg megerősítette. Grollich Lőrincz m. á. v. pályaőr piskii lakos, valamint kiskorú gyermekei Katalin, Etelka, Antal és Lőrincz vezetéknevének » Kövem­ «-ra kért átváltoztatása, f. évi 77.452. számú belügy­­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Gottlieb Henrik m. á. v. kisegítő fékező, nagy-szebeni lakos, valamint kiskorú fia Ervin vezetéknevének »Gondos«-ra kért átváltoztatása, f. évi 77.453. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Kaupert István m. á. v. éjjeli őr aradi lakos, valamint István nagykorú és Ferencz és Pál kis­korú gyermekei vezetéknevének »Kárpáti«-ra kért átváltoztatása, I. évi 77.457. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök egyidejűleg kelt rendeleteiben foglalt engedély alapján az Abauj-Torna vár­megyei Rank-Herlein község Ránkfüred, a Bács- Bodrog vármegyei Bogojeva község Gombos, a Nyitra vármegyében fekvő Brezán község Berzeny, Krstyánfalu község Terestyénfalva, Nedasócz község Nyitra-Nádas, Nemesicz község Nyitra- Németi, Nedozser község Nádasér, Podola község Leszéte, a szeniczi közigazgatási járáshoz tartozó Sztrázsa község Morvaör, a vágój helyi közigazga­tási járáshoz tartozó Sztrázsa község Vágör, Turcsánka község Turcsány, Valaszka-Bella köz­ség Bélapataka, Veszele község Vigvár, a Sáros vármegyei Osztropatak község Osztrópataka és a Torontál vármegyei Szerb - Szent - Péter - Német község Újszentpéter elnevezést nyert. A lap mai számához egy és háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next