Budapesti Közlöny, 1899. október (33. évfolyam, 226-251. szám)

1899-10-01 / 226. szám

Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre................... 10 frt Félévre.............................10 » Negyedévre........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. A Wfc.lVi. i-n rílfiO OLVAS­ÓT FF SÍÉ­BŐ­L Budapest, 1899. 226. szám. Vasárnap, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdíj, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg két lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi szeptember hó 22-én Bécsben kelt legfelső elhatározásával, legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy Breit Józ­sef 1. osztályú szá­zadosnak, létszám felett a debreczeni 3. honvéd gyalog­ezrednél, a honvéd felsőbb tiszti tanfolyam tanárának, a legfelső megelégedés kifejezése tud­­tul adassák. A m. kir. pénzügyminister dr. Balásy Antal ministeri segédtitkári czimmel és jelleggel fel­ruházott ministeri fogalmazót, dr. Molnár Imre pénzügyi segédtitkárt és dr. Lu­kachich Béla ministeri segédtitkári czimmel felruházott minis­teri fogalmazót ministeri segédtitkárokká és dr. Pálffy Rikchárd ministeri fogalmazói czimmel és jelleggel felruházott ministeri segédfogalmazót ministeri fogalmazóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Kolosváry Bálint budapesti kir. törvényszéki aljegyzőt a kassai kir. állami jogakadémián a magyar és az osztrák magánjog tanszékére, a szabályszerű illetményekkel, ideiglenes minőség­ben, nyilvános rendkívüli tanárrá nevezte ki. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Szilágy vármegyében a mosóbányai anyakönyvi kerületbe anyakönyveze­­tővé Mark­ovits Béla helyettes körjegyzőt, továbbá anyakönyvvezető helyettesekké az almás-balázs­­házai kerületbe Kepes Gyida helyettes segéd­jegyzőt, az alsó-báni kerületbe pedig Kozma Károly segédjegyzőt, végül a sz.-udvarhelyi kerü­letbe Turteltaub Albert helyettes segédjegyzőt nevezte ki és, a sz.-udvarhelyi anyakönyvvezető helyettes kivételével, valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 59.440/11. sz. alatt kelt rendeletével Kiss Zsigmond volt egy évi önkéntes, a budapesti 1. honvéd gyalog­ezred állományából, 1899. évi október hó 1-vel tartalékos hadapród-tiszthelyettessé neveztetett ki, a gyulai 2. honvéd gyalog ezredhez. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 60.386/11. sz. alatt kelt rendeletével, a honvédség kötelékéből elbocsáttatnak, 1899. évi október hó 1-vel, a szolgálati, illetve védkötelezettség telje­sítése után, viselt tiszti rendfokozatuk megtartása nélkül, saját kérelmükre. Dek­ény Sándor, lugosi 8., Bencsik György, székesfehérvári 17., Haring Vilmos, és Dokupil Adolf, pécsi 19., Íjász Hugó, marosvásárhelyi 22. honvéd gya­log­ezredbeli tartalékos hadnagyok, továbbá dr. Kelemen Gyula, a budapesti I., Szekidesz Emil, a szegedi II., Guttvill Pál, a pozsonyi IV., Antolek József és Jellenc Emil, a zágrábi horvát-szlavén VII. honvéd kerületi parancsnokság nyilvántartásában álló szolgálaton kívüli viszonybeli hadnagyok. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 66.735/11. sz. alatt kelt rendeletével Jankovits Dezső pápai 7. honvéd huszár ezredbeli tartalékos hadnagy­nak tiszti rendfokozatáról kért leköszönése el­fogadtatott. A székes­fővárosi m. kir. pénzügyigazgatóság Smad­a Ödön díjtalan fogyasztási adóhivatali gyakornokot és Sényi István Dezső pénzügyőri fővigyázót segélydíjas m. kir. fogyasztási adó­hivatali gyakornokokká nevezte ki. A lugosi kir. pénzügyigazgatóság Kafka Már­kus díjtalan gyakornokot a lugosi kir. adóhiva­talhoz díjas gyakornokká nevezte ki. A nagyszebeni kir. törvényszék h. elnöke a vezetése alatti kir. törvényszékhez Hermann Albert napdijas szolgát III-ad oszt. hivatalszolgává ne­vezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 53.082/VI. szám alatt a szerb-török kereskedelmi egyezmény tárgyában a következő rendeletet adta ki valamennyi kereskedelmi és iparkamarának. A Törökország és Szerbia között kötött és egyelőre 1900. évi február hó 15/27-ig érvényes ideiglenes kereskedelmi egyezmény értelmében Szerbia és Törökországból származó egyes áruk részére mérsékelt vámokat engedélyezett, melyek közül felemlítendők: 100 kg-ként czitrom, narancs 3 frank szőlő és egyéb friss gyümölcs 3 » mandula 10 » paprika törve vagy nem 20 » Miután a Szerbia által Törökországnak nyúj­tott ezen vámtarifa-mérséklések a Szerbiával 1892. évi augusztus hó 9-én kötött s az 1893. évi XX. t.-czikkbe iktatott kereskedelmi szerző­désünk által számunkra biztosított legnagyobb kedvezmény alapján a Szerbiába való bevitelnél a mi hasonló áruinkra is kiterjednek, felszólítom a Kamarát, hogy a fentiekre az érdekeltek figyel­mét felhívja. Budapest, 1899. szeptember hó 14-én. A minister megbízásából: Kilengi Hugó, s. k. ministeri tanácsos. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a »Moh­ácsvidéki róm. kath. néptanító­­egylet« módosított alapszabályzatát, f. évi 69.862. sz. alatt kelt rendeletével, jóváhagyta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az ér­melléki ev. ref. egyházmegyei tanítóegyesület egyesületi és gyámintézeti módosított alapszabályzatát, f. évi 70.643. sz. alatt kelt rendeletével, jóváhagyta. A nagyváradi m. kir. posta- és távirda-igaz­­gatóság közhírré teszi, hogy a Szatmár várme­gye szinyér­váraljai járásába kebelezett Kő­szeg-Remete és Rózsapallag községeket a folyó évi október hó 15-től kezdődő hatálylyal, az avas-újvárosi postahivatal kézbesítő köréből a felsőfalui postahivatal kézbesítő körébe vissza­ kebelezi. NEMHIVATALOS RÉSZ. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Schmidt Soma debreczeni hangszergyárosnak, a­ki a debreczeni orsz. tanítói árvaháznak egy értékes zongorát adományozott, elismerését és köszönetét nyilvánította. Megadott szabadalmak. (Az alábbi czímű találmányra a megjelölt naptól szá­mítva a megnevezettnek szabadalom adatott, mely a szabadalmi lajstromban a megnevezett számot kapta.) 14364. lajstromszám. Dr. Fischer Hermann vegyész Berlinben. Készülék fának, tőzegnek és hasonló anyagoknak szárítására és elszenesitésére. IVh/1. oszt. 1898 nov. 19. Elsőbbsége 1897 decz. 9-től kezdődik. 14365. lajstromszám. Graeber Henrik Jakab mérnök és Tobler Henrik kereskedő Baselben. — Szigetelőfal akkumulátor elektródok számára. VIIIg. oszt. 1898. okt. 28. 14366. lajstromszám. Gindele György gazdál­kodó Nagy-Károlyban. — Elgazolás elleni men­tőkészülék villamos vasutak számára. V/g. oszt. 1898 nov. 17-én. 14367. lajstromszám. Gasmotoren Fabrik Deutz czég R­m. Deutzban. — Menetirány változtatá­sára szolgáló átterés motorkocsikhoz. V­g. 1898 decz. 6-án. Elsőbbsége 1897. aug. 14-től kez­dődik. 14368. lajstromszám. Heuffel Sándor gépész­­mérnök Budapesten. — Eljárás vasúti kocsitagok A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 4-dik oldalon kezdődik s egy és egynegyed ív mellékleten folytatódik.

Next