Budapesti Közlöny, 1899. november (33. évfolyam, 252-276. szám)

1899-11-01 / 252. szám

Budapest, 1899. 252. szám. Szerda, november 1. KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ..... SO­ort Félévre .............................10 » Negyedévre........................5 » Egy teljes lap ára 30 km. Szerkesztőségi iroda : m. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal.­­ m ., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. illő fizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítők-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt 66 így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Stlagánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beiktatás után külön 30 kv. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Feichtinger Miksa pénzügyi tanácsos és aradi dohánybeváltó­felügyelőnek, saját kérelmére történt nyu­­galmaztatása alkalmából, sok évi hű és hasznos szolgálata elismeréséül, a királyi tanácsosi czimet díjmentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1899. évi október hó 18-án. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Manó, s. k.­­ császári­­­s apostoli királyi Felsége, folyó évi október hó 24-én Gödöllőn kelt legfelső elha­tározásával, legkegyelmesebben elrendelni mél­­tóztatott, hogy tolcsvai Nagy Gábor, a m. kir. VI. számu­ csendőr kerületnél a másod törzstiszt teendőivel megbízott századosnak, a legfelső meg­elégedés kifejezése tudtul adassák. A m. kir. pénzügyminister a fiumei kir. adó­hivatalhoz Superina Antal adóhivatali tisztet adóhivatali segéddé végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a tatai kir. adó­hivatalhoz Kovács Imre adóhivatali gyakornokot adóhivatali tisztté ideiglenes minőségben kine­vezte. A m. kir. pénzügyminister Boros József volt irodavezetőt a s­ékes­fővárosi m. kir. pénzügy­­igazgatósághoz irodatisztté végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer a trencséni m. kir. pénzügyigazgatósághoz Petrovics Jenő temesvári kezelési gyakornokot pénzügyi irodatisztté ideig­lenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Ajaki János nagy­­károlyi lakost ideiglenes minőségű segélydíjas pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a nagy­károlyi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m­. kir. pénzügyminister a deési m. kir. pénzügyigazgatósághoz Jablonszky Szilárd keze­lési gyakornokot pénzügyi irodatisztté ideiglenes minőségben kinevezte. R­endelet. Az 1892. évi XVIII. t.-czikk alapján az érme- és pénzrendszerre vonatkozólag kötött szer­ződést kiegészítő pótszerződés az 1899. évi XXXIII. t.-czikk­­értelmében a magyar korona országainak kormánya és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormánya között a mai napon megköttetvén, a korona­érték megállapításáról szóló 1892. évi XVI. törvényczikk kiegészítéséről intézkedő 1899. évi XXXII. t.­czikk 6. §-ában foglalt felhatalma­zás alapján e törvényczikk hatályba Léptének ideje ugyancsak a mai nappal állapittatik meg. Budapesten, 1899. évi november hó 1-én. Széll Kálmán, s. k. Lukács László, s. k. A m. kir. igazságügyminister Nagy Mek decsi kir. törvényszéki bírót a marosvásárhelyi kir. ítélőtáblához elnöki titkárrá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a hódságki kir. adóhivatalhoz Nobl Illés adóhivatali ellenőrt adó­hivatali pénztárnokká kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a facseti kir. adó­hivatalhoz Schneider Sebestyén adóhivatali ellen­őrt adóhivatali pénztárnokká kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a szászvárosi kir. adóhivatalhoz Inczédy Bertalan adóhivatali se­gédet adóhivatali ellenőrré kinevezte. A belü­gyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Huny­ad vármegyében a demsusi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetővé Gola Kálmán h. körjegyzőt nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. Ennek következtében egyúttal azon korábbi rendelkezés, mely szerint a demsusi és tustyai anyakönyvi kerületek a házassági jogról szóló törvény alkal­mazásánál egy anyakönyvi kerületet képeztek, hatályát veszti. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Háromszék vármegyében a mikó­ujfalui anyakönyvi kerületbe Incze Fe­rencz helyettes körjegyzőt anyakönyvvezetővé, to­vábbá a sepsi-szt.-györgyi anyakönyvi kerületbe Kristály Balázs polgári iskolai tanítót, a kézdi­­polyári kerületbe pedig Király Sándor jegyzőgya­kornokot anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és a két elsőt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. Egyszersmind Csutak Mihály kézdi­ polyári kerületi anyakönyvvezetőt, kinek hatásköre eddig a születések és halálesetek anyakönyvezésére szorítkozott, a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta, minek következtében azon korábbi ren­delkezés, mely szerint a kézdi-polgári és kézdi­­szt­-léleki anyakönyvi kerületek a házassági jog­ról szóló törvény alkalmazásánál egy anyakönyvi kerületet képeztek, hatályát veszti. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Baranya vármegyében a kacsfalui anyakönyvi kerületbe Kovács Pál segéd­jegyzőt, a magyar-bólyiba Szedlák Béla segéd­jegyzőt és végül a magyar­ mecskeibe Szöllössy Jenő segédjegyzőt anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és valamennyit a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Torda-Aranyos várme­gyében az induli anyakönyvi kerület székhelyét, az elnevezés megfelelő megváltoztatása mellett, Mikes községbe helyezte át. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 73.876/11. sz. alatt kelt rendeletével tartalékos hadapród­­tiszthelyettesekké kineveztetnek, 1899. évi novem­ber hó 1-vel, a következő volt egyévi önkéntesek: Radnai Emil, a pécsi 19., Baitz Lipót, a lugosi 8., Gosztonyi Gyula, a pécsi 19., Krajnicseszky Aurél, a verseczi 7. és Simonchich Dezső, a budapesti 1. honvéd gya­log­ezred állományában. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 76.440/XIX. sz. alatt kelt rendeletével Schoppelt Henrik Emil marosvásárhelyi 9. honvéd huszár ezredbeli tar­talékos alállatorvos, a szolgálati kötelezettség telje­sítése után, viselt tisztviselői rendfokozatának megtartása nélkül, saját kérelmére, 1899. évi október hó 31-vel a honvédség kötelékéből el­bocsáttatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Radomszky Mihály iszka-bákóczi állami elemi iskolai vándor-tanítót a csömör-puszta-szt.-mihályi állami elemi népiskolához rendes tanítói minő­ségben áthelyezte. A­ vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bujnák Mária okleveles kisdedóvónőt állami kisdedóvónővé kinevezte s szolgálattételre az alsó­­kubini egyesületi kisdedóvodához rendelte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Zaffiry Anna állami kisdedóvónőt a miszlókai állami kisdedóvodáh­oz helyezte át. A tordai m. kir. pénzügyigazgatóság Albán Sándor tordai díjtalan adóhivatali gyakornokot a maros-ludasi kis­­adóhivatalhoz díjas gyakor­nokká nevezte ki. Szpevák J­ános tót-pelsőczi illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint Aranka és Károly kiskorú gyermekei vezetéknevének »Dalos«-ra kért átvál­toztatása, I. évi 98.442. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú IV rasa Tamás m. kir. vasgyári al­kalmazott zólyom-brezói lakos vezetéknevének »Várnai«-ra kért átváltoztatása, f. évi 98.443. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 4-dik oldalon kezdődik s egy és fél ív mellékleten folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék