Budapesti Közlöny, 1899. december (33. évfolyam, 277-300. szám)

1899-12-01 / 277. szám

Budapest, 1899. 277. szám. Péntek, deczem­ber 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti póttal szétküldéssel, Tag, helyből házhoz hordva: Egész évre ..... 10 írt Félévre...............................10 » Negyedévre.......................... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. BIKKESSZTŐLÉSI IRODA I VI. kerület, Mikaa-utcza 8. szám. Kiadó­hiv­atal : 111., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat Írásit az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. ............. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kv. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán kisfalusi Lipth­ay Sándor, a József-műegyetem nyilvános rendes tanára és ez idei rektorának, a tudomány és az oktatás terén szerzett érdemei elismeréséül, a magyar királyi udvari tanácsosi czimet dijmentesen ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1899. évi november hó 25-én. Ferencz József, s. k. Széll Kálmán, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Heller Rikhárd bajai polgári iskolai igazgatónak, a tanügy te­rén szerzett érdemei elismeréséül, az arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1899. évi november hó 26-án.Ferencz József, s. k. Széll Kálmán, s. k. A m. kir. pénzügyminister a vingai kir. adó­hivatalhoz Keresztes József és ifj. Rajka János adóhivatali gyakornokokat adóhivatali tisztekké ideiglenes minőségben, kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a székelyhídi kir. adóhivatalhoz Szalánczy Dénes járásbirósági dijnokot adóhivatali tisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Sissovics Ede buda­pesti lakost ideiglenes minőségű díjtalan m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a pénzügy­­ministeri számvevőséghez. A földmivelésügyi m. kir. minister, folyó évi 94.182. szám alatt kelt elhatározásával, Losonczy Elemér némat földbirtokost az alsó-csallóközi és csilizközi egyesült ár­mentesítő és alsó-csallóközi belvizlevezető társulat ministeri biztosának oldala mellett az 1885. évi XXIII. t.-czikk 124. §-a értelmében működő véleményező bizottság tagjává kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister György Károly és Kozma Bálint Miklós okle­veles tanítókat a fiátfalvi állami elemi népisko­lához rendes tanítókká kinevezte. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Obernauer Ferencz selmeczbányai vízműgép-ügyelőnek, ötven évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Gödöllőn, 1899. évi november hó 11-én. Ferencz József, s. k. Széll Kálmán, s. k. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Nemes Lajos Zemplén vármegyei kir. tanfelügye­lőt, jelenlegi minőségében és jelenlegi állomás­helyén való meghagyása mellett, a VII. fizetési osztály 3-dik fokozatába nevezte ki. A kereskedemügyi m. kir. minister a m. kir. államépitészeti hivatalok személyzeti létszámába Bottka Lajos és Toperczer Ákos okleveles mér­nököket kir. segédmérnökökké, Kőszeghy László szigorló mérnököt pedig ideiglenes minőségű kir. segédmérnökké nevezte ki. A m­. kir. pénzügyminister a gyergyó­szent­­miklósi adóhivatalhoz Kiss György adóhivatali tisztet adóhivatali ellenőrré végleges minőségben kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Rózsa Károly okleveles tanítót a negyedik hegy­kerületi állami ellem­i népiskolához rendes taní­tóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Czirbusz Endre okleveles tanítót a kriványi ál­lami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Gabonyi Flórián és Mayer Mária okleveles tanítót, illetve tanítónőt a zalaborfalvi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá, illetve taní­tónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Faiis Irén okleveles tanítónőt az ó­léczi állami elemi népiskolához rendes tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Tanazevics Szilárd okleveles tanítót a réva­­újfalui községi elemi iskolához rendes tanítóvá kinevezte. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök N­y­i­t­r­a vármegyében a nagy­­surányi anyakönyvi kerületbe Taxner Elek jegy­zői írnokot anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A kassai kir. ítélőtábla elnöke, az 1897. évi XXXIII. t.-czikk 2. §-a értelmében, az 1900. év tartamára a rimaszombati kir. törvényszéknél szervezett esküdtbiróság elnökéül Kulinyi Aladár kir. törvényszéki elnököt, helyetteséül Medveczky Sándor kir. törvényszéki bírót jelölte ki. Az eperjesi kir. törvényszék elnöke, az 1897. évi XXXIII. t.-czikk 2. § ának 3-ik pontja alap­ján közhírré teszi, hogy a kassai kir. ítélőtábla elnöke az 1900. évre az eperjesi kir. törvényszék esküdtbiróságának elnökéül Lehoczky Sándor kir. törvényszéki bírót, helyetteséül pedig Uhlarik Mátyás kir. törvényszéki birót jelölte ki. A kassai kir. törvényszék elnöke, az 1897. évi XXXIII. t.-czikk 2. §-a alapján közhírré teszi, hogy az 1900. év tartamára a kassai kir. törvényszék esküdtbiróságának elnökéül Sziráky Barna kir. törvényszéki elnök, ennek állandó helyetteséül pedig dr. Bessenyey Béla kir. tör­vényszéki biró jelöltettek ki. Rosenfeld Arnold balassa­gyarmati illető­ségű isaszegfű lakos vezetéknevének »Rónai«-ra kért átváltoztatása, I. évi 102.786. számú belügy­­ministeri rendelettel, megengedtetett. Stern Albert magyar­ládi illetőségű siklósi lakos vezetéknevének »Sebök«-re kért átváltozta­tása, I. évi 102.867. számú belügyminiszeri rende­lettel, megengedtetett. Gloldgruber Samu szabadkai illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú gyermekei Mihály, Andor, Kálmán és Irén vezetéknevének »Bányai«-ra kért átváltoztatása, f. évi 102.915. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú W­e­i­s­z Zoltán tulkai illetőségű deb­­reczeni lakos vezetéknevének »Fej­ér «-re, kért át­változtatása, f. évi 103.079. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Schateles Simon budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Somogyi«-ra, kért átváltoztatása, I. évi 103.150. számú belügyminis­zeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Braun József seprősi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Gyulai«-ra kért átváltoztatása, f. évi 103.185. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú V­r­a­n­a Jólán, V­r­a­n­a Emil, V­r­a­­na Mária, Vrana Ilona és Vrana András hosszu-peresztegi lakosok vezetéknevének » Ván­dor «-r­a, kért átváltoztatása, f. évi 103.387. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Gr­a­b­u­­­y­a Mihály nyíregyházai illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Kovács«-ra kért átváltoztatása, I. évi 111.803. számú bel­­ügyministeri rendelettel, megengedtetett.­ ­ A lap mai számához egy és fél ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék