Budapesti Közlöny, 1900. január (34. évfolyam, 1-24. szám)

1900-01-03 / 1. szám

Budapest, 1900 1. szám. Szerda, január 3 BUDAPESTI H­IVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...................40 korona Félévre........................20 » Negyedévre.....................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda­ : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitö”-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100— 200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 60 fillér bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. M­­agánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata)egyszeri beiktatásnál 38 fill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beik­tatás után külön 60 fillér. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­niszerem előterjesztésére dr. Binder András papnevelő intézeti tanár és lelkiigazgatót a szatmári székeskáptalan tiszteletbeli kanonokjává, Müller Károly mármaros­­szigeti esperes plébánost pedig káptalanon kivü­li mármarosi főesperessé kinevezem. Kelt Bécsben, 1899. évi deczember hó 14-én. Ferenc­ József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem előterjesztésére dr. Lippich Elek ministeri titkárnak az osztálytanácsosi czi­­met és jelleget díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1899. évi deczember hó 23-án. Ferenc­ József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Vida József és Vag­dald József gazdasági cselédeknek, ötven évet meghaladó hű és példás szolgálataik elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1899. évi deczember hó 27-én. Ferencz József, s. k. Széll Kálmán, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, 1899. évi deczember hó 21-én kelt legfelső kéziratával, treuenzwölfi Touzet Eugéniának, Erzsébet Mária főherczegnő ő cs. és kir. fensége volt nevelőnőjének, az Erzsébet-rend II. osztályát leg­­kegyelmesebben adományozni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben (1900 január 1-jével) kinevezni hadnagyokká a tartalékban a gyalogságnál, vadász és utász-csapa­toknál s a vasúti és táviró ezrednél (1900. január 1-jétől számítandó ranggal) a következő tartalékos hadapródokat, (tiszt­­helyetteseket) : Radvánski Ceslaust, a 13. sz. gyalog­ezrednél; Voncra Vinczét, a 94. sz. gy. e-nél; Köszler Józsefet, a 31. sz. tábori vadász zászlóaljnál; Anderte Ferenczet, a 91. sz., Duck Vilmost, a 9. sz., Mucha Lipótot, a 45. sz., Reichfeld Izidor jogtudort, a 12. sz., Brelic Ferenczet, a 96. sz. gy. e-nél; báró Brettschneider Károlyt, a 49. sz. gy. e-nél, a 70. sz. gy. e-hez; Polasek Antalt, szolgálatra beosztva a bosnia­­herczegovinai 3. sz. gy. e-nél; Hahn Jánost, a 35. sz. gy. e-nél, a 15. sz. gy. e-hez; Zavodnik Lajost, a 95. sz., Spitschka Ferenczet, a 89. sz., Zamorski Mátyást, a 90. sz., Reichel Rudolfot, a 100. sz., Zielbauer Alajost, a 87. sz., Saravec Ferenczet, a 30. sz., Sándor Józsefet, a 2. sz., Dús Ferenczet, a 18. sz., Kolmann Józsefet, a 20. sz., Orlik Jánost, az 57. sz. gy. e-nél; Katzlberger Edét, az 59 sz. gy. e-nél, a 16. sz. gy. e-hez; Deutsch Ármint, a 33. sz., Erdei Imrét, a 39. sz., Pucek Györgyöt, az 53. sz., ns. Dömötör Mihályt, a 71. sz., Török Istvánt, a 25. sz., Potocnik Ferenczet, a 17. sz., Mojzil Adolfot, a 18. sz. gy. e-nél; Neuzil Adolfot, a 73. sz. gy. e-nél, az 55. sz. gy. e-hez; Köhler Antalt, a 92. sz., Gospodnellé Ferenczet, a 79. sz., Zimmermann Mártont, az 51. sz., Glinski Albertet, a 20. sz., Meferdt Gusztávot, a 31. sz., Pedaro Konstantint, a 2. sz. gy. e-nél; Wessely Jánost, a 49. sz. gy. e-nél, a 70. sz. gy. e-hez; Czarnik Jánost, a 95. sz. gy. e-nél, az 55. sz. gy. e-hez; Trux Kálmánt, a 39. sz., Fritscher Vilmost, az 54. sz. gy. e-nél; Holzknecht Józsefet, a 3. tiroli császár vadász e-nél; Marfail Zsigmondot, a 30. sz. t. vadász z-ljnál; Muszely Gyulát, a 83. sz. gy. e-nél; Sykora Emilt, a 81. sz. gy. e-nél, a 45. sz. gy. e-hez; lovag Negri di San Pietro Oszwaldot, a 14. sz., Hlomn Károlyt, az 56. sz., Stastny Adolfot és Bukac Józsefet, mindkettő a 98. sz., Zelko Eleket, a 48. sz., Langer Albertet, a 3. sz., Gombócz Jánost, a 48. sz. gy. e-nél; Zambelli Dánielt, a 3. tiroli cs. v. e-nél; Krekowic Ferenczet, a 96. sz. gy. e-nél; Hueber Rikhárd jogtudort, az 59. sz. gy. e-nél, az 53. sz. gy. e-hez; Dudzik Antalt, a 20. sz. gy. e-nél; Mikó Pált, a 25. sz. gy. e-nél, a 67. sz. gy. e-hez; Czajkowski Szeverint, a 30. sz., Anderlik Bélát, az 52. sz., Motylewski Xavért, a 30. sz., Schramm Rudolfot, a 2. sz. gy. e-nél; Lukes Ferenczet, a vasúti és táviró e-nél; Urbánek József jogtudort, a 36. sz., No­vak Svetizlávot, a 70. sz., Blaschek Aladárt, a 76. sz. gy. e-nél; Friedel Károlyt, a 49. sz. gy. e-nél, a 70. sz. gy. e-hez; Fröhlich Jánost, a 29. sz. gy. e-nél; Stuparewic Györgyöt, az 1. sz. bosnia-her­­czegovinai gy. e-nél; Werluschnig Jánost, a 7. sz. gy. e-nél; Bercik Lajost, a 23. sz. t. vadász z-ljnál; Guth Józsefet, a a 22. sz. t. v. z-ljnál; Szabó Jánost, a 82. sz., Stedrowski Pétert, a 49. sz., Sartori Emil bölcsészet-tudort, a 14. sz., Jekelius Alfrédet, a 82. sz., Garbe Károlyt, a 36. sz. gy. e-nél; Wojtow reche Wojtowitz Józsefet, a 10. sz. gy. e-nél, a 30. sz. gy. e-hez;­­ Adamis Frigyest, a 48. sz., Soldán Ferenczet, a 100. sz., Rybnicek Ferenczet, a 9. sz. gy. e-nél; Gerstner Lajost, az 5. sz. gy. e-nél, a 60. sz gy. e-hez; Jelinek Józsefet, a 45. sz., Wardzala Jánost, az 57. sz., Wolf Pétert, a 38. sz., Rainer Ármint, a 7. sz. gy. e-nél; Safranek Józsefet, a 35. sz. gy. e-nél, a 15. sz. gy. e-hez; felső-visói Fináczy Bélát, a 69. sz., Pallini Rudolfot, a 91. sz., Mis Andrást, a 30. sz., Dewy Lajost, az 51. sz., Kalita Jánost, a 20. sz., Berecanski Basilt, az 55. sz., Hudetz Ödönt, a 89. sz., Schidtz Ferenczet, a 44. sz., Wirth Emilt, a 86. sz., Puchner Károlyt, a 16. sz., Alscher Brúnót és Paszkowski Valért, mindkettő a 80. sz., Hofer Ferenczet, az 59. sz. gy. e-nél, az 53. sz. gy. e-hez; Sommer Frigyest, a 9. sz. t. vadász­o­ljnál; Fengya Igort, a 65. sz. gy. e-nél, a 29. sz. gy. e-hez; Novotny Gyulát, a 39. sz., Lukovics Gábort,­a 25. sz., fogarasi Fogarassy Vilmost, az 51. sz., Ostacho­vicz Károlyt, a 15. sz., Nyilasy Károlyt, a 46. sz., Orlowicz Józsefet, a 24. sz., Prillissauer Károlyt, a 42. sz., Winter Rudolfot, a 75. sz., Lányi Henriket, a 37. sz., Skopecek Emánuelt, a 29. sz., Kobrzynski Vladimírt, a 24. sz., Thor­day Györgyöt, a 31. sz., Treidich Adolfot, a 24. sz. gy. e-nél; Felix Tivadart, az 56. sz. gy. e-nél, az 57. sz. gy. e-hez; Weisz Ferenczet, a 73. sz. gy. e-nél, a 40. sz. vgy. e-hez; Lindler Ferenczet, a 9. sz. gy. e-nél, az 58. sz. gy. e-hez; « Jakab Lászlót, a 29. sz. t. vadász 7­ljnál. A lap mai számához egy és fél ív melléklet, s két iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék