Budapesti Közlöny, 1900. március (34. évfolyam, 48-74. szám)

1900-03-01 / 48. szám

Budapest, 1900. 40. szám. Csütörtök, márczius 1.BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. naponkénti poétái egérküldéssel, vagy helyben , házhoz hordva: Egész évre.................40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre..................10 » Egy teljes lap­­ra 60 fillér. A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előle­gesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 60 fillér bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. SZERKESZTŐSÉGI IRODA , TV. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : ▼II., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Befizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­i**skedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 38 fill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 28 fillérbe kerül minden egy*, megjelenésért. A bélyegdij minden beik­tatás után külön 60 fillér. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és apostoli királyi Felsége, a csá­szári és királyi Ház és a külügyek közös minis­­terének legalázatosabb előterjesztésére, folyó évi február hó 23-án kelt legfelső elhatározásával, kuhnenfeldi báró Kuhn Ottó és barensfeldi báró Bhemen Hugó második osztályú követségi taná­csosokat első osztályú követségi tanácsosokká, gróf Thurn-Valsassina Duglas követségi taná­csosi czímmel felruházott követségi titkárt máso­dik osztályú követségi tanácsossá és trebomislyci gróf Dubsky Viktor követségi titkári czimmel fel­ruházott követségi attachét követségi titkárrá legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi február hó 23-án kelt legfelső elhatározásá­­sával, dr. báró de Vaux Leo, báró Lederer-Tratt­­nern Ottó és galánthai és fraknói gróf Esterházy Sándor követségi attad­éknak a követségi titkári czimet legykegyelmesebben adományozni méltóz­tatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, a császári és királyi Ház és a külügyek közös ministerének legalázatosabb előterjesztésére, folyó évi január hó 29-én kelt legfelső elhatározásával, Jouve René Ambrus kereskedőt Toulonban fizetéstelen alconsullá ugyanoda, a tarifaszerű consuli illet­mények szedésének jogával, legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi február hó 19-én Budapesten kelt legfelső el­határozásával, Dienzl Ferencz I. osztályú fő­­számtanácsosnak, a honvéd számvevőség II. fő­osztálya vezetőjének, a Ferencz József-rend lovag­keresztjét legkegyelmesebben adományozni méltóz­tatott. A m. kir. igazságügyminister­hel zár­gyöző brassói kir. törvényszéki joggyakornokot a sárkányi kir. járásbírósághoz aljegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Jipor Géza m. kir. igazságügyministeriumi dijnokot a liptó-ujvári, Gavrilovics Zsigmond battonyai kir. járásbirósági dijnokot a battonyai, Emánuel Jakab temesvári kir. törvényszéki dijnokot a bozovicsi, Kubinszky János mezőhegyesi m. kir. állami ménesintézeti igazolványos altisztet a temesi és Balajthy Sándor miskolczi lakos ügyvédi írnokot a szikszói kir. járásbirósághoz írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Szathmáry Béla temesvári kir. törvényszéki aljegyzőt a vingai kir. járásbirósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister dr. Németh Rudolf szegedi kir. járásbirósági albirót a szegedi kir. ítélőtáblához tanácsjegyzőül rendelte be. A kereskedelemügyi m. kir. minister Horváth Sándor veszprémi lakos kőművesmestert a kő­műves-, kőfaragó- és ácsmesteri képzettség meg­vizsgálására Veszprémben szervezett bizottság tagjává nevezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister Győrök Leó Tivadart, a komáromi m. kir. földmives­­iskolánál alkalmazott napidijas kertészt, az ottani földmi­ves iskolához ideiglenes minőségű kertész­­tanítóvá nevezte ki. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 12.950/11. illetve 13.921/11. sz. alatt kelt rendeleteivel a honvédség kötelékéből elbocsáttatnak. 1900. évi márczius hó 1-vel, a szolgálati, illetve védkötelezettség teljesí­tése után, viselt tiszti rendfokozatuk megtartása nélkül, saját kérelmükre: Fyber Ignácz és Eissen József, budapesti 1., Hevesi Sándor, gyulai 2., Meisels Vilmos, debreczeni­ 3., Szirmay István és Gelléri Gyula, nagyváradi 4., Hauer Róbert és Hoffmann Mátyás, szabadkai 6., dr. Scheer Emil, Ferch József, Schrittwieser Lipót és Traeger Lajos, verseczi 7., Scherhag Ernő, Gebhardt István, Steiner Károly, Móritz Henrik, Popovics György és Vass Géza, lugosi 8., Bodnár Ferencz és kis­szántói Dobozy István, a kassai 9., Tarnovszky Géza, miskolczi 10., Mattyasovszky Boldizsár, Cziser István és Filát József, munkácsi 11., Stankovits Mór, Mihalovics József, Kardhordó László és Simkó János, pozsonyi 13., Kecsméry Miklós, trencséni 15., Petrikovits Károly, beszterczebányai 16., Halmi Nándor és Vogl Adolf, székesfehérvári 17., Németh Imre, Kari György és dr. Taizs Károly, soproni 18., Petz Ottó, Garai Miksa és Deutsch Adolf, pécsi 19., Mayer Oszkár és dr. Körmendi Gyula, nagykanizsai 20, Lausrmann Vincze és Orendi Gottfried, marosvásárhelyi 22, Batiu Domokos, Hess János és Kast István, nagyszebeni 23., Hribar Miklós, Zepic Milán, Stromszky László és Burazovic István, zágrábi 25., Batiu Sándor, sziszerd 27., dr. Plemic Levin, eszéki 28. honvéd gyalog ez­­redbeli tartalékos hadnagyok; továbbá: fáji Fáy András, budapesti 1., Kató Mihály, szegedi 3., báró Ozegovic Metel, varasdi 10. honvéd hu­szár ezredbeli tartalékos hadnagyok; végre: Tombácz Lajos, a budapesti 1., Jung Antal és Fendler Hugó, a szegedi II., Slachta Kálmán, a kassai TTL, Hanny József és Möller István, a székesfehérvári V. honvéd kerületi parancsnokság nyilvántartásában álló szolgálaton kívüli viszonybeli hadnagyok; továbbá: szolgálati kötelezettségük teljesítése után, viselt segédlelkészi rendfokozatuk meg­tartása nélkül, saját kérelmükre: Diera Ignácz, Baross Károly, Mittuch József és Ferényi Ferencz, a trencséni 15. honvéd kiegészítő parancsnokság nyilvántartásában álló római katholikus tartalékos honvéd segédlel­készek. A pécsi kir. ítélőtábla elnöke Gáspárics László végzett joghallgató nagy­atádi lakost a pécsi kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká ne­vezte ki. A kassai kir. ítélőtábla elnöke Császár László végzett joghallgatót a kassai kir. ítélőtábla kerü­letében ideiglenes minőségben díjas joggyakor­nokká nevezte ki. A kolozsvári kir. ítélőtábla elnöke Molnár Béla végzett joghallgatót a kolozsvári kir. ítélő­tábla kerületébe segélydíjas joggyakornokká ne­vezte ki. Az eperjesi m. kir. pénzügyigazgatóság Jakobs Arthur volt m. kir. adótisztet, eperjesi lakost, az eperjesi kir. adóhivatalhoz díjtalan gyakor­nokká nevezte ki. A zombori m. kir. pénzügyigazgatóság Jurenka Emil újvidéki lakost a titeli kir. adóhivatalhoz dijas gyakornokká nevezte ki. Az eszéki kir. pénzügyigazgatóság kinevezte: Milcz János díjtalan adóhivatali gyakornokot fizetéses adóhivatali gyakornokká az eszéki kir. adóhivatalhoz, Markovic Ádám végzett tanulót pedig díjtalan adóhivatali gyakornokká az eszéki kir. adóhivatalhoz, mindkettőt ideiglenes minő­ségben. A szombathelyi kir. törvényszék dr. Hilmayer Albert szombathelyi lakos gyakorló ügyvédet a szombathelyi kir. törvényszékhez második német tolmácsosá nevezte ki. A lap mai számához egy és fél ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next