Budapesti Közlöny, 1900. április (34. évfolyam, 75-98. szám)

1900-04-01 / 75. szám

Budapest, 1900, 75. szám. Vasárnap, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...................40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre...................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. KIADÓ­HIVATAL : Vii., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. ...... Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előleg­esen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100-200- szóig 4­ kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 60 fillér bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. ÍV­agánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 38 fi­ll., kétezernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beik­tatás után külön 60 fillér. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­­niszerem előterjesztésére a szatmári székes­káptalanban dr. Keszler Ferencz olvasó­kanonoknak a nagyprépostságra, Szabó Norbert őr-kanonoknak az olvasó-kanonok­­ságra, dr. Kádár Ambrus székesegyházi főesperesnek az éneklő-kanonokságra és Hámon József mester-kanonoknak az őr­­kanonokságra való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként üresedésbe jövő utolsóelőtti mester-kanonokságra és székes­­egyházi főesperessé Hedelein Károly czim­­zetes prépost ungi főesperes és ungvári plébánost kinevezem. Kelt Bécsben, 1900. évi márczius hó 20-án. Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére Madarassy István székesfehér­vári törvényszéki biró, Sebastiani Károly kecskeméti törvényszéki biró és dr. Szirányi György érsekujvári járásbirónak az itélő­­tábla-birói. Vághy Mihály soproni ügyész­nek pedig a főügyészi helyettesi czimet és jelleget adományozom. Kelt Bécsben, 1900. évi márczius hó 28-án. Ferencz József, s. k. Dr. Plósz Sándor, s. k. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére Fischer János, a temesvári Ítélő­táblához berendelt bírósági jegyzőt az ottani törvényszékhez, Rónay György ma­­laczkai járásbírósági aljegyzőt a szvidniki, Langhoffer Viktor rimaszombati törvény­széki aljegyzőt az ottani, dr. Kiss László beregszászi törvényszéki aljegyzőt a nagy­­bereznai és Balás Károly kolozsvári tör­vényszéki aljegyzőt a szamosujvári járás­bírósághoz albirákká kinevezem. Kelt Bécsben, 1900. évi márczius hó 29-én. Ferencz József, s. k. Dr. Plósz Sándor, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége clmde­­nitzi gróf Czernin Ottó attach­énak az athénei cs. és kir. osztrák-magyar követségnél, valamint trakostyáni gróf Drask­ovich Dénesne­­, a ma­gyar országgyűlés főrendiháza örökös tagjának és tartalékos hadnagynak a gróf Nádasdy 9. sz. huszár ezrednél a kamarási méltóságot díjmen­tesen legkegyelmesebben adományozni méltóz­­tatott. ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 26-án kelt legfelső elhatározásával, dr. Bék­efi Rémig budapesti tudomány-egyetemi nyilvános rendkívüli tanárt ezen tudomány­­egyetemen a magyar művelődéstörténet nyilvá­nos rendes tanárává, a rendszeresített illetmények­kel, legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 29-én kelt legfelső elhatározásá­val, Prékopa Rezső rimaszombati kir. járásbiró­sági albirónak, eddigi minőségében, a nagyrő­­czei kir. járásbírósághoz saját kérelmére leendő áthelyezését legkegyelmesebben megengedni mél­tóztatott. A m. kir. igazságügyminiszer báró Rud­­nyánszky Béla kolozsvári kir. ítélőtáblás bírót és Bodor László ottani kir. törvényszéki birót a törvényszéki orvosi vizsgáló bizottság tagjaivá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Geiger Dezső pécsi kir. törvényszéki birót a pécsi kir. Ítélő­táblához elnöki titkárrá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Wittenberger Arthur sátoralja-ujhelyi kir. törvényszéki aljegy­zőt a sátoralja-ujhelyi kir. törvényszékhez jegy­zővé nevezte, ki. A m. kir. igazságügyminister Fodor Ottokár nagykanizsai kir. járásbirósági joggyakornokot a sásdi, dr. Zámborszky László bártfai lakos ügy­védjelöltet a nyírbátori kir. járásbírósághoz, Zsigmond Béla czeglédi kir. járásbirósági jog­gyakornokot az aradi kir. törvényszékhez, Pos­­gay Béla komáromi kir. járásbirósági joggyakor­nokot a sátoralja­ ujhelyi kir. járásbírósághoz, Oláh Miklós szatmár­németi kir. törvényszéki joggyakornokot a szatmárnémeti kir. törvény­székhez és Forrás Gyula nagyvárad-vidéki kir. járásbirósági joggyakornokot a margittai kir. járásbírósághoz aljegyzőkké nevezte ki. Kölle Géza margittai kir. járásbirósági aljegyző­ket a nagyváradi, Janosch Rudolf nyírbátori kir. járásbirósági aljegyzőt pedig a nyíregyházai kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Józsa Gyula győri kir. ítélőtáblás írnokot a győri kir. tör­vényszékhez irodatisztté nevezte ki. A m­. kir. igazságügyminister Sárfy Arthur kiskőrösi kir. járásbirósági dijnokot a tiszafüredi, Mayer Péter siklósi kir. járásbirósági dijnokot a siklósi és Zillmann János székelyudvarhelyi lakos közigazgatási végrehajtót a sárkányi kir. járásbírósághoz írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Rakovitz Dezső nagybecskereki lakos ügyvédi írnokot a módosi kir. járásbírósághoz végrehajtóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Borsos József sátoralja­ujhelyi kir. járásbirósági aljegyzőt a sátoraljaújhelyi, Domokos István nagybuttyáni és A m. kir. igazságügyminister a temesvári kir. törvényszék területére vizsgálóbirói állandó helyet­tesül Jakab­ffy Pál kir. törvényszéki birót ren­delte ki. A m. kir. igazságügyminister Spalenberg Barna felső-tárczai járási szolgabirót az eperjesi kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottal, Nagy András szászrégeni kir. járásbirósági jog­­gyakornokot pedig a szászrégeni kir. járásbíró­ság mellett alkalmazott ügyészségi megbízott állandó helyetteséül rendelte ki. A m. kir. pénzügyminiszer a székely­udvar­helyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz Mátéffy Domonkos szinérváraljai kir. adótárnokot pénz­ügyi segédtitkárrá ideiglenes minőségben ki­nevezte. A m. kir. pénzügyminiszer Szentkúthy Géza és Koczka István pénzügyi számellenőröket vég­leges minőségű pénzügyi számvizsgálókká, Réthy István pénzügyi fogalmazó-gyakornokot és Beitzer Lajos pénzügyi számgyakornokot ideiglenes mi­nőségű pénzügyi számtisztekké nevezte ki a szé­kes­fővárosi kir. adófelügyelő mellé rendelt szám­vevőséghez. A m. kir. pénzügyminiszer a berettyó-ujfalusi kir. adóhivatalhoz Dubovszky Adolf adóhivatali ellenőrt pénztárnokká, Orosz László adótiszte adóhivatali ellenőrré, továbbá Zalányi Ferencz és Szita Aladár adóhivatali gyakornokokat ideig­lenes adótisztekké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a nagyenyedi m. kir. pénzügyigazgatósághoz dr. Szabó Ákos kir. adótisztet pénzügyi fogalmazóvá ideiglenes minő­ségben kinevezte. A­ m. kir. pénzügyminister a beregszászi m. kir. pénzügyigazgatósághoz Hittel Aurél fogal­mazó dijnokot pénzügyi fogalmazóvá ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a vukovári kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség­hez Gruber Ádám zágrábi pénzügyi,számtisztet pénzügyi számellenőrré végleges és Cavic Simon ottani díjtalan pénzügyi számgyakornokot segély­­díjas pénzügyi számgyakornokká ideiglenes mi­nőségben és a zágrábi kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez Lasovic János vu­kovári pénzügyi számgyakornokot pénzügyi szám­tisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A lap mai számához egy és háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next