Budapesti Közlöny, 1900. április (34. évfolyam, 75-98. szám)

1900-04-01 / 75. szám

A m. kir. pénzügyminister a budapestvidéki m. kir. pénzügyigazgatósághoz Kodesch Béla kezelési gyakornokot a kir. adófelügyelőnél, pénz­ügyi irodatisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a székes­fővárosi adófelügyelőhöz dr. Bukovszky Nándor buda­pesti lakost pénzügyi fogalmazó gyakornokká ideiglenes minőségben kinevezte. A kereskedelemügyi m. kir. minister Csécsy József végzett joghallgatót ideiglenes minőségű fizetés nélküli ministeri segédfogalmazóvá ne­vezte ki. ______ A földmivelésügyi m. kir. minister Takács Kálmánt, a jászberényi földmives iskolánál ideig­lenes minőségben alkalmazott kertésztanitót, ezen állásában végleg megerősítette; továbbá Németh Kénest, a hódmező­vásárhelyi földmives iskolánál alkalmazott havidíjas kertésztanitót, nevezett isko­lához kertésztanitóvá nevezte ki. A kolozsvári kir. főügyész Boczoni István m. kir. csendőr-őrmester igazolványos altisztet a gyulafehérvári kir. ügyészséghez írnokká ne­vezte ki. _______ A nagybecskereki kir. törvényszék a módosi kir. járásbíróság mellé hites román-magyar tol­­mácsos, Augtír Aurél nagybecskereki lakost kinevezte. A nagyszebeni m. kir. pénzügyigazgatóság Csernátoni Cseh Lajos irodakezelési gyakornok­jelöltet ideiglenes segélydijas irodakezelési gya­kornokká kinevezte. Az eperjesi m. kir. pénzügyigazgatóság Holéczy Béla breznóbányai lakost a kis-szebeni kir. adó­hivatalhoz díjas gyakornokká kinevezte. Feldmann Lipót sárospataki illetőségű buda­pesti lakos vezetéknevének »Fodor «-ra kért át­változtatása, I. évi 25.517. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú K­r­a­u­s­z István kapolcsi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének * Kaszás*ra kért átváltoztatása, f. évi 26.415. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Grünfeld Péter fő- és székvárosi néptanító vezetéknevének »Somos«-ra két átváltoztatása, f. évi 26.697. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. __ Langhoffer Mihály zentai illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint kiskorú gyermekei Vik­tória, János, István, Mária és Pál vezeték­nevének »László«-ra kért átváltoztatása, f. évi 26.991 számú belügyministeri rendelettel, meg­­engedtetett. Friedmann Simon ostfi-asszonyfai illető­ségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Fodor«-ra kért átváltoztatása, I. évi 27.490. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Kreisler Sándor budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Káldor«-ra kért át­változtatása, f. évi 28.904. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Klein Béla temesvári illetőségű budapesti lakos vezetéknevének »Katona«-ra kért átváltoz­tatása, f. évi 28.905. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Lichtenfeld Salamon budapesti illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú Andor fia vezetéknevének »Ladányi«-ra kért átváltoztatása, I. évi 28.906. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Schwarz János keresztesi illetőségű csorvási lakos vezetéknevének »Sárosi«-ra kért átváltoztatása, f. évi 30.162. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. St­­ürnberger János apatini illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Siklósiéra kért átváltoztatása, f. évi 30.213. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Rosenfeld József szalárdi illető­ségű siteri lakos vezetéknevének »Rácz«-ra kért átváltoztatása, I. évi 30.318. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Breuer Vilmos miskolczi illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Bárdos«-ra kért átváltoztatása, f. évi 30.407. számú belügyminis­zeri rendelettel, megengedtetett. Fried József mező­telkű­ illetőségű mérnök szilágy-somlyói lakos, valamint kiskorú gyermeke Ilona vezetéknevének »Fodor«-ra kért átváltoz­tatása, f. évi 30.827. számú­­belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Sorosán István m. kir. posta- és távirda­­szolga petrozsényi lakos vezetéknevének »Soly­­mosi«-ra kért átváltoztatása, f. évi 30.977. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. P­o­lj­á­k Fülöp m. á. v. hivatalnok pelsóczi lakos vezetéknevének »Pártos«-ra kért átváltoz­tatása, f. évi 31.010. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister, folyó évi 4.519. szám alatt, a budapesti állami felső ipar­iskolával kapcsolatos elektromos szerelői és di­­namogépkezelői tanfolyamok tárgyában a követ­kező rendeletet adta ki, valamennyi magyarországi vármegye alispánjá­nak, a székes­főváros és valamennyi törvényha­tósági joggal felruházott város tanácsának, mint másodfokú iparhatóságnak. Értesítem a Czímet, hogy a budapesti állami felső ipariskolával kapcsolatos elektromos szerelői tanfolyamot az 1884. évi XVII. t.-czikkbe fog­lalt ipartörvény 5. §-a, valamint hivatali elődöm­nek 1896. évi deczember hó 24-én 58.368. szám alatt kelt rendelete értelmében azon tanfolyamok közé soroztam, melyek elvégzése az erős áramú elektromos vezeték iparszerű berendezésének önálló űzésével ipari képesítést nyújt. Az ugyanezen intézeten fennálló dinamogép­­kezelői tanfolyamot pedig azon tanfolyamok közé soroztam, melyek elvégzése ugyanezen iparágban munkakönyv váltására jogosít. Felhívom a Czimet, hogy fentiekről a hatósága alatt álló összes elsőfokú iparhatóságokat is megfelelően értesítse. Budapest, 1900. évi márczius hó 14-én. Hegedűs, s. k. Hirdetmény, az 1889. évi XV. és az 1890. VII. törvény­­­czikkek alapján a m. kir. államkincstár terhére átvállalt 4°j0-os budapest-pécsi vasúti elsőbbségi kölcsön - kötvények uj szelvényiveinek kiadása tárgyában. Az ezen kötvényekhez kiadott I. sorozatú szel­vényivek utolsó szelvénye 1900. április hó 1-én lejárván, az uj szelvényivek a kötvényhez tar­tozó szelvényutalványok benyújtása ellenében 1900. április hó 1-étől bezárólag 1900. szeptem­ber hó 30-áig Budapesten a m. kir. köz­ponti állampénztárnál és a Magyar általános Hitelbanknál; Bécsben a »K. k. priv. Osterr. A »Máramaros-szigeti kereskedők testülete« alapszabályait a m. kir. belügy­ministerium, f. évi 18.992. szám alatt, a be­mutatási záradékkal ellátta. A bajnoki polgári olvasókör alap­szabályait a m. kir. belügyministerium, f. évi 20.306. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A vaáli polgári társaskör alapsza­bályait a m. kir. belügyministerium, f. évi 22.375. szám alatt, a bemutatási záradékkal el­látta. _______ A miskolczi ipar­os ifj­us­ági egy­­­e­di dalárda alapszabályait a m. kir. belügyminis­terium, f. évi 23.544. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A falu-hidvégi polgári olvasókör alapszabályait a m. kir. belügyministerium, f. évi 23.782. szám alatt, a bemutatási záradékkal el­látta. _______ A radnóthi iparos szórakoztató segély-egylet alapszabályait a m. kir. belügy­ministerium, f. évi 23.784. szám alatt, a be­mutatási záradékkal ellátta. A pozsonyi kath. munkás-egylet alapszabályait a m. kir. belügyministerium, I. évi 24.187. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. Zemplén vármegye területén Gálszécs szék­­helylyel 1900. évi április 1-én kir. adóhivatal állittatik fel, melyhez a következő községek osz­tatnak be: Gálszécs, mint székhely, Bacskó, Bosnicza, Czabócz, Dorgó, Egres, Gerenda, Hardicsa, Hór, Kozsa, Kereplye, Kis-Azar, Kis-Ruszka, Kohány, Miglész, Nagy-Azar, Nagy-Ruszka, Parnó, Pe­­lejte, Szécs-Keresztur, Szécs-Polyánka, Sztan­­kócz, Tárnoka, Techna, Tőke-Terebes, Tussa, Tussa-Ujfalu, Vécse, Visnyó, Zebegnyő, Cselej, Isztáncs, Kelecsény, Kozma, Magyar­ Izsép, Szil­vás-Újfalu, Upor. Ezen községek közül az első 30 a nagymihá­­lyi, a többi 7 pedig a sátoralj­a­újhelyi kir. adó­hivatal kerületéből vonatik el. Credit Anstalt für Handel und Gewerben czímű intézetnél díjmentesen fognak kiszolgál­tatni. A szelvényutalványok a mondott időközben két példányban kiállítandó s a szelvényutalvá­nyok számait értékfokozatok szerint elkülönítve és számtani sorrendben tartalmazó jegyzékek kíséretében nyújtandók be az említett helyeken, az ott szokásos hivatalos, illetve üzleti órák alatt. Több jegyzékről ezenkívül még egy összesítő, vagyis a szelvényutalványok értékfokozatonkénti darab­számát feltüntető főjegyzék is szolgálta­tandó be. A benyújtott szelvényutalványokról a benyúj­tóknak elismervény fog kiadatni, s ezen elismer­vény visszavétele mellett az új szelvényivek leg­később a szelvényutalványok benyújtása napjától számított 30 nap múlva fognak kiszolgáltatni. A benyújtásnál használandó nyomtatványok a nevezett helyeken ingyen állanak rendelkezésre. 1900. október hó 1-től kezdve az uj szelvény­ivek kizárólag Budapesten a m. kir. központi állampénztárnál fognak kiadatni. Kelt Budapesten, 1900. márczius havában. A m. kir. pénzügyministerium. A budai athletikai club alapszabályait a m. kir. belügyministerium, I. évi 16.268. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta.

Next