Budapesti Közlöny, 1900. május (34. évfolyam, 99-125. szám)

1900-05-01 / 99. szám

Ezervesztőségi iroda : VII kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­ rovatai. :­­VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. kifizetéseket elfogad és lappéldányokat ♦mait az Eggenberger-féle könyv­­i kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, fagy házhoz hordva, helyben Egész évre.....................40 korona Félévre..........................20 » Negyedévre.....................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. NEMI OLVAS­Ó Budapest, 1900. 99. szám. Kedd, május 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS lap. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szó­ig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- isőig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 60 fillér bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egy­szeri beiktatásnál 38611., hétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyse megjelenésért. A bélyegdij minden beik­tatás után külön 60 fillér. HIVATALOS RÉSZ: A császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni: Henrik Ferdinand főherczeg hadnagy ur ő cs. és kir. fenséget, az Albrecht porosz herczeg 6. sz. dragonyos ezrednél főhad­­nagygyá. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Szekeres Ignácz Baja városi tűzoltónak, saját élete veszélyezte­tésével véghez vitt életmentésért, az ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1900. évi április hó 22-én. Berencz József, s. k. Gróf Széchenyi Gyula, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni: (1900. május 1-ével) altábornagyokká, a következő vezérőrnagyot«*. lovag Pulit Ed­ért a 11. gyalog hadosztály pa­rancsnokát ; lovag Manojlovic Mihályt, a 2. gyalog had­osztály parancsnokát; ns. Gstettner Károlyt, a 16. gyalog hadosz­tály parancsnokát; ns. Schneider Adolfot, a műszaki katonai akadémia parancsnokát; hessfeldi Heimroth Adolfot, a lembergi land­­wehr hadosztály parancsnokát; freyenwaldi Jonasc Gusztávot, a cs. kir. land­­wehr lovasság felügyelőjét; conte Corti alle catene Hugót, az 1. gyalog hadosztály parancsnokát; Scheiner Emánuelt, a 7. gyalog hadosztály parancsnokát, és m­. Englisch-Popparich Alfrédet, a 27. gyalog hadosztály parancsnokát; vezérőrnagyokká a következő ezredeseket: ns. Lang Károlyt, a 21. gyalog dandár pa­rancsnokát ; Weyrich Gyulát, a 31. gyalog dandár parancs­nokát ; régenyi Regenspursky Károlyt, a 38. gyalog dandár parancsnokát; ns. Steinberg Jánost, az 5. gyalog dandár pa­rancsnokát ; Sandmann Emilt, a 14. gyalog dandár parancs­nokát ; neudorfi lovag Nachodski­ Istvánt, a 6. lovas­dandár parancsnokát; ns. Krawehl Ágostont, a 2. gyalog dandár parancsnokát; Schoedler Ferenczet, a 9. gyalog dandár pa­rancsnokát ; lovag Auffenberg Móriczot, a 65. gyalog dan­dár parancsnokát; Lehmann Vinczét, a 34. gyalog dandár pa­rancsnokát ; Schreiber Viktort, a 62. gyalog dandár pa­rancsnokát ; Schikofsky Károlyt, a 67. gyalog dandár pa­rancsnokát ; Kummer Henriket, a 30. gyalog dandár pa­rancsnokát ; Hofbauer Istvánt, a m. kir. 45. honvéd gya­log dandár parancsnokát; Csalány Gézát, a m. kir. 76. honvéd gyalog dandár parancsnokát; Fajta Józsefet, a m. kir. honvéd lovas dan­dár parancsnokát; ns. Poten Ernőt, a 10. lovas dandár parancs­nokát ; rabenhorsti Dragoni Alfonzot, a 71. gyalog dandár parancsnokát; ns. Groh Oszvaldot, a gráczi landwehr gyalog dandár parancsnokát; Wanwra Emánuelt, a lovag Kees 85. sz. gya­logezred parancsnokát, e szolgálati állásától való fölmentés és másnemű alkalmazásának fentar­tásával; fekete-ardói és nagy-tarnai Meyer Guidót, a m. kir. 74. honvéd gyalog dandár parancsnokát; ns. Kitsche Viktort, a 39. gyalog dandár parancsnokát; vedropoljei Mayerhoffer Istvánt, a m. kir. 84. honvéd gyalog dandár parancsnokát; Ficker Károlyt, tüzérségi igazgatót a zárai katonai parancsnokságnál; Schwab Jánost, a blumaui lőporgyár igaz­gatóját ; longgardei Longard Gyulát, a 11. lovas dan­dár parancsnokát; rotteraui lovag Ki­visch Ottokárt, a 15. lovas dandár parancsnokát; zellhamni lovag Zeller Alajost, a 8. tüzér dan­dár parancsnokát, és Haas Ottokárt, a 32. gya­log dandár parancsnokát; ezredesekké a vezérkarnál a következő alezredeseket: gelderni Colerus Emilt, a 7. hadtest vezérkari főnökét; báró Catty Norbertet, csapatszolgálatra be­osztva a József főherczeg 37. sz. gyalog­ezred­nél, meghagyva e szolgálati viszonyban, a Mihály orosz nagyherczeg 26. sz. gy. ezredhez; Tibaldini Hugót, csapatszolgálatra beosztva a báró Giesl 16. sz. varasdi gyalog ezrednél; Fail-Grieszler Endrét, csapatszolgálatra be­osztva a Jung-Starhemberg 13. sz. gyalog ez­rednél ; Dvorák Károlyt, csapatszolgálatra beosztva a Jenő főherczeg 41. sz. gy. ezrednél, egyúttal ezen ezredhez való végleges áthelyezésével; Ljubicic Istvánt, a 10. hadtest vezérkari fő­nökét ; Echardt Frigyest, csapatszolgálatra beosztva a hajós Salvator főherczeg 58. sz. gyalog­ezred­nél, egyúttal a polai hadi kikötő parancsnokságnál vezérkari főnökké való kinevezéssel; taglianoi és talgatei gróf Maremi Ferenczet, Val Oliolai őrgrófot, marenzfeldti és schenecki bárót, a római olasz királyi udvarnál lévő cs. és kir. nagykövetség katonai attachéját, Altmann Róbertet, csapatszolgálatra beosztva a ns. Latour 53. sz. gyalog­ezrednél, egyúttal a lovag Gradl 78. sz. gyalog- ezredhez való végleges áthelyezéssel; Lem Viktort, a m. kir. honvédelmi minis­­terium IV. osztályának főnökét Günzl Antalt, a m. kir. honvédelmi ministe­­rium 1. osztályának főnökét, és Madlé Ottomárt, csapatszolgálatra beosztva a gróf Jellacic 79. sz. otomani gyalog ezrednél; a hadmérnöki karnál a következő alezredeseket: Friedel Jánost, csapatszolgálatra beosztva a Lipót Salvator főherczeg 18. sz. gyalog ezrednél, és Mecengya Istvánt, a theréziani kat. akadémia tanítóját; a gyalogságnál, vadász és utász­­csapatoknál s avasúti és táviró ezrednél a következő alezredeseket: Lyczkowsky Vilmost, a Jung-Starhemberg 13. sz. gy. ezrednél; Dolecai Jánost, a Szász-Coburg-Saalfeldi her­czeg 57. sz. gy. e-nél; Reitz Viktort, a gróf Khevenhüller 7. sz. gy. e-nél; Hilbert Lajoa L-~a- T gy. e-nél; jaxai lovag Bykowski Vitoldot, szolgálatra beosztva a bosnia-herczegovinai 3. sz. gy. e-nél; Eubl Antalt, a Fülöp würtenbergi herczeg 77. sz. gy. e-nél; Rigéle Ármint, a báró Albert 89. sz. gy. e-nél, a herczeg Windischgraetz 90. sz. gy. e-hez; Horbacze­wski Ödönt, a Fülöp würtembergi herczeg 77. sz. gy. e-nél, a Lipót belgák királya 27. sz. gy. e-hez; Fiebich Viktort, a badeni őrgróf 23. sz. gy. e-nél; Rowensky Józsefet, az I. Károly román király 6. sz. gy. e-nél; Romanic Bogdánt, a ns. Stransky 98. sz. gy. e-nél; Temmel Józsefet, a Ferdinand főherczeg 48. sz. gy. e-nél; Dietl Ferenczet, a gróf Browne 36. sz. gy. e-nél; elbleini lovag Müller Edét, a 94. sz. gy. e-nél; karrerstetteni lovag Karrer Károlyt, a Lajos bajor herczeg 62. sz. gy. e-nél; Pollak Ferenczet, a prágai gyalog hadapród­iskola parancsnokát; Westner Károlyt, az Ernő Lajos hesseni és rajnai nagyherczeg 14. sz. gy. e-nél; urlaigradi Krajnovic Pétert, a gróf Jellacic 79. sz. otocani gy. e-nél; Popovic Lipótot, a György szász herczeg 11. sz. gy. e-nél, a lovag Kees 85. sz. gy. e-hez; Ryck Lipótot, a Fiedler 30. sz. gy. e-nél; pittershofi Pitter Mihályt, a Károly főherczeg 3. sz. gy. e-nél, a gróf Daun 56. sz. gy. e-hez; Tarbuk Jánost, a báró Joelson 93. sz. gy. e-nél, a Galgótzy 71. sz. gy. e-hez; ns. Scherer Reinhardot, a ns. Milde 17. sz. gy. e-nél; Sanchez de la Cerda Lajost, a 7. sz. tábori vadász zászlóaljnál, a 96. sz. gy. e-hez; Szalakieivicz Ferenczet, a 4 sz. tábori vadász. A lap mai számában a­­Hivatalos Értesítő a 20-dik oldalon kezdődik s két ív mellékleten folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék