Budapesti Közlöny, 1900. június (34. évfolyam, 126-148. szám)

1900-06-01 / 126. szám

Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.....................40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre.....................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. szám. Budapest, 1900. 126. szám. Péntek, junius 1.BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­ h­ivatal : \'u., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat ériisít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. ter.. " ............ . Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 60 fillér bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő.­ ­­agánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 38 fill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beik­tatás után külön 60 fillér. HIVATALOS RÉSZ. Magyar pénzügyminiszerem előterjesz­tésére Schmidt László főmérnök és róna­széki sóbányahivatali főnöknek a bánya­tanácsosi czimet dijmentesen adományozom. Kelt Budapesten, 1900. évi május hó 18-án. Ferencz József, s. k. Lukács László, s. k. s ezen kerületbe Töttösy István postamestert, a nyárádi anyakönyvi kerületbe Trsztyenszky Sán­dor községi jegyzőt anyakönyvvezetőkké, továbbá az ősi anyakönyvi kerületbe Rohonczi Károly jegyzői írnokot s a jákói anyakönyvi kerületbe Sátori Béla segédjegyzőt anyakönyvvezető he­lyettesekké nevezte ki és, Rohonczi Károly kivételével, valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Háromszék vármegyében a szent-katolnai anyakönyvi kerületbe Lengyel Károly körjegyzőt anyakönyvvezetővé, az esztel­­neki anyakönyvi kerületbe pedig Barabás Sán­dor körjegyzői gyakornokot anyakönyvvezető he­lyettessé nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Szabolcs vármegyében a mihálydi anyakönyvi kerületbe Fejcöry Sándor okleveles jegyzőt, az eperjeskei anyakönyvi kerü­letbe Jámbor Sándor okleveles jegyzőt, a tisza­­ladányi anyakönyvi kerületbe Kocsák Sándor jegyzői írnokot és végül a paszabi anyakönyvi kerületbe Biró Mihály községi bírót anyakönyv­vezető helyettesekké nevezte ki és a két utóbbi kivételével, valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Tolna vármegyében a kónyi anyakönyvi a kerületbe Hegedűs Mátyás jegyző­segédet, a rucsolai anyakönyvi kerületbe pedig Hoffmann János községi írnokot, a születések és halálozások anyakönyvezésére szorítkozó hatás­körrel, anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki. A győri kir. ítélőtábla elnöke Németh Ödön győri lakos végzett joghallgatót a győri kir. ítélőtábla kerületébe ideiglenes minőségben dijas joggyakornokká nevezte ki. A pécsi kir. főügyész Madary István nagy­­kanizsai kir. ügyészségi hivatalszolgát a nagy­­kanizsai kir. törvényszéki fogházhoz fogházőr­mesterré kinevezte. Az aradi kir. törvényszék elnöke Ábrahám Gyula törvényszéki napidijas szolgát az aradi kir. járásbírósághoz III-ad osztályú hivatalszol­gává nevezte ki, továbbá Szoboszlai Sándor boros­­jenői járásbirósági II-ad oszt. hivatalszolgát I-ső, Balog Pál aradi és Udvari Ferencz mária-rad­­nai járásbirósági III-ad oszt. hivatalszolgákat pedig N­­od oszt. hivatalszolgákká léptette elő. Komp János Jenő budapesti m. kir. tudo­mány-egyetemi szolga vezetéknevének »Kompfi«-ra kért átváltoztatása, f. évi 51.802. számú belügy­­miniszeri rendelettel, megengedtetett. R­ó­t­h Soma szerb-padéi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Róna«-ra kért átváltozta­tása, f. évi 51.950. számú belügyministeri rende­lettel, megengedtetett. X­e­m­e­­­z János kassai illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Nemes«-re kért átváltoz­tatása, f. évi 52.862. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Schlesinger Vilmos tamási illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú Jenő (Jakab) fivére vezetéknevének »Szabadi«­-ra kért átvál­toztatása, I. évi 53.450. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 7-én kelt legfelső elhatározásával, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Mró Kédi Béla főrendiházi tag, földbirtokos a pápai Szent Gergely-rend középkeresztjét, dr. Fodor József ministeri tanácsos, budapesti egye­temi tanár a királyi szerb Szent Száva-rend II. oszt. jelvényét, vértesaljai Vértesy Kálmán kereskedelemügyi miniszeri osztálytanácsos a királyi szerb Takovo-rend II. oszt. jelvényét a csillaggal, dr. Major Ferencz orsz. képviselő és dr. Pavlovics Simon, Bács-Bodrog vármegye tiszti főorvosa, a királyi szerb Szent Száva-rend III. oszt. jelvényét, Ave­d Ják­ó gyulafehérvári kath. főgymnasiumi igazgató a pápai Szent Ger­gely-rend lovagkeresztjét, végül Neumann Győző m. á. v. ellenőr és dr. domonyi Domony Mór kereskedelemügyi ministeri segédfogalmazó a királyi szerb Takovo-rend tiszti keresztjét elfo­gadhassák és viselhessék. A kereskedelemügyi m. kir. minister Farkas Ferencz ministeri fogalmazót, az 1893. évi XXVIII. t. sz. 11. §-a alapján, iparfelügyelői teendőkkel bízta meg. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Győr vármegyében az ötte­­vényi anyakönyvi kerületbe Czedzidlovsz­­y Béla körjegyzőt, a kisbajcsi kerületbe pedig Magassy Gábor körjegyzőt anyakönyvvezetőkké, továbbá a szemerei anyakönyvi kerületbe Tóth Lajos községi pénztárnokot anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki és a két előbbit a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való köz­reműködéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Hont vármegyében a baka­bányai anyakönyvi kerületbe Fendt Vilmos köz­ségi jegyzőt anyakönyvvezetővé, a bátorfalusi anyakönyvi kerületbe pedig Podhráczky Gyula állami tanítót anyakönyvvezető helyettessé ne­vezte ki és őket a házassági anyakönyv vezetésé­vel és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Veszprém vármegyében a mihályházai anyakönyvi kerülethez tartozó M­e­­zőlak és Békás községeket, Mezőlak el­nevezéssel, külön anyakönyvi kerületté alakította Reich Ferencz (Hirsch) biai illetőségű buda­pesti lakos vezetéknevének »Módos«-ra kért át­változtatása, f. évi 53.487. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Rosenstein Béla szombathelyi illetőségű bécsi lakos vezetéknevének »Csatt«-ra kért át­változtatása, f. évi 53.491. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Spitzer Emil és Spitzer Elek szombat­­helyi illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevé­nek »Zoltán«-ra kért átváltoztatása, I. évi 53.493. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. S­z­v­a­­­k­ó Hugó salgó­tarjáni illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Árvái«-ra kért át­változtatása, f. évi 53.617. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Vorcselyuk Dömötör veresmarti illetőségű máramaros-szigeti lakos vezetéknevének » Varga«­­ra kért átváltoztatása, f. évi 53.637. számú bel­ügyministeri rendelettel, megengedtetett. Mermelstein Lipót ungvári lakos városi állatorvos vezetéknevének »Markos«-ra kért át­változtatása, I. évi 53.781. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Lustig Ádám holicsi m. kir. posta- és távirda-segédtiszt, valamint kiskorú Gyula és Jenő fiai vezetéknevének »Kemény«-re kért át­változtatása, f. évi 53.962. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Rukkert József borosjenői illető­ségű aradi lakos vezetéknevének »Kárpáti«-ra­ kért átváltoztatása, f. évi 54.015. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Seeman László székesfejérvári illető­ségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Szabó«-ra kért átváltoztatása, I. évi 54.160. számú bel­ügyministeri rendelettel, megengedtetett. I _______ A lap mai számához két ív » Hivatalos Értesitő« van csatolva.

Next