Budapesti Közlöny, 1900. július (34. évfolyam, 149-174. szám)

1900-07-01 / 149. szám

Budapest, 1900, 149. szám Vasárnap, julius 1. ea V rT­IVATAL­OS KÖZLÖNY. LAP. x ... 'f «41\ •* V rh U&" Előfizetési Árak : ^naponkénti po­lAi »zót küldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...................40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre...................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítön­ be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig e­gy­szeri hirdetésért 2 kor., 100—200- ezóig 4 kor., 200—SOO-ezóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodh­asábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egy­szeri beiktatásnál 38 fill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 2­6 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán dr. Do­mokos Antal tordai törvényszéki elnöknek, saját kéré­sére lett nyugalmaztatása alkalmából, sok évi buzgó szolgálata elismeréséül, harmad­osztályú vaskorona-rendemet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1900. évi junius hó 23-án. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. Személyem­ körüli magyar miniszerem elő­terjesztése folytán a Szabó Lajos nemes­­panni lakos és Ehrlich Arthur budapesti lakos között az utóbbinak örökbefogadása iránt 1897. évi szeptember hó 30-án kö­tött szerződésnek, illetve az 1897. évi október hó 23-án kelt pótszerződésnek az örökbefogadás tényére vonatkozó részét jóváhagyván, az időközben elhalálozott Szabó Lajos családnevének és nemességé­nek az örökbefogadott Ehrlich Arthurra és törvényes utódaira való átruházását megengedem és egyúttal utóbb nevezett­nek, valamint törvényes utódainak a be­mutatott czimert adományozom. Kelt Bécsben, 1900. évi junius hó 8-án. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. Ó császári és apostoli királyi Felsége, a császári és királyi Ház és a külü­gyek közös ministerének legalázatosabb előterjesztésére, folyó évi június hó 26-án kelt legfelső elhatározásával, dr. ettenachi Jettel Emil udvari és ministeri taná­csosi czimmel és jelleggel felruházott osztályta­nácsosi udvari és ministeri tanácsossá, dr. jezer­­niczei Jezerniczky János osztálytanácsosi czím­mel és jelleggel felruházott udvari és ministeri titkárt osztálytanácsossá, püttlingeni báró Vesque Rikhárd és rudtorfferi báró Eric Kelemen első osztályú udvari és ministeri fogalmazókat pedig udvari és ministeri titkárokká a császári és királyi Ház és a kü­lügyek közös ministeriumához legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. segédhivatali igazgatósági segédi czimet és jel­leget legkegyelmesebben adományozni méltóz­tatott. Hirdetmény. 479. szám. 65.425 szám. F. H. Elm 1900. K. B. M. L Hivatalos utón beérkezett adatok tanúsága szerint: báró Balassa Sándor Veprinacon, 1899. évi deczember hó 2-án elhalálozott s elhuny­­tával az 1886. évi VIII. t.-czikk 15. §. III. pontjának értelmében a magyar főrendiházban örökös tagsági joggal biró báró Balassa család fiágában magvaszakadás esete állott be. Az idézett törvényc­ikk 5. §-ában foglalt rendelkezésből kifolyólag a fiutódokban beállott eme magvaszakadás, azzal a felhívással tétetik közhírré, hogy mindazok, kik e magvaszakadást tagadásba veszik, ezt a jelen hirdetmény meg­jelenésétől számítandó 6 (hat) hó alatt a főrendiház elnökéhez, vagy a magyar királyi belügyminiszerhez intézendő s okmányokkal támogatott írásbeli nyilatkozatban igazolják, mert jelzett határ­idő lejárta után a hivatkozott törvényszakasz értelmében, ha bejelentés nem történt, vagy az igazoltnak nem találtatott, a nevezett család­ban a­z utódokban beállott magvaszakadás az örökös jogú főrendi családokról vezetett család­könyvben, az illető rovatban fel fog jegyeztetni. Kelt Budapesten, 1900. évi junius 27-én. B. Vay Béla, s. k. Széll, s. k. a főrendiház elnöke, a m. kir. belügyministe­ri­um vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök. A kereskedelemügyi m. kir. minister az 1893. évi XXVIII. t.-cz. il. §. alapján Kreutzer Ba­lázs gépészmérnököt a debreczeni iparfelügyelői kerület teendőinek ellátásával megbízta. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Onisor Vik­tor beszterczei lakos ügyvédjelöltet a beszterczei kir. járásbírósághoz aljegyzővé nevezte ki. ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi junius hó 26-án kelt legfelső elhatározásá­val, báró Buschman Ferencz és marienburgi báró Reinlein Rikhárd udvari és ministeri tit­károknak a császári és királyi Ház és a kül­ü­gyek közös ministeriumánál az osztálytanácsosi czimet és jelleget díjmentesen, továbbá ns. Hönigsberg Ernő első osztályú udvari és minis­teri irodatisztnek a nevezett ministeriumnál a­z A m. kir. igazságügyminister Szita Gyula szolnoki kir. törvényszéki telekkönyvi betétszer­kesztő szakdijnokot az újpesti és Zsák Dezső munkácsi kir. járásbirósági telekkönyvi átalakító dijnokot a szepesófalvi kir. járásbírósághoz írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Kodra Gyula szegedi kir. kerületi börtönbeli tiszti írnokot a kassai kir. törvényszékhez, Juday Gábor zsadányi kir. járásbirósági írnokot pedig a kassai kir. járás­­bírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Hier­sche József kolozsvári kir. javító intézeti ideiglenes minőségű t. írnokot ezen állásában véglegesítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister özv. Zelenka Jánosné csongrádi államilag segélye­zett községi polgári leányiskolás helyettes tanító­nőt ugyanezen iskolához, a XI. fizetési osztályba, segédtanítónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kiss István szamosujvári állami főgymnasiumi ideiglenes rendes iskolaszolgát rendes iskola­szolgai állásában véglegesen megerősítette. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke Zábay Ferencz végzett joghallgató budapesti lakost, a vezetése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe, díjas jogya­­kornokká nevezte ki. A pécsi kir. főügyész Göschy János nagybecs­­kereki kir. törvényszéki fogházőrmestert a nagy­­kanizsai kir. törvényszéki fogházhoz hasonló mi­nőségben áthelyezte. Radler Károly kir. járásbirósági dijnok, buda­pesti lakos, valamint kiskorú gyermekei Tivadar, Géza, Dezső, Ilona, Árpád és Béla vezetéknevé­nek »Réti«-re kért átváltoztatása, I. évi 60.987. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett,, S a n­­­e­k Ignácz kir. járásbirósági írnok, buda­pesti lakos vezetéknevének »Sánta"-ra kért át­változtatása, I. évi 60.989. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Teutelbaum Lipótmagyarjakabfalvi illető­ségű budapesti lakos saját és kiskorú Ottó és Ilona nevű gyermekei vezetéknevének »Tibor«-ra kért átváltoztatása, I. évi 61.620. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Hirdetmény az 1888. évi XXXV. t.-czikk és illetőleg az 1889. évi deczember hó 27-én kelt horvát-szlavon törvény alapján kibocsátott 41120­6-os horvát­­szlavon régedő kártalanitási kötvényekhez tartozó ■uj szelvényivek kiadása tárgyaiban. Az 1­888. évi XXXV. t.-czikk és illetőleg az 1889. évi deczember hó 27-én kelt horvát-szlavon törvény alapján kibocsátott Id/sV6-os horvát­­szlavon regale kártalanitási kötvényekhez kiadott I. sorozatú szelvényivek utolsó szelvénye f. évi július hó 1-én lejárván, ugyanezen naptól kezdve az új szelvényivek Zágrábban a kir. állampénz­tárnál, az ott jelentkező feleknek, a kötvények­hez tartozó szelvényutalványok benyújtása ellené­ben ki fognak szolgáltatni. A szelvényutalványok ezenkívül f. évi július hó 1-étől deczember hó 31-ig még a m. kir. központi állampénztárnál, Budapest, 1. ker. Vár és a m. kir. állampénztár­nál, Budapest, IX. ker. Vámpalota, valamint az összes kir. adóhivataloknál is benyújthatók. A közvetítő helyeknél (közp. állampénztár, budapesti állampénztár és kir. adóhivatalok) a szelvényutalványok a szokásos hivatalos órák alatt, két példányban kiállítandó s a szelvény­­utalványok számait, értékfokozatonként elkülö­ A lap mai számához két és egynegyed íg ( Hivatalos Értesítő] van csatolva.

Next