Budapesti Közlöny, 1900. július (34. évfolyam, 149-174. szám)

1900-07-01 / 149. szám

nntve, számtani sorrendben tartalmazó jegyzékek kíséretében nyújtandók be. Több jegyzékről ezen kívül még egy összesítő-, vagyis a szelvényutalványok értékfokozatonkénti darabszámát tartalmazó főjegyzék is szolgál­tatandó be. A benyújtott szelvény­utalvány­okról a benyújtó fél elismervényt kap, mely elismervény visszaadása mellett az uj szelvényivek legkésőbb a szelvény­utalványok benyújtása napjától számított 30 nap múlva fognak kiszolgáltatni. A benyújtásnál használandó nyomtatványok az említett helyeken díjmentesen állanak ren­delkezésre. Az uj szelvényivek kiadása teljesen díjmentes. 1901. évi január hó 1-től kezdve az uj szel­vényivek kizárólag a zágrábi kir. állampénztár­nál fognak kiszolgáltatni. Budapest, 1900. junius hóban. A m. kir pénzügyministerium. A »Budapesti Danubius daloskor« alapszabályait a m. kir. belügyministerium, f. évi 52.459. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A »Tószegi ifjúsági Önképzőkör« alapszabályait a m. kir. belügyministerium, f. évi 54.026. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A »Brádi Zaránd kerékpár egylet« alapszabályait a m. kir. belügyministerium, f. évi 54.379. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A »Fehér templomi Alduna bicycle club« alapszabályait a m. kir. belügyminis­terium, f. évi 55.404. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. Az »Apa­tele­ki olvasókör« alapszabá­lyait a m. kir. belügyministerium, f. évi 55.427. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A »Zala vármegyei magyar ipar­­védő egylet« alapszabályait a m. kir. belügy­ministerium, f. évi 55.682. szám alatt, a bemuta­tási záradékkal ellátta. A kereskedelemügyi m. kir. minister folyó évi 38.434. számú alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Bihar vármegye területéhez tartozó F­e­­k­e­t­e t­ó községben a Pál fordulása (január 25.) előtti hét, Vincze (április 5.), apostolok oszlása (julius 15.) és Grál apát (október 16.) napjai után hétfőre eső országos kirakó és állatvásár ezután állandóan Pál fordulása (január 25.) előtti hét. Vincze (április 5.), apostolok oszlása (július 15.) és Grál apát (október 16.) napjai után szerdán, továbbá a hétfőre eső hetivásár, ezután állandóan szerdán tartassák. A kereskedelemügyi m. kir. minister, T­o­­r­o­n­t­á­l vármegye közigazgatási bizottságának 1892. évi julius hó 18. napján tartott üléséből. 2281/1536/92. szám alatt, illetőleg folyó évi márczius hó 19. napján tartott közgyűlésében 373. kegy. 767/900. szám alatt hozott határoza­tot, mely szerint T­o­r­o­n­t­á­l-E­rzsébetlak községnek a tulajdonát képező, s a községből Perlaszra és Rudolf Ignádra vezető köz­ségi közlekedési közúton levő és a Bega csator­nán való átkelést közvetítő kompon gyakorolt vámszedési jogot, az 1890. évi I. t.-czikk 92. §-a alapján, igazoltnak mondotta ki, a vármegye köz­­igazgatási bizottságához 1900. évi 24.405. sz. alatt intézett rendeletével tudomásul vette és az ezen vámszedési jog érvényesítésénél alkalma­zandó vámszabályzatot megállapította. Magyarország sörtermelése és a söradó és söradópótlék eredménye az 1900. évi május hóban, továbbá 1899. évi szeptember hó 1-től 1900. évi május hó végéig, összehasonlítva az előző évi megfelelő időszakkal. Az adóösszeg azért nem felel meg a kitüntetett sörmennyiségnek, mert az engedélyezett adóleengedések tekintetbe vétettek. Budapest, 1900. évi junius hó 23-án. A n. kir. pénzügy­minister­i számvevőség fogyasztási adóügyi csoportja, Tárgy 1900 1899 május hóban h­ek­tolit 1899 1898 szeptember hó 1-től 1900 1899 május hó végéig ezekben Megadóztatásra bejelentett termelés mennyi­sége a sörlé minősége szerint: a) 9 czukormérő fokkal bíró sörlé .......... 42 546 360 1.522 b)10 » › ‹ » .......... 6.413 8.659 40.598 42.709 c)11 › › › .......... 15.759 13.509 107.829 104.636 d)12 › › › › .......... 45.669 53.022 396.157 439.317 e) 13 › › › › 47.788 56.473 532.451 592.205 f) 14 › › › » .......... 6.584 8.500 97.526 130.676 v) 15 » › › ‚ .......... 1.642 1.714 11.700 14.777 h)16 › › › › .......... 582 562 3.754 3.124 i) 18 › › › › ... ...... — _ — — j) 19 › › › › .......... — — — k)20 › › › › .......... _ — — — Összesen...... 124.479 142.985 1.190.375 1.328.966 Koroná k b a n: A bejelentett mennyiség után járó: söradó 509.989 589.250 4.989.505 5.565.582 söradó-pótlék .......... 1.121.948 — 6.929.941 — XKM HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége a »Bu­dapesti Artista Egyesület« részére 200 (kétszáz) korona segélyt méltóztatott legfelső magánpénztárából legkegyelmesebben adomá­nyozni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi r. kath. püspöknek, a ki a deményházi r. kath. iskola felépítésére 6200 (hatezerkétszáz) koronát ado­mányozott, köszönetét nyilvánította. Hirdetmény: Ferencz József Erzsébet-alapitványi hely a bécsi cs. kir. polgári nőnevelő intézet keresetképtelenné vált volt növendékei számára. 1900. május hó 1-től kezdve betöltendő a bécsi cs. kir. polgári nőnevelő intézett végzett növen­dékei részére a Ferencz József Erzsébet-alapit­­vány egy évi 420 koronás helye. Akik ezen ala­pítványi helyre pályáznak, a császári és apostoli királyi Felségéhez intézett kérvényeikhez mellé­kelni tartoznak: 1. keresztlevelet; 2. a bécsi cs. kir. polgári nőnevelő-intézetben nyert távozási bizonyítványt; 3. hiteles bizonyítványt legalább tíz évi tan- és nevelésügyi tevékenységéről; 4. két orvos (ezek közül az egyiknek nyilvános alkalmazásban kell lennie) bizonyítványát arról, hogy a pályázó a további tan- és nevelő­ tevé­kenységre állandóan képtelen; 5. a községi elöljáróság és plébános által ki­állított szegénységi és erkölcsi bizonyítványt. A kérvények legkésőbb 1900. július hó 31-ig a legfelső magán és családi alapok cs. és kir. vezérigazgatóságnál (Bécs. cs. és kir. várpalota) nyújtandók be. Később beérkező, vagy kellőleg fel nem sze­relt folyamodványok nem vétetnek figyelembe. Bécs, 1900. junius 15. A­ legfelső magán és családi alapok cs. és kir. vezérigazgatósága. Pályázati hirdetmény a cs. és kir. Konzuli Akadémia 1900/1901-diki tanévére való fölvétel tárgyában. A cs. és kir. Konzuli Akadémiába az 1900/1901-diki tanév kezdetén új növendékeket fognak fölvenni; ugyanekkor évi 2.600, illetőleg 2.000 koronás állami alapítványi helyek is be­töltetnek ; ezek közül az utóbbiakat az érdemes és arra szoruló pályázók már az Akadémiába való belépésükkor elnyerhetik. Az Akadémián a konzulátusi szolgálatra való kiképzés általában véve valamennyi növendékre nézve egyformán történik. Nyelvek tekintetében annyiban van különbség, hogy az Akadémián keleti és nyugati szakosztály van. A ke­leti szakosztályban, mely a szorosabb értelem­ben vett Keleten teljesítendő konzuli szolgálatra készülő növendékek kiképzését czélozza, az álta­lános tantervbe fölvett tárgyakon kívül a törö­köt — és segítő­­nyelvek gyanánt az arab és perzsa — nyelveket is előadják. A tanfolyam tartama valamennyi akadémiai növendékre nézve öt esztendő. A keletázsiai szolgálatra a szükségletnek meg­felelően egyes növendékek a tanfolyam utolsó két évében külön kiképzést nyernek, különösen a chinai nyelvben. Egy-egy növendék évi ellátási költsége 2.600 koronában van megállapítva, mely összeg egységes átalányt ^ képez~ és a két egyenlő félévi részlet­ben, október hó 1-én és márczius hó 1-én, elő­legesen fizetendő be az Akadémia pénztárába. Állami dotatiót élvező növendékek csak a dota­­tiójuk és a fenti ellátási költség között levő eset­leges különbözetet fizetik. Minden növendék köteles az Akadémiába való belépésekor egyszers mindenkorra 240 kor. fölszerelési járulékot fizetni s meghatározott

Next