Budapesti Közlöny, 1900. augusztus (34. évfolyam, 175-199. szám)

1900-08-01 / 175. szám

Budapest, 1900, 175. szám Szerda, augusztus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.....................40 korona Félévre.........................20 » Negyedévre.....................10 . Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda: VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : Vl­., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata)egyszeri beiktatásnál 33 fill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. A diakovári székes­káptalanban Babis Gábor olvasó kanonoknak a nagyprépost­­ságra, dr. Babis István éneklő kanonoknak az olvasó kanonokságra, dr. Vor­lac Engel­bert őrkanonoknak az éneklő kanonok­ságra, Sesták József székes­egyházi főespe­resnek az őrkan­onokságra, végül Cizma­­revic Simon idősb mesterkanonoknak a székesegyházi főesperességre való fokoza­tos előléptetését jóváhagyván, Sajnovic Márk alesperest és slakovcei plébánost ugyanazon székes­ káptalanhoz idősb mes­terkanonokká kinevezem. Kelt­­seldben, 1900. évi julius hó 18-án. Ferencz József, s. k. Cseh Ervin, s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly, s. k. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére báró Szentkereszty Zsigmond kolozsvári törvényszéki elnöknek a curiai bírói czimet és jelleget adományozom. Kelt Ischlben, 1900. évi julius hó 28-án. Ferencz József, s. k. Dr. Plősz Sándor, s. k. A m. kir. igazságügyminister dr. Flotz Viktor újvidéki lakos, ügyvédet Szabadkára kir. köz­jegyzővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Pröhle Vilmos nyíregyházi ág. hitv. ev. fő­­gymnasiumi helyettes tanárt, a nevezett főgymna­­siumhoz, a fennálló szerződésből kifolyólag, ren­des tanárrá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Miklósy József és Ruzsvánszky Béla kolozsvári tud. egyetemi dijnokoknak ezen egyetem math. és természettudományi, illetve orvostudományi karához az egyetem rektora által irodasegéd­tisztekké történt kinevezésüket jóváhagyta s a nevezetteket ezen minőségükben megerősítette. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Hont vármegyében a szál­kai anyakönyvi kerületbe Böhm Pál körjegyzőt anyakönyvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m­­kir. miniszerelnök Szolnok-Doboka várme­gyében a kozárvári anyakönyvi kerületbe Kap­­debó János körjegyzőt, az oláh-fodorházai anya­könyvi kerületbe pedig Horváth László körjegy­zőt anyakönyvvezetőkké; továbbá ugyancsak az oláh-fodorházaiba Vajda János nyug. körjegyzőt, a vasas-szt-ivániba Fejér Árpád községi esküd­tet, a szász-új-ősibe Gábor Dezső állami tanítót, a szépkenyerti­szt.-Knártoniba Léná­rd Miklós kör­jegyzői írnokot anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és a három utolsó kivételével, vala­mennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Temes vármegyében a szép­falui anyakönyvi kerülethez tartozó Ráthót köz­séget külön anyakönyvi kerületté alakította, s ezen kerületbe Okrts Gyula községi jegyzőt, a németsághi anyakönyvi kerületbe Balogh István jegyzőt, a szent­andrási anyakönyvi kerületbe Szánthó János községi jegyzőt, a mosniczaiba Kendefy Rikárd h. jegyzőt, az utviniba pedig Tompa Antal h. jegyzőt anyakönyvvezetőkké; továbbá az ujaradiba Margittai Károly segéd­jegyzőt, a lieblingibe Márk Simon segédjegyzőt, a szécsányiba Hellebronth Iván segédjegyzőt, a nagykövesibe Stock Ede segédjegyzőt, a német­­szt.-péteribe Töri Dezső segédjegyzőt, a bava­­nisteibe Nádasdy György segédjegyzőt, a magyar­­szákosiba Péterfi Ferencz községi írnokot és végre a fonlakiba Schenk János segédjegyzőt anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és Péterffi Ferencz kivételével, valamennyit a házas­sági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Szabolcs vármegyében a tisza-polgári anyakönyvi kerületbe Stutter Ernő jegyzői írnokot, a tisza-dobi anyakönyvi kerü­letbe pedig Józsa Lőrincz községi írnokot anya­könyvvezető helyettesekké nevezte ki és az utób­bit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta; továbbá Izsó György gyulai anyakönyv­vezető helyettest, kinek hatásköre idáig a szüle­tési és halálozási esetek anyakönyvezésére szorít­kozott, a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A földmivelésügyi m. kir. minister Mik Gábor nagy­somkúti lakost Szatmár vármegye nagy­­somkúti járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister Keglevics István fenékpusztai lakost Somogy vármegye szigetvári járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. _______ A földmivelésügyi m. kir. minister Sarlay Pál ajnácskői lakost Grömör-Kishont vármegye rima­­szécsi járására nézve a gazdasági tudósítói tiszt­tel bizta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister Deszpoth József védenyi, Glückl László császárréti és Ve­szély László márialigeti lakosokat Moson várme­gye nezsideri, magyar­óvári, illetve rajkai járá­sára nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. ■ A nagyváradi kir. ítélőtábla elnöke a vezetése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe dr. Diószegi Győző margittai lakos ügyvédjelöltet díjas jog­gyakornokká nevezte ki. A pozsonyi kir. ítélőtábla elnöke Tóth Rezső végzett joghallgatót, ezen kir. ítélőtábla terüle­tére, díjas joggyakornokká nevezte ki. A kassai kir. ítélőtábla elnöke Zlotzky Pál végzett joghallgatót, a kassai ítélőtábla kerüle­tében, ideiglenes minőségben, díjas joggyakor­nokká kinevezte. A pécsi kir. ítélőtábla elnöke Hirschfeld Márk eperjesi kir. törvényszéki díjtalan joggyakorno­kot, a pécsi kir. ítélőtábla kerületébe, díjas jog­­gyakornokká nevezte ki. A pécsi kir. ítélőtábla elnöke Grün Sándor pécsi lakos végzett joghallgatót, a pécsi kir. íté­lőtábla kerületébe, díjas joggyakornokká ne­vezte ki. A debreczeni kir. ítélőtábla elnöke dr. Cseke Miklós ügyvédjelölt, debreczeni lakos végzett joghallgatót, a debreczeni kir. ítélőtábla kerü­letébe, díjtalan joggyakornokká kinevezte. A debreczeni kir. ítélőtábla elnöke dr. Újlaki Géza ügyvédjelölt, debreczeni lakos végzett jog­hallgatót, a debreczeni kir. ítélőtábla kerületébe, díjtalan joggyakornokká kinevezte. A kereskedelemügyi m. kir. minister és a m. kir. pénzügyminister által, a koronaérték arany ér­méi törvényes és forgalmi súlyának ellenőrzésére szolgáló súlymértékek és mérlegek készítése és hitelesítése tárgyában, I. évi 52.400. szám alatt kiadott­ Rendelet. Az 1892. évi XVIII. törvényczikk XV. czik­­kének végrehajtása végett a koronaérték arany­érmei törvényes és forgalmi súlyának ellenőrzé­sére szolgáló és a nyilvános forgalomban hasz­nálandó súlymértékek és mérlegek készítése és hitelesítése tárgyában a cs. kir. pénzügyminiszer úrral egyetértőleg, megállapított rendelkezéseket, illetőleg az alábbi szabályzat adatik ki. Ezen szabályzat rendelkezései azon nappal lépnek érvénybe, a­mely napon a súlymértékek és mérlegek elárusítása megkezdődik. Budapesten, 1900. július hó 6-án. Szabályzat a korona érték aranyérmei törvényes és forgalmi súlyának ellenőrzésére szolgáló súlymértékek és mérlegek­ készítése, hitelesítése és elárusitása iránt. I. Általános határozatok. 1. A koronaérték aranyérmei törvényes és for­galmi súlyának megfelelő és az 1892. évi XVIII A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 6-dik oldalon kezdődik s egy és fél ív mellékleten folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék