Budapesti Közlöny, 1900. szeptember (34. évfolyam, 200-224. szám)

Budapest, 1900. Szombat, szeptember 1. 200. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATASOS l.AP. Előfizetési Árak­­ naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre..................40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre..................10 »Eg­y teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. száza. Kiadó­hivatal: VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épü­let. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat ériisít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. IVMagánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 38 fill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ: A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a budapesti községi közigazgatási tanfolyamnál az igazgató helyet­tesi tiszttel dr. Boukkor Károly egyetemi nyil­vános rendes tanárt, az előadói tiszttel pedig, az igazgató helyettesen kívül, Agarasztó Tivadar vármegyei aljegyzőt, dr. Balás Elemér kir. alü­gyészt, dr. Békésy Géza egészségügyi felügye­lőt, dr. Gerlóczy Gyula pénzügyminiszeri segéd­titkárt, Jamriska Lajos péczeli községi jegyzőt, dr. Kludik Imre főispáni titkárt, Koller Lajos tápió­sághi községi jegyzőt, dr. Körösi Manó ügyvédet, Laczkovich Béla rékási községi jegy­zőt, dr. Melichár Kálmán honvédelmi ministeri osztálytanácsos egyetemi rendkívüli tanárt, Né­meth József földmivelésügyi ministeri titkárt, dr. Pap József ügyvéd egyetemi magántanárt, dr. Petrovics Elek belügyministeri fogalmazót, dr. Bényi József vallás- és közoktatásügyi mi­nisteri fogalmazót és dr. Szladits Károly kir. albi­­rót, mindegyiket egy évi időtartamra, bízta meg. A m. kir. igazságügyminister Kossuth Péter kir. tanácsos kir. közalapítványi igazgatósági nyug. aligazgatót a sátoralja­ ujhelyi kir. törvényszék mellé maradvány és irtványföld, továbbá curiális zsellérbirtok-váltsági jogbiztossá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Medzih­­raczdszky Miksa debreczeni lakos, ügyvédjelöltet a kolozsvári kir. törvényszékhez aljegyzővé ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister Nesz János nagyszebeni kir. törvényszéki segédtelekkönyv­­vezetőt a szerdahelyi kir. járásbírósághoz telek­könyvvezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Wittigager Jó­zsef temesvári kir. törvényszéki irodatisztet a temesvári kir. törvényszékhez iroda-igazgatóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Kába János nagyszebeni kir. törvényszéki írnokot a nagysze­beni kir. törvényszékhez segédtelekkönyvvezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Weisz Ármin m. kir. 15. számú honvéd ezredbeli I. oszt. szám­vivő altisztet a budapesti kir. kereskedelmi és váltó-törvényszékhez; Kimler Gusztáv cs. és kir. 14. számú utász zárlóaljbeli I. oszt számvivő al­tisztet a székelyhídi és Dorka János m. kir. 12. számú honvéd gyalogezredbeli I. oszt. számvivő altisztet a sátoralja­ ujhelyi kir. járásbírósághoz írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Benkő Sándor beszterczebányai kir. törvényszéki és Zachár István beszterczebányai kir. járásbirósági aljegy­zéket kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister Horváth Lajos kunszentmiklósi kir. járásbirósági telekkönyvveze­tőt a félegyházi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszer Kopcsay Oszkár nagytapolcsányi kir. járásbirósági írnokot a beszterczebányai kir. törvényszékhez, Gáspár János szerencsi kir. járásbirósági írnokot a zsa­­dányi kir. járásbírósághoz, Beke Béla sátoralja­­ujhelyi kir. járásbirósági írnokot pedig a sátor­alja­ujhelyi kir. törvényszékhez helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Wick Béla eperjesi kir. kath. főgymnasiumi rom. kath. helyettes hittanárt ugyanezen tanintézethez végleges rendes hittanárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Mihalovics László zsolnai kir. kath. algym­­nasiumi róm. kath. helyettes hittanárt a zsolnai állami reáliskolához, a vallásalap terhére, rendes hittanárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Illés István selmeczbányai kath. gymnasiumi helyettes tal­árt a deési állami gymnasiumhoz, a IX-dik fizetési osztály 2-dik fokozatába való sorolás mellett, rendes tanárrá kinevezte. Walton Róbert szatmári kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt pedig, jelenlegi minőségében, a deési állami gymnasiumhoz áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Molnár Emil okleveles tanítót a borgó-beszter­­czei állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sztaics Milán okleveles tanítót a dubováczi köz­ségi elemi iskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Mórán Sarolta okleveles tanítónőt a hertelendy­­falvai állami elemi népiskolához rendes tanító­nővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Déri Etelka okleveles tanítónőt a lozsádi állami elemi népiskolához rendes tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Molnárné Takács Mária csukár-pakai állami elemi iskolai tanítónőt a fel-őri állami elemi iskolához, jelen minőségében, áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Varjú Benő pancsovai és Preyer Gabriella nagy­­tarnai állami elemi iskolai tanítót, illetve taní­tónőt kölcsönösen áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Gáspéri Ármin borgó-beszterczei állami elemi iskolai tanitót a borgó-primdi állami elemi isko­lához, jelen minőségében, áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Brázda Hermin lestyéni állami elemi iskolai tanítónőt a csukár-pakai állami elemi iskolához, jelen minőségében, áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Thuróczy Erzsi székely­földvári és Zöldné Máthé Teréz várfalvi állami elemi iskolai tanítónőket kölcsönösen áthelyezte. . A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Onódy Teréz felőli állami elemi iskolai tanítónőt a lestyéni állami elemi iskolához, jelen minősé­gében, áthelyezte. A földmivelésü­gyi m. kir. minister a vezetése alatt álló ministerium­hoz dr. Than Albin ügy­védjelöltet ideiglenes minőségű díjtalan ministeri fogalmazó gyakornokká nevezte ki. A­ budapesti kir. ítélőtábla elnöke Jánosi Aurél jogszigorlót a budapesti kir. ítélőtábla kerületére díjas joggyakornokká nevezte ki. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke Rimler János bajai lakos végzett joghallgatót a vezetése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggyakor­nokká nevezte ki. C­z­a­n­e­k Mihály malomszeghi illetőségű buda­pesti lakos vezetéknevének »Árpási«-ra kért át­változtatása, I. évi 87.449. számú belügyminis­zeri rendelettel, megengedtetett. Pablacsek Károly budapesti lakos vezeték­nevének »Pálfi"-ra kért átváltoztatása, f. évi 93.328. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. Braun Ede budapesti illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Keresztes*-re kért átvál­toztatása, f. évi 93.440. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister által folyó évi 4­ 015. évi. szám alatt kiadott Rendelet, valamennyi magyarországi törvényhatóság kö­zönségéhez, az 1900. évi népszámlálásról szóló 1899. évi XLIII. t.-cz. végrehajtása tárgyában. A legfontosabb állami és társadalmi érdekek fűződnek ahhoz, hogy az országok népességének létszáma és népességüknek főbb viszonyai bizo­nyos időközökben általános népszámlálás által kideríttessenek és megállapíttassanak, ugyany­­nyira, hogy a népszámlálások hasznossága és szükségessége minden műveit államban az egész népességnek már szinte köztudatába ment át. Hazánkban, hol annyi sok fontos közgazda­­sági és nemzeti feladat vár megoldásra, két­szeresen szükséges, hogy megszerezzük mind­azokat a tanulságokat, melyeket népességünk A lap mai számához negyed­év melléklet s két év .Hivatalos Értesítőn van csatolva.

Next