Budapesti Közlöny, 1900. október (34. évfolyam, 225-250. szám)

1900-10-02 / 225. szám

Budapest, 1900. 225. szám. Kedd, október 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. házhoz hordva: Egész évre ..... 40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre...................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VH., Kerepesi­ út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata)egyszeri beiktatásnál 38 fill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán megengedem, hogy dr. Konkoly-Thege Miklós ministeri taná­csos és a magyar országos meteorologiai és földmágnességi intézet igazgatójának, az intézet observatoriumának létesítése körül kifejtett buzgó tevékenységéért, elismerésem nyilvánittassék. Kelt Bécsben, 1900. évi szeptember hó 20-án. Ferencz József, s. k. G­róf Széchényi Gyula, s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, kitűnő szolgálataik elismeréséül. Róna Zsigmond, a magyar országos meteorologiai és földmágnességi intézet aligazgatójának Ferencz József­­rendes lovagkeresztjét, Marczell György, ezen intézet I. osztályú assistensének pedig a koronás arany érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1900. évi szeptember hó 20-án. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi szeptember hó 15-én Jaslóban kelt legfelső elhatározásával, Szallopek Károly h. a. alezre­desnek, a zágrábi horvát-szlavon VII. honvéd kerületi parancsnokság népfölkelő osztálya veze­tőjének, saját kérelmére nyugállományba helye­zését legkegyelmesebben elrendelni és neki ez alkalomból a czimzetes ezredesi jelleget díjmen­tesen adományozni méltóztatott. A m. kir. földmivelésügyi minister Farkas Ede a m. kir. országos meteorologiai és földmág­nességi intézet I. oszt. assistensének, ezen intézet körében s különösen az ó­gyallai Observatorium építése körül kifejtett kiváló szolgálataiért, el­ismerését nyilvánította. A m. kir. földmivelésügyi minister a m. kir. országos meteorológiai és földmágnességi intézet­hez Szalay László, Markovits István, ifj. Kon- Téoly-Thege Miklós, Rzika Károly és Cserne Géza kalkulátorokat fizetéstelen másodosztályú assis­­tensekké nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister dr. Fapp Károly műegyetemi tanársegédet és Gáll Vilmos tanárjelöltet a m. kir. földtani intézethez ideig­lenes minőségben másodosztályú geológusokká nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister Gábrovitz Kamilló műszaki rajzolót a m. kir. földtani in­tézethez ideiglenes minőségben térképészszé nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister Wargha Dániel fogarasi állami faiskolai kezelő kertészt a kolozsmonostori m. kir. gazdasági tanintézethez ideiglenes minőségű kertésztanitóvá nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister, I. évi 74.564. szám alatt kelt elhatározásával, Domány János, Komárom szab. kir város polgármesterét, az alsó-csallóközi és csilizközi egyesült ármen­­tesitő és alsó-csallóközi belvizlevezető társulat ministeri biztosának oldala mellett az 1885. évi XXIII. t.-czikk 124. §-a értelmében működő véleményező bizottság tagjává kinevezte. A m. kir. honvédelmi minister dr. Vrábély Ármánd ministeri segédtitkári czimmel és jelég­gel felruházott ministeri fogalmazót valóságos ministeri segédtitkárrá, dr. Erdey Aladár minis­teri segédfogalmazót ministeri fogalmazóvá és dr. Bogsch Géza segélydíjas fogalmazó gyakor­nokot ministeri segédfogalmazóvá nevezte ki. A m. kir. honvédelmi minister I. évi 68.546 /II., illetve 69.010. sz. alatt kelt rendeleteivel a honvédség kötelékéből elbocsáttatnak. 1900. évi október hó 1-vel, tiszti rendfokozatának megtartása nélkül, saját kérelmére. Zülchner Adolf pécsi 19. honvéd gyalog ezred­ben tartalékos hadnagy, mint a rokkant, minden­nemű népfölkelési szolgálatra is alkalmatlan«; tiszti rendfokozatának megtartása nélküli saját kérelmére. Krec József sziszeki 27. honvéd gyalog ezred­­beli tartalékos hadnagy, mint »rokkant, minden­nemű népfölkelési szolgálatra is alkalmatlan«. A m. kir. honvédelmi minister folyó évi 69.643/11. sz. alatt kelt rendeletével Kovács Jenő, a m. kir. budapesti I. honvéd kerületi pa­rancsnokság nyilvántartásában álló, 1900. évi február hó 1-től számítandó két év tartamára időlegesen nyugállományba helyezett honvéd had­nagynak tiszti rendfokozatáról kért leköszönése, nyugdíj illetékeinek megtartása mellett, elfo­gadtatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Vangel Jenő egyetemi magántanárt és ad­­junctust a budapesti I. ker. polgári tanítóképző intézethez, a VIII. fizetési osztály harmadik fo­kozatába, rendes tanárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Pálfi Márton kolozsvári unitárius főgymnasiumi helyettes tanárt ugyanezen főgymnasiumhoz, a fennálló szerződésből kifolyólag, rendes tanárrá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Titry Oszkár és Virág József díjtalan számgya­kornokokat díjas számgyakornokokká, Újvári Cseh Ödön, Darázs Sándor és Bellaagh Imre napi­­díjasokat pedig dijtalan számgyakornokokká ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Hegyesi Jolán deési államilag segélyezett községi polgári leányiskolái helyettes tanítónőt a galgóczi állami polgári leányiskolához, a XI. fizetési osz­tályba, segédtanítónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szarka Jozefa okleveles tanítónőt a szakadáti állami elemi népiskolához rendes tanítónővé ki­nevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Medzihradszky Péter király-lehotai állami elemi iskolai tanítót a liptó-szt.-miklósi állami elemi iskolához, jelen minőségében, áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szakács Károly dédesi állami elemi iskolai taní­tót a miskolczi állami elemi iskolához, jelen minő­ségében, áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister Rollmann Dezső temesvári kir. törvényszéki bijnokot a teregovai kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Pap Kálmán kassai kir. járásbirósági írnokot a kassai kir. ítélőtáblához helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Bálint Lajos gálszécsi kir. járásbirósági albirót a kassai kir. ítélőtáblához tanácsjegyzőül rendelte be. A m. kir. igazságügyminiszer Balogh Béla, a debreczeni kir. ügyészséghez beosztott bírósági joggyakornokot a debreczeni kir. ügyészség kerü­letébe ügyészségi megbízottal rendelte ki. A lap mai számához egy és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék