Budapesti Közlöny, 1900. november (34. évfolyam, 251-275. szám)

1900-11-01 / 251. szám

Budapest, 1900. Csütörtök, november­­ 251. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.....................40 korona Félévre..........................20 » Negyedévre.....................10 , teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VI., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat k­usít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100-200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 3­8 fill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­­niszerem előterjesztésére a pécsi székes­­káptalanban dr. Szeredy József tolnai fő­esperesnek a székesegyházi főesperességre és Hanny Gábor idősb mesterkanonoknak a tolnai főesperességre való fokozatos elő­léptetését jóváhagyván, az ekként meg­üresedő utolsó mesterkanonokságot dr. Kelemen László kurdi esperes-plébánosnak adományozom, Wajdits Gyula papnevelő intézeti lelkiigazgatót pedig ugyanazon székeskáptalan tiszteletbeli kanonokjává kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1900. évi október hó 19-én, Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Ku­­lik Emil minis­­teri segédtitkári czimmel és jelleggel fel­ruházott sajtótudósítónak, buzgó szolgá­latai elismeréséül, a koronás arany érdem­keresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1900. évi október hó 24-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége gróf Chorinsky-Ledske Frigyes számfeletti főhadnagy­nak a Nikolajevics Miklós orosz nagyherczeg 12. sz. dragonyos ezrednél, beosztva Ottó fő­­herczeg ur ő cs. és kir. fensége udvartartásánál, a kamarási méltóságot díjmentesen legkegyelme­sebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi október hó 23-án Gödöllőn kelt legfelső el­határozásával, Welnhoffer Emil, a miskolczi 10. honvéd gya­log ezrednél létszám felett vezetett és a 76. hon­véd gyalog dandár parancsnokság ideiglenes veze­tésével megbízott ezredesnek és Beösze Gyula ezredesnek, a verseczi 7. honvéd gyalog ezred parancsnokának, díjmentesen a 3. osztályú vaskorona rendet legykegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi október hó 25-én Bécsben kelt legfelső el­határozásával, Teleházy János őrnagynak, a kassai 9. honvéd gyalog ezredtől a munkácsi 11. honvéd gyalog — és vizeki Tallián András, a kassai 5. honvéd huszár ezrednél létszám felett vezetett őrnagy­­nagynak, honvédelmi ministeri parancsőrtisztnek, a honvédelmi ministerium állományából a szegedi 3. honvéd huszár ezredhez való áthelyezését leg­kegyelmesebben elrendelni és ez alkalomból utóbb nevezett őrnagynak a katonai érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi október hó 21-én Gödöllőn kelt legfelső el­határozásával, legkegyelmesebben elrendelni mél­tóztatott, hogy gömörpanyiti Bodó Pál, a hon­védelmi ministerium állományába tartozó I. osztályú százados­ kezelőtisztnek, nyugállományba helyezése alkalmából, a legfelső megelégedés ki­fejezése tudtul adassák. A m. kir. igazságügyminiszer Csiszér János temesvári kir. járásbirósági joggyakornokot a temesvári kir. törvényszékhez aljegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Turtsányi An­tal érsekujvári kir. járásbirósági betétszerkesztő szakdijnokot a nyitrai kir. törvényszékhez írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Mészáros József községi biró alsójárai lakost az alsójárai kir. járásbírósághoz végrehajtóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Keller József lugosi kir. törvényszéki írnokot a nagybecskereki kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister dr. Eperjesy La­jos gálszécsi gyakorló ügyvédet a sátoraljaújhelyi és dr. Keszegh Ferencz hosszúaszói járási szolga­­birót az erzsébetvárosi kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbizottakul rendelte ki. A m. kir. igazságügyminiszer a bethleni kir. járásbíróságnál ideiglenes minőségben alkalmazott dr. Morár Gyula aljegyzőt ebben az állásában végleg megerősítette. A m. kir. igazságügyminister a szilágy-csehi kir. járásbíróságnál ideiglenes minőségben alkal­mazott Z. Kiss Antal írnokot ebben az állásá­ban végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Greszler Jenő és dr. Varjas István díjtalan fo­galmazó gyakornokokat fizetéstelen segédfogal­mazókká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sándor János okleveles tanítót az uj­ sopoti köz­ségi elemi iskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Székely Piroska okleveles tanítónőt a nagymi­­hályi állami elemi népiskolához rendes tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Valcz Jenőné szül. Konkoly Irén okleveles taní­tónőt az aranyos-maróthi állami elemi népisko­lához rendes tanítónővé kinevezte. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök V­a­s vármegyében a tótkeresz­­turi anyakönyvi kerületbe Rozgonyi Antal segéd­­jegyzőt, a rába­szentmártoni anyakönyvi kerületbe pedig Gruber Alajos ottani postamestert anya­könyvvezető helyettesekké nevezte ki és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 81.476/11., illetve 79.281 /V. sz. alatt kelt rendeleteivel ki­neveztettek 1900. évi november hó 1-vel, tartalékos hadapród tiszthelyet­tesekké; a következő volt egyévi önkéntesek: Bettelheim Lipót, a szabadkai 6., dr. Bazovszky Lajos, a beszterczebányai 16., Tóth László, a budapesti 1., Tóth Elemér, a szegedi 5., Pajor Nándor és Klein József a kassai 9. honvéd gyalog­ezred állományában; az egyévi önkéntesi tényleges szolgálat 2-ik felének teljesítése alkalmából: segédorvo­s-h­elyettessé, 1900. évi október 6-diki ranggal: dr. Parragh Elek székesfehérvári 17. honvéd gyalog ezredbeli egyévi önkéntes és egyetemes orvostudor, a budapesti helyőrségi kórház állomá­nyába. A m. kir. honvédelmi minister folyó évi 77.655/IL, illetve 76.989/11. sz. alatt kelt ren­deleteivel a honvédség kötelékéből elbocsáttatnak. 1900. évi november hó 1-vel, a védkötelezettség teljesítése után, viselt tiszti rendfokozatának megtartása nél­kül, saját kérelmére Száva György, nagykanizsai 20. bon^Éj­y alog ezredbeli tartalékos I. oszt. százados tiszti rendfokozatának megt” nélkül, saját kérelmére: ^ ’S ^ Fodor András, szegedi 5. honvéd&gyalog ezred­beli tartalékos hadnagy mint »rottjjlnt, minden­nemű népfölkelési szolgálatra is airalmatlan«. _______ A lap mai számához két és egynegyed év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék