Budapesti Közlöny, 1900. december (34. évfolyam, 276-298. szám)

1900-12-01 / 276. szám

Szombat, deczem­ber­­ Budapest, 1900. 276. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIV­ATALOS LAP. Egész évre......................40 korona Félévre...........................20 » Negyedévre.....................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. •m..1..............■ ■ ■ i . ii ------------ I­II­­ m SZ­ERKESZTŐSÉGI IRODA : VI. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : 711., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület, előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggen­berger-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Előfizetési Árak : láponként! postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 38 fill., kötszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 2­8 fillérbe kerül minden egyet megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ: A császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi november hó 10-én kelt legfelső elhatározásával, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy báró Calice Henrije rendkívüli és meghatalma­zott nagykövet a császári ottomán gyémántos Nisan­­ Iftichar-rendet, továbbá dr. gomirjei Mugulin Sándor követségi titkár a császári orosz Szt. Anna-rend III. osztályát és a királyi »Romá­nia csillaga« rend tiszti keresztjét, dr. szilasi és pilisi Szilassy Gyula követségi titkár pedig a királyi spanyol »Katholikus Izabella« rend közép­­keresztjét elfogadhassa és viselhesse. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök az országos levéltárhoz dr. Lampérth Géza országos levéltári tisztet fogal­mazóvá kinevezte. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Segesdy János Zala vármegyei volt aljegyzőt a belügyministeriumhoz fizetés nél­küli segédfogalmazóvá kinevezte. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök dr. Zboray János államtudo­mányi tudott a belügyministeriumhoz díjtalan fogalmazó gyakornokká kinevezte. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök N­y­i­t­r­a vármegyében anya­könyvvezető helyettesekké, a születések és halálo­zások anyakönyvezésére szorítkozó hatáskörrel, a nagybodoki kerületbe Kicsica Gusztáv jegyzői írnokot, az ürményibe pedig Pólyáré Gyula jegyzői írnokot nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Petrovácz Gyula okleveles mérnököt, a Rába-szabályozó Társulat szakaszmérnökét, a IX. fizetési osztály 3-dik fokozatába, ipariskolai tanárrá nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Kovács Lajost, az aldunai m. kir. hajózási hatóság szol­gálatában álló másodgépészt, ezen állásában vég­legesítette és Klein György havidíjas kormányost az aldunai m. kir. hajózási hatósághoz — ideig­lenes minőségben — hajókormányossá kinevezte. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Urbanetz Ede temesvári városi kerületi tiszti orvost a temesvári kir. törvényszék területén felmerülő törvényszéki orvosi teendőknek második törvény­­széki orvosi minőségben való rendes ellátásával bízta meg. ______ A debreczeni kir. Ítélőtábla elnöke, a nyíregy­házi kir. törvényszéknél szervezett esküdtbiró­­ság elnökévé, a jövő 1901-ik év folyamára, az 1897. évi XXXIII. t.-czikk 2-ik §-a alapján, Megyery Géza kir. curiai birói czimmel és jel­leggel felruházott kir. törvényszéki elnököt, az esküdtbiróság elnökének helyettesévé pedig, ugyanarra az időtartamra dr. Dicsőfi Sándor kir. törvényszéki bírót jelölte ki. A temesvári kir. törvényszék elnöke közhirré teszi, hogy a temesvári kir. ítélőtábla elnöke az esküdtbiróságokról szóló 1897. évi XXXIII. t.­­czikk 2. §-a alapján, az 1901. év tartamára, a temesvári kir. törvényszéknél szervezett esküdt­biróság elnökéül Salacz Béla kir. törvényszéki elnököt, helyetteséül pedig Gerdánovíts Sándor ítélőtáblás birói czimmel és jelleggel felruházott kir. törvényszéki bírót jelölte ki. A zilahi kir. törvényszék elnöke, az 1897. évi XXXIII. t.-cz. 2. §. 3 pontja alapján, közhírré teszi, hogy az 1901. évre a zilahi kir. törvény­szék esküdtbiróságának elnökéül Ben­ce József kir. törvényszéki elnök, állandó helyetteséül pe­dig Hiry Ferencz kir. ítélőtáblái birói czimmel és jelleggel felruházott kir. törvényszéki biró jelöltetett ki. A zala­egerszegi kir. törvényszék elnöke az alsólendvai kir. járásbíróságnál megüresedett III. osztályú hivatalszolgai állásra Vacsále József alsólendvai lakost nevezte ki. W­einstock Ferike budapesti illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Boros«-ra kért átváltoztatása, f. évi 120.803. számú belügy­­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Schlesinger Mihály esztergári ille­tőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Szé­kelyére kért átváltoztatása, f. évi 122.444. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Gerber Hugó budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Gergely«-re kért átváltoztatása, f. évi 123.086. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Lichtenfeld Arnold budapesti illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Lu­cs«-től kért átváltoztatása, f. évi 123.087. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Stern Lipót Pál komáromi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Szigeti«-re kért átváltoztatása, f. évi 123.323. számú bel­ügyministeri rendelettel, megengedtetett. Rosenthal Izidor szombathelyi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Rónai«-ra kért átváltoztatása, f. évi 123.463. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Dvortsák Antal m. kir. központi statisztikai hivatali szakdijnok vezetéknevének »Dévény«-re kért átváltoztatása, f. évi 123.557. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. S­­­e­­­n­d­­ Nándor szombathelyi illetőségű ugyanottani lakos, valamint Julia leánya vezeték­nevének »Surányi«-ra kért átváltoztatása, f. évi 123.604. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. Schwartz Gáspár mezőtúri illetőségű czeg­­lédi lakos vezetéknevének »Szántó«-ra kért át­változtatása, f. évi 123.676. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Schwarcz Adolf tisza-püspöki illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú gyermekei Dezső, Róza, Berta, Ferencz és Pál vezetékne­vének »Szécsi«-re kért átváltoztatása, I. évi 123.722. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. “ Schemner Hermann komáromi illetőségű budapesti lakos vezetéknevének »Szabó«-ra kért átváltoztatása, f. évi 124.184. számú belügyminis­zeri rendelettel, megengedtetett. B­e­c­s­e István gétyei illetőségű Csáktornyai lakos vezetéknevének »Dér«-re kért átváltozta­tása, f. évi 124.254. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Neumann Manó törökszentmiklósi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Morvai«-ra lert átváltoztatása, I. évi 124.263. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Rothstein Andor losonczi illető­ségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Alpár«-ra kért átváltoztatása, f. évi 124.266. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. W­e­i­s­z Eszter és kiskorú W­e­i­s­z Miksa aranyos-medgyesi illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevének »Virág«-ra kért átváltoztatása, f. évi 124.314. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Stern Albert debreczeni illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint kiskorú gyermekei István, Anna és Imre vezetéknevének »Szegő«-re kért átváltoztatása,f. évi 124.417 számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Schwartz Nándor m. kir. adó tiszt hódmező­vásárhelyi lakos vezetéknevének »Somogyi«-re kért átváltoztatása, I. évi 124.534. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Neuman Jenő és Neuman Zol­tán veszprémi illetőségű ugyanottani lakosok veze­téknevének »Hajós«-ra kért átváltoztatása, I. évi 124.559. számú belügyminiszeri rendelettel, meg­engedtetett. Kiskorú Schlesinger Elemér és Schle­singer Sándor ajkai illetőségű budapesti lakó- A lap mai számához egy és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next