Budapesti Közlöny, 1901. január (35. évfolyam, 1-26. szám)

1901-01-01 / 1. szám

Budapest, 1901. 1. Szám. Kedd, január 1. HIVATALOS la­p II. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.........................40 korona Félévre...............................20 » Negyedévre...................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : 711. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : Tv., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épü­let. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 38 fill., kétezernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Lipthay Kornél buda­pesti ítélőtáblás bírónak, saját kérésére tett nyugalmaztatása alkalmából, sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül, har­mad­osztályú vaskorona-rendemet díjmen­tesen adományozom. Kelt Eisenerzben, 1900. évi deczember hó 27-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Tankó József bor­­bereki evangélikus református lelkésznek, az egyház és közügyek terén szerzett ér­demei elismeréséül, a koronás arany ér­demkeresztet adományozom. Kelt Wallseeben, 1900. évi deczember hó 24-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. Magyar földmivelésügyi ministerem előterjesztésére Horváth Sándor főerdőta­­nácsosnak a ministeri tanácsosi czimet díjmentesen adományozom. Kelt Wallseeben, 1900. évi deczember hó 26-án. Ferencz József, s. k. Darányi Ignácz, s. k. Magyar földmivelésügyi ministerem elő­terjesztésére dr. Papp-Bagány István mi­nisteri segédtitkárnak a ministeri titkári és dr. Koós Mihály ministeri fogalmazó­nak a ministeri segédtitkári czimet ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1900. évi deczember hó 30-án. Ferencz József, s. k. Darányi Ignácz, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, 1900. évi deczember hó 15-én kelt legfelső elhatározá­sával, kogy teljesen megengedni méltóztatott, hogy Hansemann A. berlini és báró Oppenheim Ede kölni tiszteletbeli főconsuloknak, azon alkalomból, hogy consuli teendőiktől az említett városokban fennállott tiszteletbeli főconsulságoknak valóságos főconsulságokká történt átalakítása következtében fölmentettek, sok évi eredményes szolgálataikért a legfelső elismerés kifejezése tudtul adassák. Ő császári és apostoli királyi Felsége, 1900. évi deczember hó 14-én kelt legfelső elhatározá­sával, legkegyelmesebben megengedni méltózta­tott, hogy dr. ns. Mende Ouida udvari és minis­teri titkár a császári és királyi Ház és a kül­­ügyek közös ministeriumánál a perzsa nap- és oroszlán-rend III. osztályát elfogadhassa és visel­hesse. Az »Adria« m. kir. tengerhajózási részvény­­társasággal fennálló és az 1891. évi XXX. t.-czikkel beczikkelyezett szerződés 35. §-a értel­mében az említett részvénytársaság viteldijai iránt netán felmerülő vitás kérdések eldöntésére illetékes választott bizottság elnökévé a m. kir. ministertanács az 1901. év tartamára Nik­olics Fedor báró v. b. t. t. s a főrendiház tagját ne­vezte ki. Ezen bizottság tagjaivá, ugyancsak az 1901. év tartamára, a kereskedelemügyi m. kir. minis­ter Mándy Lajos ministeri tanácsost és Schober Albert ministeri tanácsos m. kir. államvasuti igazgatót nevezte ki, az »Adria« m. kir. ten­gerhajózási részvénytársaság pedig dr. Jókay Mór és Simon Jakab igazgatókat választotta meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister dr. Föld­vár­y József ministeri segédtitkárt Belgium és Hollandia, dr. Wahrmann Ernőt pedig Nagy- Britannia területére terjedő megbízással szak­­tudósítójaként kiküldötte. A kereskedelemügyi m. kir. minister Bicanié László iglói és Clementis László szegedi állami ipari szakiskolai tanárokat, továbbá Czabik Pál iglói állami ipari szakiskolai művezetőt jelenlegi állásukban véglegesítette. A kereskedelemügyi m. kir. minister Duma Béla ideiglenes minőségű postatakarékpénztári segédfogalmazót valóságos posta takarékpénztári segédfogalmazóvá nevezte ki. A horvát-szlavon-dalmátországi m. kir. minis­ter dr. Smodic Emil ministeri segédtitkári czim­­mel és jelleggel felruházott ministeri fogalmazót valóságos ministeri segédtitkárrá és Kosok Ist­ván irodasegédtisztet irodatisztté nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister Maly Jó­zsef ministeri titkári czímmel felruházott segéd­titkárt valóságos ministeri titkárrá, dr. Magyary Győző ministeri fogalmazót ministeri segédtit­kárrá, ifj. Ivády Béla ministeri segédfogalma­zót ministeri fogalmazóvá és dr. ifj. Vécsey Ta­más fizetéstelen ministeri segédfogalmazót való­ságos ministeri segédfogalmazóvá nevezte ki. A m.­kir. földmivelésügyi minister Windisch Rikhárd, a keszthelyi és Varga Kálmán, a kas­sai gazdasági tanintézethez beosztott gazdasági akadémiai segédtanárokat, szolgálati beosztásuk érintetlenül hagyásával, gazdasági tanintézeti ren­des tanárokká; Fáber Sándort, a keszthelyi gaz­dasági tanintézethez beosztott gazdasági tanin­tézeti segédtanárt, szolgálati beosztásának érin­tetlenül hagyásával, gazdasági akadémiai segéd­tanárrá . Mar­alak­y Kálmánt, a szentimrei föld­­mives iskolánál alkalmazott ösztöndíjas gazda­sági segédet, a breznóbányai földmives iskolához való áthelyezése mellett, földmives iskolai segéd­tanítóvá nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister Menyhárth Károly paládicsi lakos gazdatisztet az aradi kir. jószágigazgatóság személyzeti létszámába kincs­tári ispánná ideiglenes minőségben nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Egry Aladár beszterczebányai kir. törvényszéki joggyakornokot a beszterczebányai kir. törvényszékhez aljegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Áldor Ödön szegzárdi kir. törvényszéki albirót a szegzárdi és dr. Zimányi Miklós marmarosszigeti kir. tör­vényszéki albirót a marmarosszigeti kir. járás­bírósághoz mint végleges székhelyükre rendelte ki. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Vityi József erdődi gyakorló ügyvédet a szatmárnémetit, Hor­váth Jenő sásdi gyakorló ügyvédet a pécsi és Harkay József, a szegedi kir. ügyészséghez be­osztott bírósági joggyakornokot a szegedi kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottakul rendelte ki. A m. kir. igazságügyminister a soproni kir. járásbíróságnál ideiglenes minőségben alkalma­zott Pentelényi János aljegyzőt ebben az állá­sában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Neterda Modest ministeri segéd­fogalmazót minis­teri fogalmazóvá és dr. Kapitány Kálmán fize­tés nélküli segédfogalmazót fizetéses ministeri segédfogalmazóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Czári János és neje bellusi Baross Ilona felső­­visói és Gramma Aurél meg neje Szavoján Mária mehalai állami elemi iskolai tanítókat, illetve tanítónőket, kölcsönösen áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sóder Piroska abrudbányai állami elemi iskolai tanítónőt a kőhalmi állami elemi iskolához, jelen minőségében, áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Schrödl Teréz sonkolyosi állami elemi iskolai tanítónőt a kőrösbányai állami elemi iskolához, jelen minőségében, áthelyezte. A lap mai számához negyed iv melléklet, s egy és háromnegyed iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next