Budapesti Közlöny, 1901. február (35. évfolyam, 27-49. szám)

1901-02-01 / 27. szám

Budapest, 1901 27. szám. Péntek, február 1 BUDAPESTI «•­I­NITATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.....................40 korona Félévre..........................20 » Negyedévre.....................10 » Egy teljes lap ára S0 fillér. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VT 1., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épü­let. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Pragonhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beikta­tásnál 38 fill, hétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 2­6 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­terem előterjesztésére a múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelőségének módosított szabályzatát jóváhagyom. Kelt Bécsben, 1901. évi január hó 10-én. Ferencz József, s. k. Wlassics Gyula, s. k. A múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelő­ségének szabályzata. ( Jóváhagyatott a császári és apostoli királyi Felségének 1901. évi január hó 10-én kelt legfelső elhatározásával.) 1. §• A múzeumok és könyvtárak országos főfel­ügyelősége áll: a) az orsz. főfelügyelőből, b) a helyettes főfelügyelőből, c) a felügyelőkből, kiknek számát, tekintettel a tudományos és művészeti természetű múzeu­mokban és könyvtárakban képviselt külömböző szakokra, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. »minister állapítja meg, d) az előadó titkárból. Hivatalos pecsétje az ország czimere a követ­kező felírással: »A múzeumok és könyvtárak országos fő­felügyelősége«.2. §. Az országos főfelügyelőnek, helyettesének és a felügyelőknek hatáskörét a vallás- és köz­­oktatásügyi m. kir. minister szabályozza. 3. §• Az országos főfelügyelőt a vallás- és köz­­oktatásügyi m. kir. minister előterjesztésére a cs. és apost. kir. Felsége nevezi ki. 4. §. A helyettes főfelügyelőt, a felügyelőség és a főfelügyelőség előadó titkárát, a főfelügyelő meg­hallgatása mellett, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister nevezi ki. 5. §. A főfelügyelő, a helyettes főfelügyelő, a fel­ügyelők és az előadó titkár öt esztendőre nevez­tetnek ki. Ezen idő letelte után új kinevezésnek van helye.6. §. A főfelügyelő és a helyettes főfelügyelő tisz­­teleteti állást foglalnak el, mely tiszteletdíjjal nem jár. A felügyelők és az előadó titkár évi tisztelet­díját a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister állapítja meg. A felügyelők, mikor kiküldetésben járnak el, egyenlő napidíjat élveznek. 7­ §■ Az orsz. főfelügyelőség szervezésének fő czélja az, hogy a hazánkban létező és létesítendő nyil­vános és közhasználatra szánt állami, hatósági, felekezeti és társadalmi gyűjtemények között a rendszeres gyarapítás a tudományos alapra helye­zett egyöntetű berendezés, az avatott igazgatás és a csereviszony szabályozása révén, minél szo­rosabb összeköttetés létesüljön s az ország kü­lönböző részeiben elszórt közgyűjtemények anyaga a nemzeti tudomány és művészet közös kincsévé s a nemzeti művelődés egységes forrásává legyen. Ehez képest a főfelügyelőség rendeltetése a következőkre terjed ki: a) oda hat, hogy az országban létező tudo­mányos művészeti gyűjtemények és iparművé­szeti emlékek épségben megőriztessenek, czél­­irányosan elhelyeztessenek, rendeztessenek, gyara­­pittassanak, kellően képzett tisztviselők őrizete alatt álljanak s igy a nemzeti művelődés ter­mékeny forrásaivá váljanak; b) alkalmas helyeken új múzeumok és könyv­tárak létesítésében közreműködik; c) a fennálló és létesítendő múzeumok és könyvtárak részére nyújtandó állami segély és egyéb kedvezmények tárgyában a vallás- és köz­­oktatásügyi m. kir. ministernek javaslatot ter­jeszt elő s az ő intézkedéseit végrehajtja; d) az orsz. gyűjtemények fölös tárgyainak más gyűjtemények számára ajándékba vagy letétbe leendő átengedés tárgyában a vallás- és köz­­oktatásügyi m. kir. minister elé javaslatot ter­jeszt, e tárgyak átengedését közvetíti és azok megőrzését nyilvántartja*; e) a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis­­ternek az állami javadalomból vidéki múzeumok részére vásárlandó gyüjteménytárgyak kiválasz­tásánál és kiosztásánál tanácsosat szolgál; f) , a múzeumok és könyvtárak tisztviselőinek kiképzésére és szakszerű képzettségük gyarapí­tására szaktanfolyamokat rendez; g) a hatósági, felekezeti és egyesületi mú­zeumok és könyvtárak fölös tárgyainak kicseré­lését közvetíti; h) a múzeumok és könyvtárak rendezésében útmutatást nyújtó tudományos munkákat, eset­leg folyóiratokat közrebocsát, ilyenek közzététe­lét elősegíti; i) a múzeumok gyarapítására gyűjtéseket és ásatásokat eszközöltet; j) a vidéki múzeumokban időleges kiállítások rendezését és tudományos előadások tartását elő­segíti ; k) a múzeumokat és könyvtárakat illető kér­désekben a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister felszólítására a múzeumok és könyv­tárak fentartói felkérésére vagy saját kezdemé­nyezéséből javaslatokat dolgoz ki; l) a hatáskörébe tartozó gyűjtemények felett az állami felügyeletet gyakorolja. 8. §■ A főfelügyelőség hatásköre kiterjed: a) az állami költségen fentartott múzeumok és könyvtárak közül azokra, melyeket az orsz. főfelügyelő véleményének meghallgatása mellett a vall. és közoktatásügyi m. kir. minister külön utasításban megjelöl; l) a törvényhatóságok, községek, vallásfeleke­zetek és egyesületek által fentartott múzeumokra és könyvtárakra, melyek 1. a múzeum vagy könyvtár fentartója által önként a vall. és közoktatásügyi m. kir. minister jóváhagyásával, a főfelügyelőnek alárendeltetnek ; 2. állami pénzsegélyben részesülnek; 3. az országos gyűjteményekből átengedett, vagy az állam részéről közvetlenül adott tár­gyakkal vagy nyomdai köteles, példányokkal gyarapíttatnak. A 2. és 3. alatt részletezett kedvezményekben azonban csak oly múzeumok és könyvtárak ré­szesíthetők, melyek a) kellőleg biztosított állandó javadalmazás­ból merítik a fentartásukhoz szükséges fedezetet; b) a gyűjtemények megőrzésére, megszemlélé­sére és használatára alkalmas helyiséggel bírnak ; c) kellő szakképzettséggel bíró és lehetőleg rendszeres javadalmazással ellátott tisztviselők kezelése alatt állanak; d) a gyűjteményük anyagát, jövedéki napló, leltárak és szaklapszámok vezetésével rendszere­sen nyilvántartják. Az állami kedvezményben részesedő múzeumok és könyvtárak szervezeti szabályai csak a vallás­­os közoktatásügyi miniszernek a belügyminiszer­­rel egyetértőleg adott jóváhagyása mellett bír­nak érvénynyel. E szervezeti szabályoknak azon bekövetkezhető esetre, ha a gyűjtemény fentar­­tása lehetetlenné válnék, az állami kedvezmény útján nyert gyűjteménytárgyak sorsa felől min­den kétséget kizáró intézkedést kell tartalmaznia. A főfelügyelőség a hatáskörébe tartozó mú­zeumokról és könyvtárakról nyilvántartási törzs­könyvet vezet, mely az a.d. alatt felsorolt fel­tételekre vonatkozó adatokat rovatos kimutatás­ban tartalmazza. 9. §• Az országos főfelügyelő a rábízott hatáskör­ben közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi na. kir. ministernek van alárendelve és neki ter­eszti fel­jelentéseit. A főfelügyelő képviseli a hatóságok, egyesü­letek és intézetek irányában a főfelügyelőséget. A főfelügyelőséghez intézett ügyiratok elinté­zéséről a felügyelők tudomásával és hozzájáru­lásával gondoskodik. Elnököl a főfelügyelőségi értekezleteken. A főfelügyelőség hatáskörébe tartozó múzeu­mokat és könyvtárakat, a mikor szükségesnek tartja, meglátogatja. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister­­nek a fenforgó egyes ügyekre nézve a szükség­hez képest és a főfelügyelőség működéséről min­den év végén jelentést tesz. Akadályoztatása esetén a helyettes főfelügye­lőre száll egész hatásköre. 10. §. A felügyelők feladatai a következők: a) a főfelügyelőség hatáskörébe tartozó mú­zeumokat és könyvtárakat meglátogatják, álla­potukról, működésükről, különösen pedig az ál­lami segély felhasználásáról és az állam részé­ről adományozott vagy letétbe helyezett tárgyak megőrzéséről tájékozást szerezenek, a múzeu­mok és könyvtárak őreinek tanács­sal és utasí­tással szolgálnak, tapasztalataikról a főfelügye­lőnek jelentést tesznek. A lap mai számához negyed iv melléklet, s két és egynegyed iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next