Budapesti Közlöny, 1901. március (35. évfolyam, 50-75. szám)

1901-03-01 / 50. szám

Budapest, 1901 50. szám Péntek, márczius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS ]L A 1*. Előfizetési Árak­­­uponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.....................40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre.....................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. ■magasa"­ —■ 11 Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusat az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. s­z. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100-200- szóig 4 kor., 200— 300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beikta­tásnál 3­8 fill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­terem előterjesztésére dr. Iszlay József­ a budapesti tudomány-egyetem magántaná­rának az egyetemi nyilvános rendkivüli tanári czimet és jelleget adományozom. Kelt Bécsben, 1901. évi február hó 7-én. Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi február hó 22-én Bécsben kelt legfelső elhatározásával, Vukovic János, az eszéki 28. hon­véd gyalog ezrednél létszám felett vezetett ezre­dest, a 78. honvéd gyalog dandár parancsnokát, ezen szolgálati alkalmazása alól való felmentés mellett, a 83. honvéd gyalog dandár parancsno­kává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi február hó 15-én Bécsben kelt legfelső elhatáro­zásával, Uzelac Mihály eszéki 28. honvéd gya­log ezredbeli I. osztályú századosnak, nyugállo­mányba helyezése alkalmából, a czimzetes őrna­gyi jelleget díjmentesen legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Gyiszalovics Vidor, Incze Lajos és Myskovszky Ernő nagybányai állami főgymnasiumi rendes tanárokat rendes tanári minőségükben véglege­sen megerősítette. A nagyváradi kir. ítélőtábla elnöke a vezetése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe ifj. Lojko János végzett joghallgatót ideiglenes minőségű díjas joggyakornokká nevezete ki. A nagyváradi kir. ítélőtábla elnöke a vezetése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe Medvigy István végzett joghallgatót ideiglenes minőségű díjtalan joggyakornokká nevezte ki. A székesfehérvári kir. pénzügyigazgatóság Ko­­netsny Aladár moóri lakost a moóri m. kir. adó­hivatalhoz díjtalan adóhivatali gyakornokká ne­vezte ki. A tordai m. kir. pénzügyigazgatóság Sala­mon Miksa m.­ludasi lakos felső kereskedelmi iskolát végzett tanulót a maros-ludasi m. kir. adóhivatalhoz díjtalan gyakornokká nevezte ki. A kolozsvári kir. törvényszék elnöke Bánya Simon kolozsvár-városi kir. járásbirósági napidi­­jas szolgát a kolozsvári kir. törvényszékhez III-ad osztályú hivatalszolgává nevezte ki. 0 c h s Monika és kiskorú 0 c h s Borbála teveli illetőségű hatvani lakosok vezetéknevének »Teveli«-re kért átváltoztatása, I. évi 15.364. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Ausländer Dezső m. á. v. hivatalnok czeg­­lédi lakos vezetéknevének * Arany*-ra kért át­változtatása, f. évi 15.442. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. L­ő­v­y Ignácz m. á. v. hivatalnok budapesti lakos vezetéknevének »Lányi"-ra kért átváltoz­tatása, f. évi 15.443. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. P­a­n­y­á­k Tivadar m. á. v. hivatalnok buda­pesti lakos vezetéknevének »Iválnyi«-ra kért át­változtatása, f. évi 15.444. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. G­e­i­s­z­e­r János m. á. v. állomásfelvigyázó ajnácskői lakos vezetéknevének »Gábor«-ra kért átváltoztatása, f. évi 15.445. számú belügyminis­zeri rendelettel, megengedtetett. Schwartz Mandi (Márton) m. á. v. kisegítő fékező budapesti lakos vezetéknevének »Szik­­lai«-TSL kért átváltoztatása, f. évi 15.446. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Vancsa Mihály m. á. v. pályamunkás bras­sói lakos vezetéknevének »Dombi«-ra kért átvál­toztatása, f. évi 15.447. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Nyúl Gergely erdőhegyi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Zöldi«-re kért átváltoztatása, f. évi 15.456. számú belügyminis­zeri rendelettel, megengedtetett. Köhn Béla nagybajomi illetőségű nagyatádi lakos vezetéknevének »Lengyel«-re kért átváltoz­tatása, f. évi 15.662. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Gergye János toronyi illetőségű esztergomi lakos vezetéknevének »Gere«-re kért átváltozta­tása, f. évi 15.700. számú belügyministeri rende­lettel, megengedtetett. H­e­n­g­­ Károly és kiskorú gyámfia Kapper Károly máramarosi illetőségű ugyanottani lako­sok vezetéknevének »Horgony«-ra kért átváltoz­tatása, I. évi 15.947. számú belügyminiszeri ren­delettel, megengedtetett. Grosz Izidor, valamint kiskorú Grosz Ig­nácz, Móricz, Karolina, Sarolta és Béla nagy­váradi illetőségű budapesti lakosok vezetéknevé­nek »Gáspár«-ra kért átváltoztatása, f. évi 16.066. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. W­e­i­s­z Lajos magyaróvári illetőségű győri lakos vezetéknevének »Vég«-re kért átváltozta­tása, f. évi 16.076. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Kiskorú Wieder Albert budapesti illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Vértes«-re kért átváltoztatása, I. évi 16.206. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Wambach János dettai illetőségű diós­győri lakos vezetéknevének »Berényi«-re kért átvál­toztatása, I. évi 16.343. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett, K­a­­­s­z (Cserbák) István királymezői illető­ségű ugyanottani lakos saját, valamint kiskorú Erzsébet, Mária, János, Gusztáv és György nevű gyermekei vezetéknevének »Csorba«-ra, kért át­változtatása, I. évi 16.641. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister által folyó évi 10.833/IV. sz. alatt kiadott Rendelet, a tengeri kereskedelmi hajóknak és a yachtoknak a hadihajókkal és erődítményekkel szemben követendő magatartása iránt. 1­ §• Minden magyar tengeri kereskedelmi hajó köteles, valahányszor a cs. és kir. haditengerészet­nek valamely hajójával találkozik, a­mely maga is lobogót visel, saját lobogóját felhúzni. A területi vizeken ezen kötelezettség idegen kereskedelmi hajókra is kiterjed. 2. §. A magyar és idegen tengeri kereskedelmi hajók kötelesek lobogójukat felvenni, a midőn három tengeri mértföldnyi távolságon belül a magyar vagy az osztrák tengerpart valamely erődje előtt, a­melyen a lobogó fel van húzva, horgonyoznak vagy elhaladnak. 3. §. A magyar tengeri kereskedelmi hajók kötelesek idegen területi vizeken a parttól három tengeri mértföldön belül, valahányszor az illető parti állam hadihajójával, melyen magán is fenn van a lobogó, találkoznak, úgyszintén, ha valamely erőd előtt, a­melyen a lobogó leng, horgonyoznak, vagy elhaladnak, lobogójukat felvenni. 4. §• A magyar tengeri kereskedelmi hajók kötelesek a cs. és kir. hadihajók parancsnokaitól, az érvény­ben levő tengeri joggal megegyezőleg a cs. és kir. haditengerészet szolgálati szabályai alapján jövő utasításoknak feltétlenül eleget tenni. 5. §• Ha valamely magyar tengeri kereskedelmi hajó oly külföldi kikötőben, a­hol cs. és kir. konzuli hivatal nincsen, egy, vagy több cs. és kir. hadihajóval találkozik, a kereskedelmi hajó A lap mai számához egy és háromnegyed év »Hivatalos Értesítő« van isatolva.

Next