Budapesti Közlöny, 1901. április (35. évfolyam, 76-99. szám)

1901-04-02 / 76. szám

Budapest, 1901. 76. szám. Kedd, április 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIT A T A L O S JL A JP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szélfüldéssel, vagy helyben hásbea hordva: Egész évre.......................40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre. .... 10 » Ejjry teljes lap ára 60 fillér. R SERKESZTŐSÉGI IRODA , VH kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : m­., Kszeppai-út­ 54., Athenaeum-épület. előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­kereskedés 10., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések díjjal előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig e­g­y­s­z­e­r­i hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. tij magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­­nak térfogata) egy­szeri beiktatásnál 3­8 ill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 20 fillérbe kerül minden egy­es megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ: A császári és apostoli királyi Felsége Sir Francis Richard Plunkett nagybritanniai ki­rályi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet folyó évi márczius hó 28-án kihallgatáson fo­gadni és új meghitelező iratát átvenni méltóz­­­tatott ____ Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére a beszterczebányai székeskáptalanban Hulényi Istvánnak a nagyprépostságról történt lemondását tudo­másul vevén, Vissnyovszky László éneklő kanonoknak a nagyprépostságra, Gürtler József őrkanonoknak az éneklő kanonok­­ságra, Havrán János székesegyházi főespe­resnek az őrkanonokságra és Takács Kál­mán mesterkanonoknak a székesegyházi főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyom és az ekként megüresedő utolsó mesterkanonokságot dr. Sztanyáik Ferencz papnevelő intézeti igazgatónak adományozom. Kelt Bécsben, 1901. évi márczius hó 21-én. Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére Csekó Gábor hevesi főesperesnek és kaáli plébánosnak a Sz. Jakabról nevezett móriczhidai czimzetes prépostságot, Kován József patai főespe­­resnek és pásztói plébánosnak pedig a Bold. Sz. Máriáról nevezett ábrahámi, másként ábrámi czimzetes prépostságot adományozom. Kelt Bécsben, 1901. évi márczius hó 21-én. Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. A belügyministerium ideiglenes vezeté­sével megbizott magyar ministerelnököm előterjesztésére Horváth Béla, Hont vár­megye, valamint Selmecz és Bélabánya szab. kir. városok főispánját, ezen állásá­tól való felmentése mellett, Esztergom vármegye főispánjává kinevezem. Kelt Bécsben, 1901. évi márczius hó 27-én. Ferencz József, s. k. Széll Kálmán, s. k. A belügyministerium ideiglenes vezeté­sével megbizott magyar ministerelnököm előterjesztésére Lits Gyula országgyűlési képviselőt Hont vármegye, valamint Sel­mecz és Bélabánya szabad királyi városok főispánjává kinevezem. Kelt Bécsben, 1901. évi márczius hó 27-én. Ferencz József, s. k. Széll Kálmán, s. k. A belügyministérium ideiglenes vezeté­sével megbizott magyar ministerelnököm előterjesztésére Pálffy Elemér, Versecz vá­ros főispánját ezen állásától, Rónay Jenő, Torontál vármegye és Pancsova város főispánját, Torontál vármegyei főispáni állásában való meghagyása mellett, Pan­csova városi főispáni állásától felmentem és Zakó Milánt Pancsova és Versecz vá­rosok­ főispánjává kinevezem. Kelt Bécsben, 1901. évi márczius hó 27-én. Ferencz József, s. k. Széll Kálmán, s. k. A belügyministerium ideiglenes veze­tésével megbizott magyar ministerelnököm előterjesztésére Kramer János belügy­­ministeriumi számvizsgálónak a számtaná­csosi czimet és jelleget díjmentesen ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1901. évi márczius hó 29-én. Ferencz József, s. k. Széll Kálmán, s. k. Magyar igazságügyministerem előterjesz­tésére Kindl József pécsi törvényszéki kereskedelmi ülnöknek a kereskedelmi tanácsosi czimet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1901. évi márczius hó 29-én. Ferencz József, s. k. Dr. Plósz Sándor, s. k. A császári és apostoli királyi Felsége gróf Hardegg Pál Ferencznek, a birodalmi tanács urakháza örökös tagjának, dr. gróf Badeni Sza­­niszló Henrik fogalmazó gyakornoknak a statisz­tikai központi bizottságnál és goluchowoi gróf Goluchowski József földbirtokosnak a kamarási méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. A képviselőház elnöke kinevezte Andor Gyula képviselőházi elnöki tanácsost az V-dik fizetési osztályba, továbbá Orczy Dezső képviselőházi fogalmazót segédtitkári czímmel a VIII-dik fizetési osztályba és Pongrácz Elemér képviselő­­házi ellenőrt pénztárnokká a VIII-dik fizetési osztályba. A vallás- és közoktatásügyi m. k­ir. minister dr. Kunos Ignáczot, a budapesti keleti keres­kedelmi akadémia igazgatóját, a VII. fizetési osztályba nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kovács Béla szatmármegyei, Kiszely Árpád liptóm­egyei, Halász Ferencz vasmegyei, Sebesztha Károly temesmegyei és Zdgróczky Gyula abaúj­­tornamegyei tanfelügyelőket, ugyanazon minő­ségükben és jelen állomásukon való meghagyásuk mellett, a VII. fizetési osztály 3-dik fokozatába kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Gulyás Ferenczet, a somogyi tankerület önálló vezetésével megbizott segédtanfelügyelőt, ezen tankerület kir. tanfelügyelőjévé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Pozsonyiné­ Tassy Emma Erzsébet nőiskolai fize­tés nélküli segédtanitónőt fizetéses zenetanitónővé nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszer Mraovics János sziszeki adóhivatali ellenőrt a krapinai kir. adó­hivatalhoz adóhivatali pénztárnokká, Krausz Adolf uj-gradiskai adótisztet a sziszeki adóhiva­talhoz adóhivatali ellenőrré és Taborjak Ferencz varasdi adóhivatali gyakornokot az uj-gradiskai adóhivatalhoz ideiglenes minőségű adótisztté ki­nevezte. A m. kir. igazságügyminister Rein Menyhért m. kir. igazságügyministeriumi iroda segédtisztet a m. kir. igazságügyministeriumhoz irodatisztté nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Preineszberger Jenő letenyei kir. járásbirósági aljegyzőt a már­­marosszigeti kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Bereghy Endre budapesti I—III. kerületi kir. járásbirósági te­lekkönyvvezetőt a pécsi kir. törvényszékhez he­lyezte át. A m. kir. igazságügyminiszer Dobszay Ignácz budapesti kir. törvényszéki írnokot a soproni, Németh János budapesti kir. törvényszéki írno­kot a székesfehérvári kir. törvényszékhez, Mihá­­lik János budapesti kir. törvényszéki írnokot A lap m­ai számához két és egynegyed év Hivatalos Értesítő­­ van csatolva

Next