Budapesti Közlöny, 1901. május (35. évfolyam, 100-124. szám)

1901-05-01 / 100. szám

Budapest, 1901 100. szám. Szerda, május 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.....................40 korona Félévre..........................20 » Negyedévre. .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda:­­ VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előleg­esen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. va­­gy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 38 fill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére Vay Péter kisvárdai és Tibáld Mihály fogarasi járásbiráknak, továbbá dr. Pap József mármarosszigeti törvény­­széki bírónak, Sál János orosházi járás­­birónak és Pókai Elek szegedi törvény­széki bírónak az itélőtábla-birói czímet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1901. évi április hó 26-án. Ferencz József, s. k. Dr. Plósz Sándor, s. k. Magyar pénzügyministerem előterjesz­tésére Nyirolk Ede és Preszeller Antal pénzügyi tanácsosokat és számvevőségi főnököket pénzügyi főtanácsosokká ki­nevezem. Kelt Budapesten, 1901. évi április hó 21-én. Ferencz József, s. k. Lukács László, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. Jenő főherczeg altábornagy úr ő csá­szári és királyi fenségét, a 14. hadtest parancsnokát és innsbrucki parancsnokoló tábornokot, Tirol és Vorarlberg honvé­delmi parancsnokát, lovassági tábor­nokká; Károly István főherczeg ellen­tenger­nagy úr ő cs. és kir. fenségét, altenger­­nagygyá és József Ferdinánd főherczeg úr ő cs. és kir. fenségét, 1. osztályú századost a Rainer főherczeg 59. sz. gyalog­ezrednél, őr­­nagygyá. Ő császári és apostoli királyi Felsége továbbá méltóztatott legkegyelmesebben (1901. május 1-jével) kinevezni: táborszernagygyá , ns. Klobus Hugó altábornagyot, a 9. hadtest parancsnokát és josefstadti parancsnokoló tábor­nokot , lovassági tábornokká: ns. Pokorny Ármint, a 6. hadtest parancsnokát és kassai parancsnokoló tábornokot; altábornagyokká ; a következő vezérőrnagyokat: ns. Steinsberg Móriczot, a 27. gyalog hadosz­tály parancsnokát; ns. Chavanne Rudolfot, a 28. gyalog hadosz­tály parancsnokát; lovag Mras Ambrust, a prágai cs. kir. land­­welti hadosztály parancsnokát; Schczulch Ernőt, a cattaroi hadi kikötő parancsnokát; langendorfi báró Dlauhowesky Károlyt, Ottó főherczeg ur ő cs. és kir. fensége főudvar­mesterét ; lovag Brudermann Rudolfot, a krakói lovas hadosztály parancsnokát, és báró Goumpens Gusztávot, az 1. gyalog dan­dár parancsnokát; vezérőrnagyokká , a következő ezredeseket: Dmitrovic Györgyöt, szemfeletti a Fabini 102. sz. gyalog ezrednél, a 2. gyalog dandár parancsnokát; rhönstedti Schwartz Albertet, számfeletti az 5. sz. cs. és k. landwehr dzsidás ezrednél, a josefstadti cs. k. landwehr gyalog dandárnál; Puhl Károlyt, a ns. Kovács 12. sz. ezrednél, a 37. gyalog dandár parancsnokát; sidonienburgi Pietsch Tivadart, számfeletti a herczeg Liechtenstein József Venczel hadtest­tüzér ezrednél, a 12. tüzér dandár parancsnokát; Latebe Józsefet, számfeletti a 6. sz. cs. k. landwehr dzsidás ezrednél, beosztva a cs. k. landwehr lovas felügyelő mellé; ns. Baldass Bernátot, számfeletti a 64. sz. gyalog ezrednél, az 56. gyalog dandár parancs­nokát ; berneggi Sprecher Arthurt, számfeletti az I. György hellének királya 99. sz. gyalog ezrednél, a 28. gyalog dandár parancsnokát; ns. Szilvinyi Gézát, számfeletti az Arthur connaughti és strathearni 4. sz. huszár ezrednél, a 3. lovas dandár parancsnokát, Grivich­ Jánost, számfeletti a Ferencz Ferdi­nánd főherczeg 19. sz. gyalog ezrednél, a 23. gyalog dandár parancsnokát; Marsch Antalt, számfeletti a 12. sz. hadtest­tüzér ezrednél, a 6. tüzér dandár parancsnokát; eberswaldi Siegler Henriket, számfeletti a ve­zérkarnál, a közös hadügyministérium IV. hon­védelmi osztályánál; Cvitkovic Jánost, számfeletti a vezérkarnál, a 17. gyalog dandár parancsnokát; bordognai és valiigrai báró Taxis Józsefet, számfeletti a kassai m. kir. 5. sz. honvéd huszár ezrednél, a m. kir. 2. honvéd lovas dandárnál; treuenbrunni Weinrichter Józsefet, számfeletti a báró Merkl 55. sz. gyalog ezrednél, a 26. gyalog dandár parancsnokát; Suchy Tivadart, számfeletti az I. Károly Ro­mánia királya 6. sz. gyalog ezrednél, a przemyáli cs. kir. landwehr gyalog dandár parancsnokát; hadamari lovag Bersbach Emilt, számfeletti a 19. sz. cs. kir. landwehr gyalog ezrednél, a prágai cs. kir. landwehr gyalog dandár parancsnokát, és Polletin Arthurt, számfeletti a Joelson 93. sz. gyalog ezrednél, a lembergi cs. kir. landwehr gyalog dandár parancsnokát; ezredesekké : a vezérkarnál a következő alezredeseket: helmheimi Tschurtschenthaler Henriket, csapat­szolgálatra beosztva a tiroli császár vadász 4. ezrednél, végleges áthelyezéssel ezen ezredhez; Fox Vinczét, a 2. hadtest vezérkari főnökét; Kalliwoda Hugót, csapatszolgálatra beosztva a Ferencz Ferdinánd főherczeg 19. sz. gyalog­ezrednél, végleges áthelyezéssel ezen ezred állo­mányába ; Czibulka Móriczot, csapatszolgálatra beosztva Lipót Salvator főherczeg 18. gyalog­ezrednél, és Sarkadó Istvánt, a polai hadi kikötői parancs­nokság vezérkari főnökét; herczeg Schönburg-Hartenstein Alajos tartalé­kos alezredest, ezen viszonyában; a gyalogságnál, vadász és utász csapatoknál a következő alezredeseket: lovag Dabrowski Arthurt, a lovag Gradl 78. sz. gyalog ezrednél; lovag Wagner Emilt, a báró Philippovic péter­­váradi 70. sz. gyalog ezrednél; Fitzner Jánost, számfeletti a 4. utász zászló­aljnál, krakói utász szemlészszé; Kolischer Emilt, a báró Kray 67. sz. gyalog­ezrednél, az I. Vilmos német császár, Porosz­­ország királya 34. sz. gyalog­ezredhez; kirchwaldi Knopp Norbertet, a gróf Kheven­­hüller 7. sz. gyalog­ezrednél; Schandru Mihályt, a lovag Catinelli 96. sz. gyalog ezrednél; Feichter Jánost, a gróf Clerfayt 9. sz. gyalog ezrednél; ns. Scheuc­enstnél Viktort, a I. Lipót császár 33. sz. gyalog ezrednél; Krausz Henriket, a báró Philippovic 70. sz. gyalog ezrednél; Hayek Ferdinándot, az Alt-Starhemberg 54. sz. gyalog ezrednél; Gherardini Móriczot, az Ernő Ágoston cum­­berlandi herczeg, Braunschweig és Lüneburg herczege 42. sz. gyalog ezrednél; Ljustina Jánost, a báró Beck 47. sz. gyalog ezrednél; Wavra Ámándot, a tiroli császár vadász 3. ezrednél; strandwehkri lovag Graseri Tivadart, a IV. Ferdinánd toscanai nagyherczeg 66. sz. gyalog ezrednél, müldenbergi lovag Benigni Zsigmondot, szám­feletti a báró Beck 47. sz. gyalog ezrednél, a pozsonyi gyalogsági hadapród-iskola parancsnokát; Wagner Félixet, csapatszolgálatra beosztva a bosnia-herczegovinai 3. sz. gyalog ezrednél, és Turk­ Antalt, a 64. sz. gyalog ezrednél, a lovasságnál; a következő alezredeseket: lovag Ziegler Emilt, a báró Bechtolsheim 15. sz. dagonyos ezrred parancsnokát; Swaty Ferenczet, az Arthur connaugthi és strathearni herczeg 4. sz. huszár ezred parancs­nokát ; Hirsch Miksát, a herczeg Windisch-Graetz 14. sz. dragonyos ezred parancsnokát; ns. Várkony Albertet, a gróf Pálffy 8. sz. huszár ezred parancsnokát. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 12-dik oldalon kezdődik s két és fél év mellékleten folytatódik.

Next