Budapesti Közlöny, 1901. június (35. évfolyam, 125-148. szám)

1901-06-01 / 125. szám

Budapest, 1901. 125. szám. Szombat, junius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak naponkénti postai szétküldéssel, házhoz hordva: Egész évre ..... Félévre............................. Negyedévre....................... Egy teljes lap ára 60 vagy helyben 40 korona 20 - 10­0 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VE, Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100-200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 3­8 fill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán rajkai Keömley Pál curiai bírónak, saját kérésére tett nyu­­galmaztatása alkalmából, a közszolgálat­ban és különösen a bírói pályán szerzett érdemei elismeréséül, Lipót-rendem lovag­­keresztjét díjmentesen adományozom. Kelt Schönbrunnban, 1901. évi május h­ó 27-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Vajda Ottó belügy­­ministeriumi ministeri tanácsosnak, saját kérelmére lett nyugdíjaztatása alkalmá­ból, sok évi buzgó szolgálata elismeréséül, Lipót-rendem lovagkeresztjét díjmentesen adományozom. Kelt L­m Bruckban, 1901. évi május hó 24-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. A belügyministerium ideiglenes vezeté­sével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére Marek Ede és Kaffka László osztálytanácsosokat ministeri taná­csosokká, Kanócz István és Bölcs Gyula osztálytanácsosi czimmel és jelleggel fel­ruházott ministeri titkárokat, valamint Jalsoviczky Sándor ministeri titkárt pedig osztálytanácsosokká kinevezem. Kelt L­m Bruckban, 1901. évi május hó 24-én. Ferencz József, s. k. Széll Kálmán, s. k. A belügyministerium ideiglenes vezeté­sével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére Kereszty Sándor, Horváth Emil és dr. Némethy Károly osztálytaná­csosoknak a ministeri tanácsosi, Szabó Antal, dr. Kovách Gyula és Kolossváry Miklós ministeri titkároknak pedig az osztálytanácsosi czimet és jelleget díjmen­tesen adományozom. Kelt L­m Bruckban, 1901. évi május hó 24-én. Ferencz József, s. k. Széll Kálmán, s. k. A belügym­inisterium ideiglenes vezeté­sével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére Madarász Elemér osztály­tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott állami anyakönyvi felügyelőt osztálytaná­csossá kinevezem. Kelt Bécsben, 1901. évi május hó 28-án. Ferencz József, s. k. Széll Kálmán, s. k. A belügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Eörsi Lajos és dr. Ghyczy Jenő ministeri titkári czímmel és jelleggel felruházott ministeri segédtitkárokat, valamint dr. Bartók Géza ministeri segédtitkárt valóságos ministeri titkárokká, dr. ifj. Fest Lajos, dr. Medve Zoltán, Horvay Bálint, dr. Kludik Imre, Bánóczy Béla, Vásárhelyi Gyula és dr. Pásztélyi István ministeri segédtitkári czímmel és jelleggel felruházott ministeri fogalmazókat valóságos ministeri segédtitkárokká, dr. Fekete Pál, Kovács Béla, dr. Burchard Bélaváry Rezső, dr. ifj. Reiszig Ede, dr. Karsay Sándor, Vecsey József­, dr. Frits Kálmán és dr. Szecsey József ministeri segédfogalmazókat ministeri fogalma­zókká, Temple Rezső, Pantl Kálmán és Kiss Aladár fizetés nélküli segédfogalmazókat valósá­gos segédfogalmazókká, dr. Des Echerolles Krus­­pér Sándor fogalmazó gyakornokot fizetésnélküli segédfogalnazóvá, végül Sánta Béla fogalmazó gyakornokot segélydíjas gyakornokká kinevezte. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Büttner Miklós belügyministeri fogalmazó gyakornokot segéd­fogalmazóvá kinevezte és fő­ispáni titkári minő­­ségben szolgálattételre Zólyom vármegye főis­pánja mellé kirendelte. A belügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Balás Kornél fizetésnélküli ministeri segédfogalmazót valóságos segédfogalmazóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Kovács Zoltán győ­ri állami főreáliskolai ren­des tanárt rendes tanári minőségében végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Brenyó János okleveles tanítót az orechovai állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A m. kir. igazságügyminister Orsonits Antal tamási kir. járásbirósági bijnokot a tamási kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Kassay Győző szombathelyi gyakorló ügyvédet a szombathelyi kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottal rendelte ki. A m. kir. igazságügyminiszer a szegzárdi kir. törvényszéknél ideiglenes minőségben alkalmazott dr. Androsits István aljegyzőt ebben az állásában végleg megerősítette. Kohn Ernesztin újvidéki illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Halász«-ra kért átváltoztatása, I. évi 53.560. számú belügyminis­zeri rendelettel, megengedtetett. Pr­a­c­z­e­k Lajos budapesti lakos saját, vala­mint kiskorú Lajos és Katalin nevű gyermekei vezetéknevének »Pataki«-ra kért átváltoztatása, f. évi 53.932. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. _______ Klein Jakab budapesti illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Kelényi«-re kért átváltoz­tatása, f. évi 54.006. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Kiskorú Herskovics József sunyéri­llető­­ségű budapesti lakos vezetéknevének »Heves«-re kért átváltoztatása, I. évi 55.882. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. 39.61511901. szám. Hirdetmény, az államosított Magyar Nyugati Vasút részvé­nyeihez tartozó 111. sorozatú szelvényívek ki­adása tárgyában. Az államosított Magyar Nyugati Vasút rész­vényeihez kiadott II. sorozatú szelvényívek utolsó szelvénye folyó évi január hó 1-én lejárván, a még forgalomban levő részvényekhez tartozó III. sorú szelvényívek folyó évi július hó 1-étől kezdve Budapesten, a m. kir. központi állampénztárnál, az ott jelentkező feleknek, a részvényekhez tar­tozó s már folyó évi június hó 1-től fogva be­mutatható szelvényutalványok benyújtása ellené­ben díjmentesen ki fognak szolgáltatni. A szelvényutalványok ezenkívül folyó évi június hó 1-étől bezárólag folyó évi deczember hó 31-éig még a »K. K. priv. oester. Creditanstalt für Handel & Gewerbe« bécsi banknál is benyújtha­tók lesznek. A szelvényutalványok a m. kir. központi állam­­pénztárnál egy példányban, a nevezett banknál pedig két példányban kiállítandó s a szelvény­utalványok számait számtani s­trendben tartal­mazó jegyzék kíséretében a hivatalos, illetve üzleti órák alatt nyújtandók be. Több jegyzék­ről ezenkívül még egy összesítő, vagyis a szel­vényutalványok darabszámát tartalmazó főjegyzék szolgáltatandó be. A benyújtott szelvényutalványokról a benyújtó fél elismervényt kap, mely elismervény vissza­adása mellett az új szelvényívek a szelvényutal­ványok benyújtásától számított 14 nap múlva, de legkorábban folyó évi július hó 1-én fognak kiszolgáltatni. A benyújtásnál használandó nyomtatványok az említett helyeken díjmentesen állanak ren­delkezésre. A lap mai számához két és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next