Budapesti Közlöny, 1901. július (35. évfolyam, 149-174. szám)

1901-07-02 / 149. szám

Kedd, július 2. Budapest, 1901. 149. szám. BUDAPESTI H­IVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.....................40 korona Félévre...........................20 » Negyedévre. .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. SZERKESZTŐSÉGI IRODA , Vll. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai elő­legesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100-200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.­ Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egy­szeri beiktatásnál 38101., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Odlicsek Ferencz, a Ganz és Társa vasöntő és gépgyár részvény­­társaság művezetőjének, valamint Nagy Antal, a Nagy Zsigmond és Ferencz borsod­­apátfalvi kőedény gyár-czég alkalmazott­jának és Miki József, a Csas Nándor csermelyvölgyi vasárú gyár-czég alkalma­zottjának, sok évi hű szolgálatuk elisme­réseid, az ezüst érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1901. évi junius hó 19-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. , császári és apostoli királyi Felsége, folyó ,évi junius hó 28-án kelt legfelső kéziratával, gróf Clam-Gallas Ferencznek, az urakháza tag­jának és nagybirtokosnak Reichenberg-Friedland­­ban, gróf Nostitz- Rieneck Károly Ervin tarto­­mánygyűlési képviselőnek és földbirtokosnak Prá­gában, herczeg Rohan Alain René Arthurnak­, az urakháza tagjának és nagybirtokosnak Prá­gában, gróf Waldstein- Wartenberg József Ernő sz. k. altábornagynak és az urakháza tagjának Trebitschben és gróf Zedtivitz Károly Miksa birodalmi gyűlési és tartománygyűlési képvise­lőnek és nagybirtokosnak Prágában a titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen legkegyelmeseb­ben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi junius hó 18-án kelt legfelső elhatározásával, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy goluchowoi gróf Goluchowski Agenor, a császári és királyi Ház és a külügyek közös ministere, a nagyherczegi szász-weimari »Éberség« vagy »Fe­hér sólyom« házi­rend nagykeresztjét elfogad­hassa és viselhesse. Az első főudvarmester Mrász Károly udvari kertészt udvari kertgondnokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister az országos katasz­teri felmérésnél Nowinszki Szeverin, Brunner Károly, Kracsun Miklós, Verbőczi Antal és Dé­­kány Imre mérnököket kataszteri főmérnökökké a IX. fizetési osztály 3-dik, Havas József három­­szögelő segédet kataszteri mérnökké a X. fize­tési osztály 1-ső, Bocskor Károly és Röszler Pál háromszögelő segédeket kataszteri mérnökökké a X. fizetési osztály 2-dik, Banner Rezső, Bran­denburg Gyula, Hoffer Ferencz, Török Ferencz, Lupencs György és Goda Gyula mérnöksegéde­ket kataszteri mérnökökké a X. fizetési osztály 3-dik, Rónai Lajos, Radvic Péter, Prodanovics Tihamér, Skála Vincze és Barbur János felmé­rési növendékeket kataszteri mérnöksegédekké a XI. fizetési osztály 3-dik fokozatába való soro­lással, Privári István, Bek­e Gyula és Makay Gyula dijnokokat pedig ideiglenes minőségű fel­mérési növedékekké kinevezte. A m. kir. pénzügyminister az országos katasz­teri felmérésnél ifj. Gárdos Lajos okleveles mér­nököt ideiglenes minőségű kataszteri mérnökse­géddé, a XI. fizetési osztály harmadik fokozatába való sorolással, Péchy Tibor felmérési díjnokot pedig ideiglenes minőségű felmérési növedékké kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a deési m. kir. pénzügyigazgatósághoz Marossy Kálmán kolozs­vári pénzügyi fogalmazó gyakornokot pénzügyi fogalmazóvá ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Kovacsevics Mihály adótisztet a zenggi kir. adóhivatalhoz ellenőrré és Gorsics­ Károly adóhivatal gyakornokot a varazsdi kir. adóhivatalhoz adótisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Preisz János zsom­bolyai adóhivatali gyakornokot a magyar-láposi m. kir. adóhivatalhoz ideiglenes minőségű adó­tisztté kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Hatfaludy György segély­díjas pénzügyi számgyakornokot pénzügyi számtisztté a deési m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez ideiglenes minőség­ben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a kolozsvári m. kir. pénzügyigazgatósághoz Derecskey Imre nagy­­enyedi kir. adótisztet állami végrehajtóvá ideig­lenes minőségben kinevezte. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök a székes­fővárosi m. kir. államrendőrséghez Horváth Jenő rendőr­ségi gyakornokot írnokká, Németh Béla buda­pesti lakos végzett joghallgatót segélydijas gyakornokká — ez utóbbit ideiglenes minőség­ben — kinevezte. A m. kir. igazságügy minister Székely Miksa balassagyarmati kir. törvényszéki joggyakornokot a balassagyarmati, Csillag László szegedi kir. járásbirósági joggyakornokot a szegedi kir. tör­vényszékhez és Baranyi István nagyvárad-vidéki kir. járásbirósági joggyakornokot a székelyhídi kir. járásbírósághoz aljegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Jakab Mihály székelyhídi kir. járásbirósági aljegyzőt a nagy­váradi, Halász Imre marosvásárhelyi kir. tör­vényszéki aljegyzőt pedig a székelyudvarhelyi kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszer a Csíkszeredai kir. törvényszék területére vizsgálóbírói állandó helyettesül Antalffy Gábor kir. törvényszéki bí­rót rendelte ki. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Krucsin Honor, a rimaszombati kir. ügyészséghez beosz­tott bírósági aljegyzőt a rimaszombati kir. ügyész­ség kerületébe ügyészségi megbízottal, Eisler Mihály nezsideri kir. járásbirósági aljegyzőt pe­dig a nezsideri kir. járásbíróság mellett alkal­mazott ügyészségi megbizott állandó helyetteséül rendelte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister Fáber Sán­­do­rt, a keszthelyi gazdasági tanintézethez beosz­tott gazdasági akadémiai segédtanárt, gazdasági tanintézeti rendes tanárrá, Szentannay Sámuelt, a losonczi állami tanítóképezdénél a gazdasági vándortanári teendők ideiglenes ellátásával meg­bizott földmives iskolai segédtanítót, gazdasági szaktanárrá s Végh Lászlót, a csákovai m. kir. földmives iskolánál alkalmazott ösztöndíjas gaz­dasági segédet, földmives iskolai segédtanítóvá nevezte ki, mindannyit szolgálati beosztásának érintetlenül hagyásával. A m. kir. földmivelésügyi minister Oláh Géza hegyeshalomi lakost Moson vármegye rajkai já­rására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. _______ A m. kir. földmivelésügyi minister Tóth Kál­mán dévaványai lakost Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszai felső járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A m. kir. földmivelésügyi minister Balázs Ambrus strázsai lakost Alsó-fehér vármegye alvinczi járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. . A m. kir. földmivelésügyi minister Virág Do­mokos mezőmadarasi lakost Maros-Torda vár­megye marosi-alsó járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A m. kir. földmivelésügyi minister Martián Tivadar oláh-szent-györgyi lakost Besztercze- Naszód vármegye ó­ radnai járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A m. kir. földmivelésügyi minister Strobentz Péter ér-endrédi lakost Szatmár vármegye nagy­károlyi járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A m. kir. földmivelésügyi minister Kaffka Béla kis-kaposi lakost Ung vármegye kaposi járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. _______ A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 6-dik oldalon kezdődik s két iv mellékleten folytatódik.

Next