Budapesti Közlöny, 1901. augusztus (35. évfolyam, 175-199. szám)

1901-08-01 / 175. szám

Budapest, 1901 175 szám Csütörtök, augusztus 1 . STATIK­OSKÖZLÖNY. Ja A P. E­lőfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.....................40 korona Félévre ...........................20 » Negyedévre.....................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda.­­ VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai e­l­ő­­­e­g­e­s­e­n beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200— 300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdeté­sek : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 3­8 fill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. igazságügyminister dr. Papp Kornél máriaradnai kir. járásbirósági aljegyzőt az aradi és Smál Gyula Csíkszeredai kir. törvényszéki aljegyzőt a Csíkszeredai kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottakul rendelte ki. A m. kir. igazságügyminister Demeter György dévai kir. ügyészségi írnokot a nagyszebeni kir. törvényszékhez írnokká nevezte ki. A belügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök L­i­p­­­ó vár­megyében a gombási anyakönyvi kerületbe Baross Géza jegyzői írnokot, a születések és halálo­zások anyakönyvezésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke Wanie Rezső szegedi kir. törvényszéki díjtalan joggyakornokot díjas joggyakornokká nevezte ki. A beszterczei m. kir. pénzügyigazgatóság Szab Mcs Károly besztercze­bányai díjas adóhivatali gyakornokot a naszódi kir. adóhivatalhoz díjas gyakornokká kinevezte. A trencséni kir. törvényszék elnöke Sisovszk­y István trencséni lakost a trencséni kir. járás­bírósághoz III. osztályú hivatalszolgává ne­vezte ki. Plesek András m. kir. kolozsvári 21. hon­véd gyalogezredbeli altiszt vezetéknevének »Ba­log«- ra kért átváltoztatása, f. évi 76.359. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. A m. kir. igazságügyminister az 1886. évi XXIX., az 1889. évi XXXVIII. és az 1891. évi XVI. t.-czikk értelmében a telekkönyvi betét­szerkesztő munkálatok foganatba vételét a d­u­n­a­­adonyi kir. járásbíróság mint telek­könyvi hatóság területére elrendelte. »A Kékkereszt magyarországi mér­­tékletességi egylet tisza-ujlaki fiók­jának« alapszabályait a m. kir. belügyminis­terium, I. évi 41.169. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A »Magyar torna-club« alapszabályait a m. kir. belügyministerium, f. évi 74.888. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. Az »Alsó-lendvai korcsolyázó egye­sület« alapszabályait a m. kir. belügyminis­terium, f. évi 77.183. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. _______ Az »Első palánkai szegénysorsu is­kolás gyermekek felruházására ala­kult asztaltársaság« alapszabályait, a m. kir. belügyministerium f. évi 77.604. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A »Bajai iparos kör« alapszabályait a m. kir. belügyministerium, folyó évi 78.668. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A kereskedelemügyi m. kir. minister 50.541 /VII. számú rendeletével Pozsony vármegyében a dévényi postahivatalnál, mint a dévény-ujfalui környékbeli távbeszélő berendezés nyilvános állo­másán, táviratok kezelésével megbízott távbeszélő hivatalt rendeztetett be, mely korlátolt nappali szolgálattal 1901. évi julius hó 16-dikán kezdte meg működését._______ A kereskedelemügyi m. kir. minister 51.101 /VII. számú rendeletével a makói városi távbeszélő­hálózatot, f. évi julius hó 23-tól kezdve, a bel­földi helyközi távbeszélő forgalomba bevonatta. Ideiglenes kimutatás a fogyasztási adó alá eső szesznek a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok terü­letén az 1901. évi junius havában volt termelé­séről és forgalmáról.*) A m. kir. pénzügyministeri számvevőség szeszadóügyi csoportja. *) A Brezany, Przmysl és Zoltkiewi pénzügyi kerület­ből még be nem érkezett adatok kivételével közlés a hazai ipar tájékoztatása végett, az 1899. évi XX. t.-czikk 7. §-ában foglalt rendelkezésekre való tekintettel. Kiseb­bik Nagyob­bik Összesen adótétel mellett alkohol hektoliterekben 1. A hivatalos megálla­­pitások eredménye szerint termeltetett....................... 2. Szeszfőzdékből sza­badraktárrá nyilvánított szeszfinomítókból és szesz­­szabadraktárakból elszál­­littatott: a) a fogyasztási adó lefizetése mellett .......... b) fogyasztási adóval terhelten. ....................... 86.351 84.117 4.171 88.288 aa) a vámvonalon át való kivitelre .............. bb) másnemű adómentes felhasználásra .............. _ 19.19419.194­3.377 18.51121.888 Budapest, 1901. évi julius bó 30-án. NEMHIVATALOS RÉSZ. Pályázati hirdetmény, a cs. és kir. Consuli Akadémia 1901/1902-diki tanévére való fölvétel tárgyában. A cs. és kir. Consuli Akadémiába az 1901 /1902-diki tanév kezdetén új növendékeket fognak fölvenni; ugyanekkor évi 2.600, illetőleg 2.000 koronás állami alapítványi helyek is be­töltetnek; ezek közül az utóbbiakat az érdemes és arra szoruló pályázók már az Akadémiába való belépésükkor elnyerhetik. Az Akadémián a consulátusi szolgálatra való kiképzés általában véve valamennyi növendékre nézve egyformán történik. Nyelvek tekintetében annyiban van különbség, hogy az Akadémián keleti és nyugati szakosztály van. A ke­leti szakosztályban, mely a szorosabb értelem­ben vett Keleten teljesítendő consuli szolgálatra készülő növendékek kiképzését czélozza, az álta­lános tantervbe fölvett tárgyakon kívül a törö­köt — és segítő nyelvek gyanánt az arab és perzsa — nyelveket is előadják. A tanfolyam tartama valamennyi akadémiai növendékre nézve öt esztendő. A keletázsiai szolgálatra a szükségletnek meg­felelően egyes növendékek a tanfolyam utolsó két évében külön kiképzést nyernek, különösen a chinai nyelvben. Egy-egy növendék évi ellátási költsége 2.600 koronában van megállapítva, mely összeg egységes átalányt képez és két egyenlő félévi részlet­ben, október hó 1-én és márczius hó 1-én, elő­­legesen fizetendő be az Akadémia pénztárába. Állami dotatiót élvező növendékek csak a dota­­tiójuk és a fenti ellátási költség között levő eset­leges különbözetet fizetik. Minden növendék köteles az Akadémiába való belépésekor egyszers mindenkorra 240 böz­­felszerelési járulékot fizetni s meghatározott mennyiségű fehérneműt, lábbelit és toilette-esz­­közt magával hozni. A növendékek az intézettől a tanításon kívül lakást, élelmezést, fűtést, világítást, kiszolgálást, gyógykezelést és teljes ruházati felszerelést is kapnak. Oly folyamodók, kik a Consuli Akadémiába való fölvételre csak állami javadalmazásban való részesülés esetére pályázhatnak, kötelesek ezt folyamodványukban külön megemlíteni. Az Akadémia keleti szakosztályába sorozott, állami javadalmazásban részesülő növendékek közül mindazok, kiket a tanulmányi vezetőség az első tanév bevégeztével végleg ebbe a szak­osztályba besorol, a második tanév elejétől kezdve a magasabb, 2600 koronás állami javadalmazás­ A lap mai számában a­­ Hivatalos Értesítői a 4-dik oldalon kezdődik s egy és fél év mellékleten folytatódik.

Next