Budapesti Közlöny, 1901. szeptember (35. évfolyam, 200-224. szám)

1901-09-01 / 200. szám

Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.......................40 korona Félévre.............................20 » Negyedévre........................10 ̇ Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítők-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. JÓL Budapest, 1901. 200. szám. Vasárnap, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS T. A P. IS SZERKESZTŐSÉGI IRODA : VII. kerület, Miksa­ utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Elő­fizetéseket elfogad és lappéldányokat árusit az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3 sz. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata)egyszeri beiktatásnál 38 fill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. pénzügyminister a brassói kir. pénz­­ü­gyigazgatósághoz Frindt József temesvári pénz­ügyi segédtitkárt pénzügyi titkárrá kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a maros­vásár­helyi kir. pénzü­gyigazgatósághoz Bányay Béla ottani pénzügyi fogalmazót pénzügyi segédtitkárrá vég­leges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Makk Antal bereg­szászi kataszteri irattárt kezelő irodatisztet ideig­lenes minőségű pénzügyi fogalmazóvá és a föld­adó nyilvántartási biztossá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a székes­fővárosi kir. adófelügyelőhöz dr. Rodriguez Béla pénzügyi szám­tisztet pénzügyi fogalmazóvá ideiglenes minő­ségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer a szolnoki kir. pénzügyigazgatósághoz dr. Kálmán Manó adó­­felügyelőségi pénzügyi fogalmazó gyakornokot és Tamássy János alsó-lendvai kir. adótisztet pénzügyi fogalmazóvá ideiglenes minőségben ki­nevezte. A m. kir. pénzügyminister a facséti kir. adó­hivatalhoz Hirschmann János pécsi adóhivatali tisztet adóhivatali ellenőrré kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Sztaruskevics István tornallyai adótisztet a kolozsvári kir. adóhiva­talhoz adóhivatali segéddé, Moldován Ferencz magyar-láposi adóhivatali díjtalan gyakornokot a tornallyai kir. adóhivatalhoz ideiglenes minő­ségben adótisztté kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer a felső-tömösi m. kir. mellékvámhivatalhoz végleges minőségű, XI. fizetési osztály 3. fokozatbeli ellenőrré Török Antal budapesti fővámhivatali gyakor­nokot nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszer Horvay Károly és Kulik Márton fogyasztási adóhivatali ellenőrö­ket adószedőkké, Bereczky Sándor, Tóth István és Keller Mór fogyasztási adóhivatali tiszteket és Gencsy Endre vámszedőt fogyasztási adóhiva­tali ellenőrökké nevezte ki; Gencsy Endrét ideiglenes, a többit végleges minőségben. A m. kir. pénzügyminister Pál István makói díjtalan adóhivatali gyakornokot az oravicza­­bányai kir. adóhivatalhoz ideiglenes minőségű adótisztté kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a pénzügyministeri számvevőséghez Tápay István pénzügyi szám­gyakornokot pénzügyi számtisztté ideiglenes minő­ségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminster Nagy Lajos duna­­földvári lakost ideiglenes minőségű díjtalan kir. pénzügyi szám gyakornokká nevezte ki a buda­­pestvidéki m. kir. pénzügyigazgatóság mellé ren­delt számvevőséghez. A m. kir. igazságügyminister Kosos Jenő lengyeltóti kir. járásbirósági aljegyzőt a kapos­vári kir. ügyészség kerületébe ügyészségi meg­­bizottal, Farkas Sándor bajai kir. járásbirósági aljegyzőt a bajai, Gálér Kristóf palánkai kir. járásbirósági aljegyzőt a palánkai és Peczkó József kőrösbányai kir. járásbirósági aljegyzőt a kőrösbányai kir. járásbíróság mellett alkalma­zott ügyészségi megbízott állandó helyetteséül rendelte ki. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Ber­eg vár­megyében a beregszászi anyakönyvi kerületbe Szabó Albert kir. tanácsos polgármestert anya­könyvvezetővé, továbbá a barabásiba Szabó Ernő ev. ref. tanítót anyakönyvvezető helyettessé ne­vezte ki és mindkettőt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. Egyúttal Pap Lajos haj­­danai anyakönyvvezető helyettes hatáskörét a házassági anyakönyv vezetésére és a házasság­­kötésnél való közreműködésre is kiterjesztette. A belügyministerium ideiglenes vezetésével megbizott m. kir. miniszerelnök V­a­s vármegyé­ben a felsőeőri anyakönyvi kerületbe Magassy Sándor községi jegyzőt, a kisunyomi anyakönyvi kerületbe Szabados Dezső körjegyzőt anyakör­­vezetőkké, továbbá a szécsényi anyakönyvi kerü­letbe Szeller Ferencz segédjegyzőt, a német­keresztesi anyakönyvi kerületbe Péchy Elek segédjegyzőt, az őri-szentpéteri anyakönyvi kerü­letbe Fölnagy György jegyzői írnokot, az egy­­házas-rádóczi anyakönyvi kerületbe Somogyi Al­bert postamestert s végül a kőszegi anyakönyvi kerületbe Jagits Imre városi írnokot anyakönyv­vezető helyettesekké nevezte ki és Magassy Sán­dort, Szabados Dezsőt, Szeiler Ferenczet és Somogyi Albertet a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbizott m. kir. miniszerelnök Torontál vár­megyében a németcsernyai anyakönyvi kerületbe Viszkocsill Alajos segédjegyzőt, a tógyeri anya­könyvi kerületbe Szántói Aladár jegyzői írnokot, a szárcsai anyakönyvi kerületbe Teszling Miklós segédjegyzőt, a grabóczi anyakönyvi kerületbe Meyer János segédjegyzőt, a sztárcsovai anya­könyvi kerületbe Számuél Sándor jegyzői írnokot, a szécsénfalvai anyakönyvi kerületbe Fehér An­dor jegyzői írnokot, a szerb-szentmártoni anya­könyvi kerületbe Fepesch József segédjegyzőt s végül a pádéi anyakönyvi kerületbe Szvoboda Adolf községi jegyzőt anyakönyvvezető helyette­sekké nevezte ki s valamennyit a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. posta-, távirda- és távbeszélő elnök­igazgatója Germatt Károly Cs. és kir. főhad­nagyot, Molnár Lajos m. kir. honvéd főhadna­gyot és Mayer János cs. és kir. főhadnagyot, Juracsó Milán cs. és kir. tüzérhadnagyot, Fab­­ritius Elemér m. kir. honvéd hadnagyot, Ku­­harszky Andor és Mezei Soma posta- és táv­irda segédtiszteket, Szapáry Béla, Borbély István, Csider Ágoston, Mojzes Aladár, Kolozsvári Béla, Lányi Dezső, Böhm Lipót, Pribék Imre, Kovács Béla, Jókai Miklós, Koch József, Lang András és Gulácsy Gyula posta- és távirda­­gyakornokokat, Missuray Ágoston, Lőrincz Sán­dor, Lang Jenő, Binder Félix Milán és Marks Rezső, a budapesti és zágrábi posta- és távirda­­tisztképző tanfolyam végzett és alapvizsgát tett hallgatóit, végül Antal Athanáz volt posta­­távirdatisztet a X-ik fizetési osztály 3-ik foko­zatába ideiglenes minőségű posta- és távirdatisz­­tekké: Modory Elek, F­ill­er Róbert, Grosz János, Heim Antal, Kiár Sándor, Bényi Károly, Tar­jányi József, Yuchetich Lőrincz, Kleoncré Alajos, Mutic Zivko, Geser Géza, Soós Zoltán, Sípos Mátyás, Rimschneider Emil, Szálkai Sándor, Pápay Zsigmond, Glatz Rezső, Székely Jenő, Révész Pál, Michnay Béla, Fésűs László, Löwenbein Dávid, Szamosfalvi Miklós, Rukavina János, Posmák Vincze, Kelén Adolf, Szatmáry Ferencz, Tóth Lajos, Török László, Polednák Ernő, Appel Ernő, Kosztin György, Lewin Imre, Pápa József, Slavkovic György, Mezei Géza, Hadnagy Béla, Vatter Pál, Fodor László, Kádár József, Degrell István, Haeffner Zsigmond, Klein Ignácz, Müller József, Kocsis Zoltán, Porpáczy Sándor, Ackermann János, Báss György, Csorba Sándor, Luczai Sándor, Schöepflin Lajos, Artner János, Stasney Henrik, Szolgay Lajos, Vargha Kálmán, Malovic Antal, Fasching János, Gáspár Alfréd, Kaucz Ferencz, Szegedy Andor, Reidner Henrik, Szalai János, Jápán Emil, Janda Károly, Újhelyi József, Szélig Antal, Mátz Arthur, Szimeth­ Sándor, Ratkovszky Béla, Ruzsó Alajos, Hankó Nándor, Kohn Emánuel,­­Rátz Egon, Hofer Ödön, Kiss Elemér, Koloss­váry Lajos, Németh Antal, Fabianics Lajos, Hlavicska István, Popovics Endre, Kovács Gergely, Pados Antal, Makariusz János, Kovács József, Biró Zoltán, Veres Sán­dor, Molnár János, Radácsy Dezső, Höhne Károly, Szirmay Gyula, Ambrus Dezső, Juh István, Fekete Béla, Harmath Béla, Bodó Samu, Molnár Ferencz, Jánosy Rezső és Masztis Sándor, a budapesti és zágrábi posta- és táv­­irdatisztképző tanfolyam végzett és alapvizsgát tett hallgatóit, ideiglenes minőségű posta- és távirda gyakornokokká nevezte ki. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbizott m. kir. miniszerelnök N­ó­g­r­á­d vár­megyében a vadkerti anyakönyvi kerületbe Gal­­góczy István vadkerti lakost anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. A lap mai számához egy és háromnegyed év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next