Budapesti Közlöny, 1901. október (35. évfolyam, 225-251. szám)

1901-10-01 / 225. szám

Budapest, 1901. 225. szám Kedd, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak . Hivatalos hirdetések: naponkénti postai szétküldéssel, házhoz hordva, vagy helyben A „Hivatalos Értesitő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig Egész évre....................... 40 korona 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100-200-Félévre............................. 20­0 szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg Negyedévre....................... 10­0 kért lappéldányok ára 60 fillérjével is meghal-Egry teljes lap ára 60 fillér. dendő. Szerkesztőségi iroda. : VII. kerület, Miksa­ utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VH., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 38 fill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. 1901. évi XXVI. TÖRVÉNYCZIKK a c­o­n­s­u­l­i illetékek szabályozásáról. (Szentesítést nyert 1901. évi szeptember hó 9-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1901. évi szeptember hó 29-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és Képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. §• . Ezen törvény kiegészítő részét képező és hozzá mellékelt »Általános consuli illettékarifa« az abban felsorolt hivatalos consuli cselek­­vények tekintetében a cs. és kir. consuli hivataloknál alkalmazandó. 2. §• A consuli illetékeket mindenkor az a consuli hivatal szabja ki, a­mely az illeték­köteles cselekvényt foganatosítja. Azoknál a consuli hivataloknál, melyek élén valóságos tisztviselő áll, a közös külügyministérium tárczája, minden más consulatusnál ellenben az illető hivatali főnök javára szedetnek a consuli illetékek, hacsak az utóbbi esetben az államkincstár érdeke tekintetéből eltérő rendel­kezés nem történnék. A hagyaték értékéhez képest kiszabandó consuli illetékek és a bírságok azonban kizárólag a közös külügyministérium tárczáját illetik. 3. §. A tarifa II. részének 4. tétele szerint járó illetékért a leltározott vagy megbecsült tárgy — a II. rész 5. tétel szerint járó illetékért az árverés utján befolyt összeg, —■ a II. rész 9. tételének b) pontja szerint járó illetékért a letétbe helyezett tárgy, — végre a II. rész 10.­­tétele szerint járó illetékért a hagyatéki vagyon szavatol oly hatálylyal, hogy az illeték minden magán jogc­ímből eredő követelést megelőz. 4­ §• A bélyeg- és közvetlen illetékeknek biztosítása, beszedése és csődtömegekkel szemben való érvényesítése tekintetében a magyar korona országaiban érvényes törvények és szabályok a consuli illetékekre nézve is megfelelő alkalmazást nyernek, úgyszintén azon törvények és szabályok is, a­melyek az illetékezés alóli elvonás hátrányos következményeként beszedendő bírságokra vonatkoznak. A consuli illetékek és az említett pénzbírságok öt év alatt évülnek el.­­ Az elévülést megszakítja minden oly hivatalos cselekmény, mely az illeték kirovása vagy behajtása czéljából foganatosíttatott és a fél tudomására hozatott. 5. §. * 1 A consuli illeték vagy birság kiszabása, továbbá az illetékmérséklés vagy mentesség megtagadása ellen felmerülő­ panaszok a közös külügyministeriumhoz intézendők, mely a panasz felett másodfokban és végérvényesen határoz és pedig ha a panaszt emelő fél magyar állam- ’’ polgár, a m. kir. pénzügyi, igazságügyi és kereskedelemügyi miniszerekkel egyetértőleg, — ellenben ha a panaszt emelő fél sem magyar, sem osztrák honpolgár, önállóan. Ezek a panaszok, a­mennyiben a félnek a consuli hivatal előtt megtett felszólalása figyelmen kívül hagyatott, annál a consuli hivatal­nál nyújtandók be, a­­melynek intézkedése ellen a panasz irányul. A panaszok az illeték kiszabásáról szóló értesítést követő 30 napi záros határidőn belül adandók be, mely határidő kiszámításánál a postai járat napjai számba nem veendők. A panasz az illeték beszedésére felfüggesztő hatálylyal nem bir. 6. §. Ha valaki az illeték alóli mentességet, vagy az illetéknek a szabályszerűnél csekélyebb mérvben való kiszabását csalárd módon eszközölte ki, az illeték kétszeres összegben szedendő be. Csalárd módon való kieszközlés az is, ha azokban az adatokban, a­melyek a consuli illeték kiszabásának alapjául szolgálnak, az a tárgy, a­melynek értéke után kell az illetéket kiszabni, avagy e tárgynak valamely része eltitkoltatik vagy helytelenül mondatik be. 7­ §• A m. kir. ministerium felhatalmaztatik, hogy rendeleti úton állapítsa meg a consuli illetékek kiszabhatása czéljából az érték kinyomozása körül követendő eljárást, a­mennyiben az illetéktarifa ebben az irányban kifejezetten nem rendelkezik, továbbá a fizetési kötelezettségre, valamint az arra vonatkozó szabályokat, hogy a consuli illetékeket mily pénzértékben kell kiszabni és befizetni.­­ A kibocsátott rendeleteket a m. kir. pénzügyi-, kereskedelemügyi-, belügyi- és az igazságügyi miniszer, illletőleg Horvát-Szlavon­­országokban a pénzügyi és kereskedelemügyi miniszer a bánnal egyetértőleg, a consulatusoknál pedig a közös külügyminister fogja kihirdetni. 8. §. Felhatalmaztatik továbbá a m. kir. ministerium, hogy a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormányával a jelen törvény végrehajtása tekintetéből szükséges rendeletek iránt egyezményt köthessen. A m. kir. ministerium által kibocsátott rendeletek tudomás végett, az országgyűlésnek bejelentendők. A lap mai számához háromnegyed iv melléklet, s egy és háromnegyed iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next