Budapesti Közlöny, 1901. november (35. évfolyam, 252-276. szám)

1901-11-01 / 252. szám

Budapest, 1901. 252. szám. Péntek, november 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. MIVATAILÖ® LAP: Előfizetési Árak: naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre..............40 korona Félévre............................20 » Negyedévre......................10 ̇ Egy teljes lap ára 60 fillér. SZERKESZTŐSÉGI IRODA.­ VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. KIADÓ­HIVATAL : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3 sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata)egyszeri beiktatásnál 38 fill., kötszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­­niszerem előterjesztésére a szepesi székes­káptalanban dr. Zimmermann Ignácz liptói főesperesnek az árvái és Hillay Nolt mesterkanonoknak a liptói főespe­­rességre való fokozatos előléptetését jóvá­hagyván, az ekként megüresedő utolsó mesterkanonokságot Zvada Fér­­ez czim­­zetes apát és jablonkai plébánosnak ado­mányozom. Kelt Gödöllőn, 1901. évi október hó 18-án. Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Petrovics Arzén fő­mérnöknek, az országos képtárnál szerzett érdemei elismeréséül, a műszaki tanácsosi czimet díjmentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1901. évi október hó 23-án. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Tiskerth János brodnói római katholikus esperes plébánosnak, emberbaráti és népnevelési téren szerzett érdemei elismeréséül. Ferencz József­­rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Gödöllőn, 1901. évi október hó 23-án. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Rátvay József kis­­szebeni járásbirósági telekkönyvvezetőnek, saját kérelmére történt nyugalmaztatása alkalmából, sok évi buzgó szolgálata el­ismeréséül, az arany érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Gödöllőn, 1901. évi október hő 25-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Graef János, Zsolna község volt birájának, sok évi buzgó szolgálata elismeréséül, az ezüst érdem­keresztet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1901. évi október hó 20-án. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, 8. k. a császári és apostoli királyi Felsége, a csá­szári és királyi Ház és a kü­lügyek közös mi­nisterének legalázatosabb előterjesztésére, folyó évi október hó 19-én kelt legfelső elhatározásá­val, a brazíliai consullá Triesztbe kinevezett Ernesto Machado Freire Pereira da Silva kine­vezési okleveléhez a legfelső exequaturt kegy­teljesen megadni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége,­lseid­ben 1901. augusztus 14-én kelt legfelső elha­tározásával, legkegyelmesebben elrendelni mél­tóztatott, hogy Zobel Gyula kir. tanácsos szolnoki pénzügyigazgatónak, saját kérelmére végleges nyugalomba történt helyezése alkalmával, sok évi hű szolgálataiért, legfelső elismerése tudtul adassák. ______ Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni (1901. november 1-jével) a vezérkarnál első osztályú századosokká a következő 2. osztályú századosokat: Müller Jenőt, a 9. sz. hadtest tüzér ezrednél; reiterbanki Fitz Alfrédet, a 19. sz. hadosztály tüzér­e­dnél; No­vák Jánost, a 10. sz. utász zászlóaljnál; ns. Sendler Károlyt, a 18. sz. gyalog e-dnél; Kapretz Jenőt, a 39. sz. hadosztály tüzér e.dnél; Günste Károlyt, a 13. sz. utász­o­ljnál; Tlaskal Lajost, a vasúti és táviró e-dnél; Riedl Miklóst, 2. oszt. lovas századost, a 14. sz. huszár e-dnél; Hild­ Józsefet, a 9. sz. gy. e-dnél,; Burza Károlyt, számfeletti a 13. sz. pozsonyi m. kir. honvéd gy. e-dnél, beosztva a vezérkar­nál, szolgálati alkalmazásban a m. kir. honvéd­ségnél, jelenlegi szolgálati alkalmazásában való meghagyással s a vezérkarnál számfeletti gyanánt vezetésével; Hummel Károlyt, a 26. sz. gy. e-dnél; báró Waldstätten Alfrédet, az 1. sz. gy. e-dnél; Buchböck Károlyt, a 68. sz. gy. e-nél; lovag Wretschko Oszkár lovas századost, szám­feletti a 2. sz. dzsidás e-dnél, beosztva a vezér­karnál, szolgálati alkalmazásban a cs. k. land­­wehrnél, ez alkalmazásban meghagyva, s a vezér­karnál számfeletti gyanánt vezetésével; Rick Ottót, a 26. sz. hadosztály tüzér e-dnél; lovag Theuerkauf Ottó 2. oszt. lovas száza­dost a 12. sz. dragonyos e-dnél, és báró Benz-Alberon Ottó 2. oszt. lovas századost, a 9. sz. huszár e-dnél; a hadmérnöki karnál első osztályú századosokká a következő 2. oszt. századosokat: aarenaui Brosch Tivadart a 77. sz. gy. e-dnél, a cs. és kir. hadmérnöki főfelügyelő mellé; Bilek Jánost, a 94. sz. gy. e-dnél, a 15. had­test parancsnokságához; Szederjei Elemért, a 38. sz. gy. e-dnél, a ko­máromi hadmérnöki igazgatósághoz, és Kudielka Miksát, a 95. sz. gy. e­dnél, a polai hadmérnöki igazgatósághoz, a gyalogságnál, vadász és utászcsapatoknál, a vasúti és táviró ezrednél első osztályú századosokká a következő 2. oszt. századosokat: Bankert Károlyt, a 65. sz. gy. ezrednél; Herkner Rudolfot, a 11. sz. utász zászlóaljnál, az utász szerraktárhoz; Bondi Mihályt, az 5. sz. tábori vadászzászló­aljnál ; Nikolic Obrent, a 78. sz., Raikich Emilt, a 41. sz., Freyberger Jánost, a 19. sz., Laurosiewicz Juliánt, az 54. sz. gy.­e­dnél; Kozlowski Mariánt, az 5. sz. utász­­-aljnál; Andres Lipótot, számfeletti a 13. sz. utász z-ljnál, beosztva a katonai földrajzi intézethez; Heuberger Róbertet, az utász szertárnál; Grebié-Marusié Márkot, számfeletti az 1. sz. utász z-ljnál, tanító a műszaki katonai akadémiá­nál ; Althoff Tivadart, az 50. sz. gy. e-dnél;­­Bettendorf Vencelt, a 42. sz. gy. e-dnél, a 13. sz. gy. e-dhez; lovag Diemmer Emánuelt, a 99. sz., Scheidbach Ferenczet, a 18. sz. gy. e-dnél; Ptak Alfrédet, a 66. sz. gy. e-dnél, tanító a bécsi gy. hadapród iskolánál; Müller Alfrédet, a 29. sz. tábori vadász­o­ljnál; Baatz Jenőt, a 63. sz., Ambrosius Róbertet, a 81. sz., Danzer Ferdinándot, a 10. sz., Schneerveisz Albint, a 17. sz., ns. Pauwitz Vilmost, a 46. sz., Szalay Kálmánt, a 32. sz. gy. e-dnél; Zipser Vinczét, a tiroli császár - vadász 1. e-dnél; Márki Andrást, a vasúti és táviró e-dnél; Számwald Frigyest, a tiroli császár-vadász 3. e-dnél; Stuhlreiter Frigyest, a 74. sz. gy. e-dnél; Ottmar Károlyt, számfeletti a 72. sz. gy. e-dnél, tanító a bécsi gy. hadapród-iskolánál; Babic Márkot, számfeletti a 17. sz. gy. e-dnél, beosztva a 13. hadtest parancsnokságához; Horváth Gézát, a 6. sz., Baur Alajost, a 33. sz., Hubert Adolfot, a 32. sz., Kögl Adolfot, a 70. sz., Crnojevic Györgyöt, a 86. sz., Heiszig Konrádot, a 28. sz. gy. e-dnél; Buxbaum Ferenczet, számfeletti a 75. sz. gy. e-dnél, tanító a fischaui katonai alreáliskolánál. A lap mai számához két és egynegyed ív melléklet, s két iv (Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next