Budapesti Közlöny, 1901. december (35. évfolyam, 277-300. szám)

1901-12-01 / 277. szám

Budapest, 1901. 277. szám Vasárnap, deczember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIV­ATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.......................40 korona Félévre.............................20 » Negyedévre. .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hiv­atal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat áruért az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 38 fill., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán dr. Vécsey Tamás budapesti tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár és ezidei rectornak, dr. Sághy Gyula, dr. Kézmorszky Tivadar, dr. Kétly Károly és dr. P. Theiwrewk Emil buda­pesti tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanároknak, dr. Purjesz Zsigmond, a Neve­met viselő kolozsvári tudomány­egyetem nyilvános rendes tanárának és dr. Ilosvay Lajos József műegyetemi nyilvános rendes tanár és ezidei rectornak, a tudomány és tanügy terén szerzett érdemeik elismeré­séül, a magyar királyi udvari tanácsosi czimet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1901. évi november hó 26-án. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, 8. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem előterjesztésére Kosztra Ignácz csomaközi esperes-plébánost a szatmári székeskáptalan tiszteletbeli kanonokjává kinevezem. Kelt Bécsben, 1901. évi november hó 22-én. Ferencz József, b. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. 855 Für. H. Ein. 1901. SZam‘ 126.379 » Tr• -j-, T szam. M. Kir. B. M. I. Hixd.etm.én.3r. Hivatalos utón beérkezett adatok tanúsága szerint báró Majthényi Izidor cs. és kir. kama­rás Nagy-Selmeczen 1901. évi január 19-én elhalálozott s elhunytával az 1886. évi Vil­. t.-cz. 1. §-a III. pontja értelmében a magyar főrendiházban örökös tagsági joggal biró báró Majthényi László családjának fiágá­­ban magvaszakadás esete állott be. Az idézett törvényczikk 5-dik §-ában foglalt rendelkezésből kifolyólag, a fiutódokban beállott eme magvaszakadás azzal a felhívással tétetik köz­hírré, hogy mindazok, kik e magvaszakadást taga­dásba veszik, ezt a jelen hirdetmény megjelené­sétől számított 6 (hat) hó alatt a főrendiház elnökéhez, vagy a m. kir. belügyminiszerhez intézendő s okmányokkal támogatott írásbeli nyi­latkozatban igazolják, mert a jelzett határidő le­járta után, a hivatkozott törvényszakasz értel­mében, ha bejelentés nem történt, vagy az iga­zoltnak nem találtatott, a nevezett családban a fiutódokban beállott magvaszakadás az örökös jogú főrendi családokról vezetett családkönyvben, az illető rovatban fel fog jegyeztetni. Budapesten, 1901. évi november hó 23-án. Gróf Csilky, s. k. Széli, s. k. a főrendiház elnöke, a m. kir. belügyministerium ideiglenes vezetésével meg- 3—3 bízott m. kir. ministerelnök. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Lengyel Béla ministeri tanácsos egyetemi ny. r. tanárt a chemiai szakra a budapesti középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagjává ki­nevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Késmárky István pécsi püspöki jogliceumi helyettes tanárnak a budapesti kir. m. tudomány­­egyetemen az egyházjog egyetemi magántanárává történt képesítését jóváhagyta és nevezetten ezen minőségében megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Walton Róbert deési állami gymnasiumi ideig­lenes rendes tanárt rendes tanári minőségében véglegesen megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Jánk­y Sándor podolini kath. algymnasiumi ideiglenes rendes tanárt rendes tanári minősé­gében véglegesen megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Nagy Károly Szatmár vármegyei kir. tanfelügye­­lőségi tollnokot, jelen állomáshelyén való meg­hagyása mellett, kir. segédtanfelügyelővé a X. fizetési osztály 3-dik fokozatába kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Dostál Károly tanárjelöltet a Csongrád vár­megyei kir. tanfelügyelőséghez tollnokká kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kintner Ottilia okleveles tanítónőt a hollóházai állami elemi népiskolához rendes tanítónővé ki­nevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Egeli Mária okleveles óvónőt az odvasi állami óvodához óvónővé kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Csaszkóczy Gyula m. kir. vasgyári számellenőrt a zólyombrézói m. kir. vasgyári hivatalhoz m. kir. vasgyári szám­­vizsgálóvá nevezte ki. A­ m. kir. pénzügyminister a klenaki fővám­hivatalhoz Spisic Pál zimonyi fővámhivatali tisz­tet fővámszedővé, a mitrovicai fővámhivatalhoz pedig Stefanovic Péter fővámhivatali tisztet fő­vámhivatali ellenőrré nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Domby Viktor fiumei m. kir. vámtisztet ellenőrré a kolozsvári m. kir. fővámhivatalhoz és Frank Kiss István fiumei m. kir. vámsegédtisztet vámtisztté eddigi állo­máshelyén kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a zlatári kir. adó­hivatalhoz Jurkovics Ferencz ogulini adóhiva­tali ellenőrt adóhivatali pánztárnokká, Ferkovics Károly rumai adóhivatali tisztet az ogulini kir. adóhivatalhoz adóhivatali ellenőrré, Krpan Milán gospicsi adóhivatali gyakornokot a rumai kir. adóhivatalhoz adóhivatali tisztté ideiglenes minő­ségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Morvát Máté károly­­városi adóhivatali ellenőrt a delniczei kir. adó­hivatalhoz adóhivatali pénztárnokká, Collagnath Miksa mitrovicai adóhivatali tisztet a károly­­városi kir. adóhivatalhoz adóhivatali ellenőrré, Nikolics Konstantin károlyvárosi adóhivatali gya­kornokot a mitrovicai kir. adóhivatalhoz adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer Hekele István szé­kesfehérvári adótisztet a sárbogárdi kir. adóhi­vatalhoz ellenőrré kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a Budapest fő- és székvárosi m. kir. pénzügyigazgatósághoz dr. Ajtay József m. kir. pénzügyi fogalmazó gyakornokot m. kir. pénzügyi fogalmazóvá végleges minőség­ben kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer a budapestvidéki pénzügyigazgatósághoz dr. Fehér Edgár Albin budapesti lakost fizetésnélküli pénzügyi fogal­mazóvá ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a zilahi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez Csoór Gáspár budapesti lakost m. kir. pénzügyi számtisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a segesvári m. kir. pénzügyigazgatósághoz Sirchich Elemér győri lakos végzett joghallgatót pénzügyi fogalmazó gyakornokká ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Fejér Miklós egri lakost ideiglenes minőségű díjtalan m. kir. pénz­ügyi számgyakornokká nevezte ki az egri m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőséghez. A m. kir. pénzügyminiszer Lende Béla körmöcz­­bányai lakost ideiglenes minőségű díjtalan pénz­ügyi számgyakornokká nevezte ki a körmöczbányai m. kir. pénzverőhivatal mellé rendelt számve­vőséghez. A lap mai számához negyed iv melléklet, s egy és háromnegyed iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék