Budapesti Közlöny, 1902. január (36. évfolyam, 1-25. szám)

1902-01-01 / 1. szám

Budapest, 1902. 1. szám. Szerda, január 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. E­lőfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ..... 40 korona Félévre.......................20 » Negyedévre..................10 v­agy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épü­let. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előleg­esen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100-200- ezóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.­— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kötszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére dr. Füzesséry Tibor pozsonyi ítélőtáblás elnöki titkárt az ottani fő­ügyészséghez főügyészi helyettessé ki­nevezem. Kelt Bécsben, 1901. évi deczember hó 29-én. Ferencz József, s. k. Dr. Plósz Sándor, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége gróf Hardegg János hadnagynak a báró Bechtolsheim 15. sz. dragonyos ezrednél a kamarási méltó­ságot díjmentesen legkegyelmesebben adomá­nyozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben (1902 január 1-jével) kinevezni, hadnagyokká a tartalékban, a gyalogságnál, vadász- és utász-csapatok­nál s a vasúti és táviró ezrednél, (1902. január 1-től számítandó ranggal) a következő tartalékos hadapródokat (tiszt­­helyetteseket) : Kristóf Józsefet, a 79. sz. gyalog ezrednél, a 17. sz. gyalog ezredhez; Másek Ferenczet, a 91. sz. gy. e-nél, a 21. sz. gy. e-hez; Zitta Ferdinándot, a 78. sz. gy. e-nél, a 70. sz. gy. e-hez; Pouszka Ferenczet, a 102. sz. gy. e-nél, a 28. sz. gy. e-hez; Boxer Arnold jogtudort, a 81. sz. gy. e-nél, a 84. sz. gy. e-hez; Kuchinka Károlyt, beosztva a bosznia-hercze­­govinai 2. sz. gy. e-nél; Saját Ferenczet, a 96. sz., Heller Alajost, a 40. sz., Sanocki Boleszlávot, az 57. sz., Martna Jánost, a 11. sz., Mates Józsefet és Wondrejc Károlyt, mind a kettő a 35. sz., Kopeczek Jánost, az 5. sz., Jelinek Jánost, a 89. sz., Niepel Vilmost, a 71. sz., Gjurdjina Jánost, a 16. sz. gy. e-nél; Schusser Alfrédet, a 77. sz. gy. e-nél, a 89. sz. gy. e-hez; Peric Jerolimet, a 22. sz. gy. e-nél; Georgienitz-Weitzer Izidort, a vasúti és táv­iró e-nél; Bauer Ármint, a 64. sz., Hafner Károlyt, a 87. sz. gy. e-nél; Maschek Károlyt, a 41. sz. gy. e-nél, a 90. sz. gy. e-hez; Tucek Ottokárt, a 98. sz. gy. e-nél; Sames Vinczét, az 54. sz. gy. e-nél, a 8. sz. gy. e-hez; Burdh­os Vaszilit, a 41. sz. gy. e-nél, a 24. sz. gy. e-hez; Bieler Jakabot, a 15. sz. gy. e-nél, a 24. sz. gy. e-hez; Doless Albertet, a 35. sz. gy. e-nél; Dapra Józsefet, a 47. sz. gy. e-nél, a 17. sz. gy. e-hez; Horváth Lehelt, a 62. sz., Kugler Károlyt, a 42. sz., Malaju Jánost, a 31. sz., Blaha Jánost, a 35. sz. gy. e-nél; Schöberl Ferenczet, a 91. sz. gy. e-nél, a 49. sz. gy. e-hez; Vanicek Venczelt, a 40. sz. gy. e-nél, a 90. sz. gy. e-hez; Kocian Jusztuszt, a 36. sz. gy. e-nél; Wacek Ferenczet, a 40. sz. gy. e-nél, a 90. sz. gy. e-hez; Záliszky Mihályt, a 72. sz. gy. e-nél; Frienspanger Gyulát, a 19. sz. gy. e-nél, a 83. sz. gy. e-hez; Prokop Károlyt, a 15. sz. gy. e-nél, a 8. sz. gy. e-hez; Schulz Gottliebet, a 98. sz. gy. e-nél; Tegyei Lajost, a 66. sz. gy. e-nél, a 62. sz. gy. e-hez; Kor­sóvár Illést, a 100. sz., Groch Jánost, az 57. sz., Kalmár Jenőt, a 32. sz., Faigl Ignáczot, a 98. sz., Merk Gyúrót, a 22. sz., Mocsári Lenest, a 68. sz., Grisogono Ivánt, a 22. sz., Vojtek Károlyt, az 54. sz., Singer Sámuelt, a 67. sz., Milliner Jánost, a 69. sz. gy. e-nél; Morres Vilmost, a 12. sz. utász zászlóaljnál; Hromada Ferenczet, a tiroli császár vadász 4. e-nél; Weigelt Ru­del­főt, a 18. sz., Slavik Ferenczet, a 35. sz., Fuchs Sámuel jogtudort, a 27. sz., Marik Pált, a 38. sz., Valenta Józsefet és Wessely Jánost, mindkettő a 45. sz. gy. e-nél; Candusso Ármint, a 97. sz. gy. e-nél, a 17. sz. gy. e-hez; Wollisch Ábrahámot, a 30. sz., Barvic Mariánt, a 100. sz. gy. e-nél; Janek Jánost, a 79. sz. gy. e-nél, a 70. sz. gy. e-hez; Buliczek Leót, a 16. sz. gy. e-nél, az 53. sz. gy. e-hez; Teller Gyulát, a 19. sz. gy. e-nél, a 69. sz. gy. e-hez; Kern Ármint, a 78. sz. gy. e-nél, a 70. sz. gy. e-hez; Potocki Táddét, a 77. sz. gy. e-nél, a 45. sz. gy. e-hez; Trefnl­ Lipótot, a 89. sz. gy. e-nél; Baader Ármint, a 47. sz. gy. e-nél, a 49. sz. gy. e-hez; Kotek Viktort és Hulka Ferenczet, mind a kettő a 45. sz. gy. e-nél; Kozák Mihályt, a 15. sz. gy. e-nél, a 24. sz. gy., e-hez; Srámek Gottliebet, a 36. sz., Révész Lipótot, a 71. sz. gy. e-nél; Rauch Miksát, az 56. sz. gy. e-nél, a 4. sz. gy. e-hez; Pazderka Bohumirt, a 15. sz. gy. e-nél, a 8. sz. gy. e-hez; Krakauer Gyulát, a 67. sz., Kuta Ferenczet, a 90. sz., Psenicka Alajost, a 70. sz., Mandl Pált, a 2. sz., Behr Ármint, a 27. sz. gy. e-nél; Steinberger Simont, a 60. sz. gy. e-nél, a 85. sz. gy. e-hez; Fischer Vilmost, a 36. sz. gy. e-nél; Steindl Ferenczet, az 54. sz. gy. e-nél, a 17. sz. gy. e-hez; Brusák Ferenczet, a 74. sz. gy. e-nél; Kugler Miksát, a 36. sz. gy. e-nél, a 92. sz. gy. e-hez; Waitz Józsefet, a 4. sz. gy. e-nél; Szalay Lajost, a 19. sz. gy. e-nél, a 69. sz. gy. e-hez; Laipczig Józsefet, a 65. sz. gy. e-nél; Cyhan Alajost, az 56. sz. gy. e-nél, a 20. sz. gy. e-hez; Blumenfeld Leó jogtudort, a 30. sz., Mestitz Henriket, a 62. sz. gy. e-nél; Buschan Lipótot, a 47. sz. gy. e-nél, a 49. sz. gy. e-hez; Jäckel Frigyest, a 93. sz. gy. e-nél; Vantsa Lajost, az 50. gy. e-nél, a 32. sz. gy. e-hez; Rottleubhner Ernőt, a 25. sz. tábori vadász­o­ljnál; Grosz Jakabot, a 93. sz. Szigeti Gézát, a 83. sz. gy. e-nél; Sieroslawski Jánost, a 13. sz. gy. e-nél, a 20. sz. gy. e-hez; Marko Márkot, a 7. sz., Ducati Arthurt, a 14. sz. gy. e-nél; Koch Jakabot, beosztva a bosnia-herczegovinai 4. sz. gy. e-nél; Reich Hugót, a 98. sz., Gelb Ignáczot, a 25. sz., Ziliotto Marczelt, a 17. sz. gy. e-nél; Teuber Ágostont, a 36. sz. gy. e-nél, a 98. sz. gy. e-hez; Pölzl Károlyt, a 84. sz. gy. e-nél; Kalmár Mariánt, a 44. sz. gy. e-nél, a 34. sz. gy. e-hez; Skorupski Ferenczet, az 57. sz., Leunig Vinczét, a 17. sz., Stern Hugót, a 14. sz., Woesz Antalt, a 8. sz., Spiethoff Waltert, a 35. sz., Müller Alajost, a 88. sz. gy. e-nél; Chwojka Jánost, a 75. sz. gy. e-nél, a 3. sz. gy. e-hez; Blad Sebestyént, a 40. sz. gy. e-nél; Beseljak Henriket, a 22. sz. gy. e-nél, az 53. sz. gy. e-hez; Müller Jánost, a 49. sz. gy. e-nél; Nyíri Gyulát, a 37. sz. gy. e­-nél, a 32. sz. gy. e-hez; Rupp Miksát, a 47. sz. gy. e-nél, a 49. sz. gy. e-hez; ______ A lap mai számához egy és egynegyed iv melléklet, s egy és háromnegyed iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next