Budapesti Közlöny, 1902. február (36. évfolyam, 26-49. szám)

1902-02-01 / 26. szám

Budapest, 1902. 2(p. SZárH. HIVATAEdO® LAP, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre......................40 korona Félévre...........................20 » Negyedévre......................10 » Egy teljes lap ára 90 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat k­usit az Eggen­berger­-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3 sz. E­lőfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értekttön-be iktatandó hirdetések dijjai elő­legesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., IOG—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 00 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kötszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem­­ előterjesztése folytán Rogán István, a h­orvát-szlavon-dalmát országos kormány számvevő hivatala kiadójának, sok évi buzgó szolgálata elismeréséül, az arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1902. évi január hó 26-án. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, fi. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi január hó 17-én kelt legfelső elhatározásával, dr. Kyzlink Ferencz udvari káplánt udvari főkáplánná és udvari cerimoniariussá, Rott Fer­­dinánd áldozárt és az esztergomi érseki papne­velő intézet tanulmányi főnökét udvari káplánná, továbbá Kirchberger Ferencz cooperatort a bécsi fogadalmi templomnál a schönbrunni kastélyhoz káplánná legkegyelmesebben kinevezni és dr. Schnabl Károly bécsújhelyi prépostplébánosnak az udvari kápláni czimet díjmentesen kogy telje­sen adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi január hó 14-én kelt legfelső elhatározá­sával, legkegyelmesebben megengedni méltózta­tott, hogy lovag Zambaur Adolf cs. és kir. abconsul a fejedelmi montenegrói Danilo-rend III. osztályát elfogadhassa és viselhesse. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi január hó 20-án Bécsben kelt legfelső elha­tározásával, Rusolán Márton szatmári 12. honvéd gyalog ezredbeli 1. osztályú puskaművesnek a koronás ezüst érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szőcs Géza dr. nagyszebeni állami főgymnasiumi ideiglenes rendes tanárt rendes tanári minősé­gében véglegesen megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Utry Oszkár számgyakornokot számtisztté, Prite­­nil János és Kopatsch József díjtalan számgya­kornokokat díjas számgyakornokokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Stojanovits Zavisa okleveles tanítót a kovil-szent­­iváni községi elemi iskolához rendes tanítóvá kinevezte. A belügyministérium ideiglenes vezetésével­­ megbízott m. kir. miniszerelnök Heves vár­­­­megyében anyakönyvvezető helyettesekké a kaáli kerületbe Pernai Miklós segédjegyzőt, a nagy­­bátonyiba Bevárdi József segédjegyzőt, a kápol­naiba Tarnay József segédjegyzőt és végül a detkibe Gachál Sándor segédjegyzőt nevezte ki és, a nagybátonyi és a detki anyakönyvvezető helyettesek kivételével, valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. honvédelmi minister folyó évi 4.669/II. sz. alatt kelt rendeletével kineveztet­tek, 1902. évi február hó 1-vel, tartalékos had­apród-tiszthelyettesekké, később meghatározandó ranggal, a következő tartalékos hadapród-je­­löltek: Lehotzky Gyula, Helly Béla, R­ácz Dezső és Kelevéz András a budapesti 1., Fu­dán Emil és Irinyi Sándor a nagyváradi 4., Kádár Jenő a szegedi 5., Péter Ferencz a szabadkai 6., Novák Jenő a lugosi 8., Gajdos Károly a beszterczebányai 16.,­­ Tamás Lázár a brassói 24., végre Smodek Stanislav a zágrábi 25. honvéd gya­log­ezred állományában. A m. kir. honvédelmi minister folyó évi 6.242 /VI. szám alatt kelt rendeletével Pinteritsch Károly, a budapesti 1. honvéd kiegészítő parancsnokság nyilvántartásában álló m. kir. tartalékos honvéd élelmező járulnok, a szolgálati kötelezettség tel­jesítése után, tisztviselői rendfokozatának meg­tartása nélkül, saját kérelmére, 1902. évi január hó 31-vel a honvédség kötelékéből elbocsáttatott. A m. kir. pénzügyminiszer az ausztriai értékű 20, 10 és 5 kros ezüstváltópénz kivételes bevál­tására kitűzött határidő meghosszabitása tárgyá­ban folyó évi 2.122. szám alatt a következő rendeletet adta ki: Rendelet. Az ausztriai értékű 20 kros, 10 kros és 5 kros ezüstváltópénznek a névérték 50°/0-ával leendő beváltására az 1901. évi február hó 8-án 10.137. sz. alatt kelt és a »Budapesti Közlöny« 1901. évi folyamának 34-dik számában közzétett rendeltemmel megállapított határidőt további rendelkezésig meghosszabbítom. Ideiglenes kimutatás a fogyasztási adó alá eső szesznek a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok terü­letén az 1901. évi deczember havában volt termelé­séről és forgalmáról.*) 1. A hivatalos megálla­pítások eredménye szerint termeltetett....................... 182.388 2. Szeszfőzdékből sza­badraktárrá nyilvánított szeszfinomítókból és szesz­­szabadraktárakból elszál­­littatott: a) a fogyasztási adó lefizetése mellett .......... 89.380 1.19990.579 b) fogyasztási adóval terhelten: ....................... aa) a vámvonalon át való kivitelre ..............__ 19.96019.960 bb) másnemű adómentes felhasználásra ............... 2.665 14.12916.794 Budapest, 1902. évi január hó 31-én. A m. kir. pénzügyministeri számvevőség szeszadóügyi csoportja. A kereskedelemügyi m. kir. minister, folyó évi 3.566. sz. alatt kelt rendeletével, Bihar vár­megyében a r­é­v­i postahivatalnál azzal egye­sített távirdahivatalt rendeztetett be, mely kor­látolt szolgálattal működését 1902. január hó 11-én kezdette meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister, folyó évi 5.456. sz. alatt kelt rendeletével, Verőcze vármegyében a k­o­s­k­a­i postahivatalnál, továbbá a bizovaci és nasicei posta- és távirda­­hivataloknál azokkal egyesitett környékbeli táv­beszélő központokat rendeztetett be, melyeket egyelőre a belföldi helyközi távbeszélő forga­lomba is bevonatott és a koskai távbeszélő köz­pontot egyszersmind táviratok kezelésére is fel­hatalmazta. Táviratait az eszéki 1. sz. posta- és távirdahivatal fogja közvetíteni. A koskai és bizovaci hivatal korlátolt nappali (B), a nasicei hivatal pedig teljes nappali (C) távbeszélő szol­gálattal működését 1902. évi január hó 17-én kezdte meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister a buda­pesti napernyő és esernyő javítók egyesületének alapszabályait, folyó évi 1.473. sz. alatt kelt rendeletével, jóváhagyta. *) A korneuburgi pénzügyi kerület még hiányzó ada­tainak kivételével. — Közlés a hazai ipar tájékoztatása végett, az 1899. évi XX. t.-cz. 7. §-ában foglalt rendel­kezésekre való tekintettel. Kiseb­bik s Nagyob­­­­bik Összesen adótétel mellett alkohol hektoliterekben A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 4-ik oldalon kezdődik s egy és háromnegyed iv mellékleten folytatódik; lapunk mai számának »Országgyűlési Értesitő«-je a képviselőház 1902. évi január hó 31-diki 42-dik ülésében mondott be­szédek lenyomatát tartalmazza.

Next