Budapesti Közlöny, 1902. április (36. évfolyam, 75-99. szám)

1902-04-02 / 75 szám

Budapest, 1909 A 75. szám. Szerda, április 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. - - - - — ~r~~~= ■ ------ --------- ~vrur———-J Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.........................40 korona Félévre ...... 20 . Negyedévre.........................10 . Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VI. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal :­­ II., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épü­let. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat k­usit az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. ivgrsz_______ízre--” Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatás nA 50 fill., kötszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. ....­­ ......... ..­­”IS. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Milde József kir. tanácsos és a budapest-ó-budai dohány­gyár igazgatójának, saját kérelmére tör­tént nyugalmaztatása alkalmából, sok évi jeles és hasznos szolgálata elismeréséül, Ferencz József­ rendem tiszti keresztjét adományozom. Kelt Budapesten, 1902. évi márczius hó 14-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége mél­tóz­­ tatott gróf Lubienski János századosnak a m. kir. varasdi 10. honvéd huszár ezrednél a kama­­rási méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben adományozni. A m. kir. igazságügy miniszer Balás­falvi Kiss Jenő budapesti kir. büntető törvényszéki joggya­kornokot a kunszentmártoni kir. járásbírósághoz aljegyzővé nevezte ki. A m­. kir. igazságügyminister Killer Gyula bonyhádi kir. járásbirósági segédtelekkönyvveze­­tőt a paksi kir. járásbírósághoz helyezte át. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a székesfő­városi államrendőrségnél Koszta György, Módos Gyula, Kerny Géza, Farkas Elemér, Domonkos Gyula, Szikszay András, Szentkirályi Béla, Keresztessy Gyula, Andréka Károly, Porubszky István, Kisteleki Imre, ifj. Rostás István, Verdlen Károly, Rády Ferencz, Pintér Aladár, Világhy Mihály, Novák Nándor, Heinzély Béla, Blachter Zoltán, dr. Keleti Géza, Tóth Imre, Újhelyi József, Vragassy Jenő, Do­­razil Emil, Somlyói Dezső, Doming Henrik, hilibi dr. Gál László rendőrségi írnokokat fize­tés nélküli rendőrségi segédfogalma­zókká nevezte ki. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Baranya vár­megyében a mohácsi anyakönyvi kerületbe Szla­­may Béla ügyvédjelöltet anyakönyvvezetővé, to­vábbá a hellyeibe Mihálfy József segédjegyzőt, a csuzdiba Zsilli Károly segédjegyzőt, a monos­toriba pedig Radó Gyula segédjegyzőt anya­könyvvezető helyettesekké nevezte ki és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Arad várme­gyében a pankotai anyakönyvi kerületbe Gherba­­Gusztáv jegyzőt anyakönyvvezetővé, továbbá a kiszindiaiba Maiszin Károly jegyzői írnokot, a kujedibe Popeszku Romulus községi írnokot, a csintyeibe pedig Szilágyi Pál jegyzői írnokot anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és Gherba Gusztávot a házassági anyakönyv veze­tésével és a házasságkötésnél való közreműkö­déssel is megbízta. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Bars várme­gyében a kapronczai anyakönyvi kerületbe Kave­­sd­án Nándor segédjegyzőt anyakönyvvezetővé, továbbá a garam-szent-benedekibe dr. Kramer Béla körorvost, a lakóvezekényibe pedig Mihalo­­vics Rezső felekezeti tanítót anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és valamennyit a házas­sági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök B­e­r­e­g várme­gyében a beregsárréti anyakönyvi kerületbe Brandecker Ferencz körjegyzőt anyakönyvveze­­tővé, továbbá a nagyberegibe Szász Gábor ev. ref. tanítót, a hajdanaiba Nagy Dezső jegyzői írnokot, a nagybégányiba Dévay Benő ev. réti tanítót, a kolubinaiba Kovács Mihály állami ta­nítót, a leányfalviba Csiszár József segédjegyzőt, a mezőtarpaiba Kocsár Imre ev. ref. tanítót, a beszkidibe Arendáczky Gyula segédjegyzőt, a felsővizniczeibe pedig Leitner Ede jegyzői írno­kot anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbizta. A belügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Hont várme­gyében anyakönyvvezető helyettesekké a palásti kerületbe Krausz Fülöp s. jegyzőt, a csábiba Bojsza János járási írnokot s végül az ipoly­­pásztóiba Mladonyiczky János okleveles jegyzőt nevezte ki és, a palásti anyakönyvvezető helyet­tes kivételével, valamennyit a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbizta. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök L­i­p­­­ó vár­megyében a vázseczi anyakönyvi kerületbe Pa­­vella Gyula felekezeti tanítót anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki és őt a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbizta.­­ A belügyministérium ideiglenes vezetésével­­ megbízott m. kir. miniszerelnök Csik várme­­­­gyében a kászonaktiszi anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető helyettessé Márton Benedek segéd­jegyzőt nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. A m. kir. földmivelésügyi miniszer Árpád Gyula budapesti állatorvosi főiskolai II. tanár­segédet ezen főiskola bakteriológiai intézetéhez további 2 év tartamára II. tanársegéddé kine­vezte. A m. kir. földmivelésügyi minister a vezetése alatt álló földmivelésügyi ministérium, valamint az alárendelt hatóságok és hivatalok számvevő­ségeinél alkalmazott tisztviselők egyesített lét­számába, Pasteiner Alfonz budapesti lakost ide­iglenes minőségű díjtalan számgyakornokká ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Jovanovics Döme Illés okleveles tanítót a pan­­csovai felsővárosi állami elemi népiskolához ren­des tanítóvá kinevezte. A belügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Sáros várme­gyében a felső-orlichi anyakönyvi kerületbe Neviczky Miron segédjegyzőt és a szorocsini anyakönyvi kerületbe Verdon Elek segédjegyzőt anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és az előbbit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. Rendelete a m. kir. ministeriumnak a consuli illetékek szabá­lyozásáról szóló 1901. évi XXVI. t.-czikk végrehaj­tása tárgyában. (Kiadta a m. kir. ministerelnök 1902. évi 1.102. M. E. szám alatt.) I. CZINK. Egy­etér­tőleg a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormányával, az 1901. évi XXVI. t.-czikk végrehajtása tárgyában, az emlí­tett törvényczikk 7. és 8. §§-a alapján következő »Szabályzat« bocsáttatik ki: Szabályzat az általános consuli illetéktarifa életbeléptetése tárgyában. A consuli illetékek szabályozásáról szóló 1901. évi XXVI. törvényczikk 1. § a értelmében a consuli hivatalok alatt nemcsak a bárhol létező, bármely rangfokozatú cs. és kir. consuli hivata­lok, hanem a cs. és kir. követségek és a cs. és kir. diplomátiai ügynökségek és más kormány­közegek is értendők, a­mennyiben consuli hiva­talos cselekmények foganatosításával meg vannak bízva, vagy pedig a jövőben meg fognak bízatni. 2. §. A consuli illetékek az illeték­­tarifa II. rész 10. a) 2., b) 2. és c) 2. pontjaiban megjelölt illetékek tekintetében kivétel nélkül, továbbá a többi illetékek tekintetében oly consuli hivata­loknál, a melyek élén tényleges hivatalnok áll, a cs. és kir. közös külügyministerium javára szedendők be, — az összes többi consuli hivata­loknál pedig az illető hivatali főnök javára, a A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 6-dik oldalon kezdődik s egy és háromnegyed iv mellékleten folytatódik

Next