Budapesti Közlöny, 1902. május (36. évfolyam, 100-123. szám)

1902-05-01 / 100. szám

Budapest, 1902 100. szám. Csütörtök, május 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...................40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre...................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi ioda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. «win.: ■1 . rj.—rr—.: 1­­­111 1,1111 ub Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések : egy hatodhasábos nonpareille-cor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kötszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe karít­ minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Beniczky Lajos, Pest- Pilis-Solt-Kiskún vármegye alispánjának, kitűnő szolgálata elismeréséül, III-ad osz­tályú vaskorona-rendemet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1902. évi április hó 28-án. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. Földművelésügyi magyar miniszerem elő­terjesztésére Ambrózy Béla és Udránszky József főmérnököknek a műszaki taná­csosi czimet dijmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1902. évi április hó 26-án. Ferencz József, s. k. Darányi Ignácz, s. k. ő császári és apostoli királyi Felsége, a csá­szári és királyi Ház és a külügyek közös minis­­terének legalázatosabb előterjesztésére, folyó évi április hó 25-én kelt legfelső elhatározásával, gróf Mensdorff-Pouilly-Hietrichstein Albert és wchinitzi és tettaui gróf Kinsley Károly első osztályú követségi tanácsosi czím­mel és jel­leggel felruházott második osztályú követségi tanácsosokat, valamint Pogatscher Rudolf és wisniewoi gróf Wisniewski Jaroszláv máso­dik osztályú követségi tanácsosokat első osz­tályú követségi tanácsosokká, erdődi gróf Pálffy Sándor, nagy-rákói Rakovszky Béla és ungarschitzi gróf Berchtold Lipót követségi ta­nácsosi czímmel felruházott követségi titkárokat második osztályú követségi tanácsosokká, végre báró Flotow Lajos jogtudor, Wagner János Lajos jogtudor, linaui lovag Löwenthal Henrik jogtudor és sédeni báró Ambrózy Lajos követségi titkári czímmel felruházott követségi attachékat követségi titkárokká legkegyelmesebben kine­vezni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi április hó 1-én kelt legfelső elhatározásával, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy gróf Chaloniewski-Muszka Ede főszertartásmes­­ter és gróf Bellegarde Ágoston főkonyhamester a nagyherczegi szász-weimari »Éberség« vagy »Fehér sólyom« házi rend nagykeresztjét elfo­gadhassák és viselhessék. Ő császári és apostoli­­királyi Felsége, folyó évi április hó 1-én kelt legfelső elhatározásával, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy ns. Worlitzky Ferencz udvari gazdasági igaz­gató a nagyherczegi szász-weimari »Éberség« vagy »Fehér sólyom« házi rend középkeresztjét, Umlauft Antal, az udvari kertek igazgatója, a perzsa nap- és oroszlán-rend III. osztályát és a franczia »Mérite agricole« rend tiszti kereszt­jét, Gebhardt Tivadar udvari fizetőmester a királyi szerb Takovo-rend középkeresztjét, a ki­rályi »Románia csillaga« rend tiszti keresztjét és a fejedelmi bolgár Sándor-rend tiszti ke­resztjét, Czerny Rudolf számvizsgáló a perzsa nap- és oroszlán-rend IV. osztályát, a királyi spanyol »Katholikus Izabella« rend lovagke­resztjét és a fejedelmi bolgár polgári érdemrend tiszti keresztjét, végre Pusch Lajos számvizsgáló a perzsa nap- és oroszlán­ rend IV. osztályát elfogadhassa és viselhesse. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi április he­­l­én kelt legfelső elhatározásával, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Mahler Gusztáv, az udvari opera igazgatója, a a királyi bajor Szent Mihály-érdemrend III. osz­tályát, Novál Ferencz kamaraénekes pedig a császári ottomán Medsidió-rend III. osztályát elfogadhassa és viselhesse. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi április he 1­én kelt legfelső elhatározásá­val, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Fahnder Ferencz teremajtónálló a királyi bajor Szent Mihály-rend érdemkeresztjét, Ergen­­zinger Ottó kertészsegéd a franczia »Mérite agricole« rend lovagkeresztjét, Lesk János udvari vadász a perzsa nap- és oroszlán-rend arany érmét, Szimeth József főherczegi komornyik a királyi porosz vörös sas-érmet, végre Wühr János főher­czegi lakáj a királyi szász általános díszjelvényt elfogadhassa és viselhesse. A m. kit. igazságügyminiszer dr. Popovics Aurél temesvári kir. közjegyző-helyettest Török­­kanizsára és dr. Lehotzky Antal budapesti gya­korló ügyvédet Monorra kir. közjegyzőkké ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Komka György munkácsi kir. járásbirósági segédtelekkönyvve­­zetőt a szobránczi kir. járásbírósághoz telekkönyv­vezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Krausz József ökörmezői kir. járásbirósági aljegyzőt a técsői kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Szepffy Elemér alibunári járási szolgabirót a pancsovai és Med­­vigy István, a nagyváradi kir. ügyészséghez be­osztott bírósági joggyakornokot a nagyváradi kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottakul, dr. Madai Meyer Guidó fiumei kir. törvényszéki aljegyzőt pedig a fiumei kir. törvényszék egyes­­birósága mellett alkalmazott ügyészségi megbí­zottnak állandó helyetteséül rendelte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Edvi Illés Aladár központi szolgálattételre berendelt felső ipariskolai igazgatót, az 1893. évi XXVIII. t.-czikk 8. §-a értelmében, iparfelügyeleti teen­dőkkel megbízta. A belügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Maro­s-T­orda vármegyében a mezőm­adarasi anyakönyvi kerü­lethez tartozó Mez­ő-K­ö­­­p­é­n­y kisközséget önálló anyakönyvi kerületté alakította és ezen mezőkölpényi anyakönyvi kerületbe Kelemen Vik­tor községi bírót anyakönyvvezetővé, Máté Elek ev. ref. tanítót pedig anyakönyvvezető helyet­tessé nevezte ki és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. A belügyministerium ideiglenes vezetéséül megbízott m. kir. ministerelnök N­a­g­y-K­ü­­­küllő vármegyében a medgyesi anyakönyvi ke­rületbe Györffy Zsigmond városi irodatisztet, a születések és halálesetek anyakönyvezésére szo­rítkozó hatáskörrel, anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki. Ráth Béla postatakarékpénztári ideiglenes minőségű segédtiszt folyó évi márczius hó végé­vel jelen állásában véglegesittetett. A marosvásárhelyi kir. ítélőtábla elnöke , Barátosi István szabédi lakos végzett joghall­gatót a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla kerüle­tébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A m­iskolczi m. kir. pénzügyigazgatóság ifj. Póta László miskolczi lakost a miskolczi m. kir adóhivatalhoz ideiglenes minőségű díjtalan alu, hivatali gyakornokká nevezte ki. A kaposvári m. kir. pénzügyigazgatóság Ma­­tolcsy Lajos kaposvári lakost a kaposvári m. kir. adóhivatalhoz díjtalan adóhivatali gyakornokká ideiglenes minőségben kinevezte. Az ungvári m. kir. pénzügyigazgatóság az ungvári kir. adóhivatalhoz Speck Sándort díjtalan adóhivatali gyakornokká nevezte ki. A kassai m. kir. pénzügyigazgatóság Skvirkó Gyula abauj-szántói lakost az abauj-szántói m. kir. adóhivatalhoz díjtalan adóhivatali gyakor­nokká nevezte ki. A nagy-enyedi m. kir.­­­dlgyigazgatóság Kastaly Gyula gyulafehérvári lakost a gyula­fehérvári m. kir. adóhivatalhoz díjtalan gyakor­nokká nevezte ki. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 4-ik oldalon kezdődik s két iv mellékleten folytatódik; lapunk mai számának »Országgyűlési Értesitő«-je a képviselőház 1902. évi április hó 30-diki 104-dik ülésében mondott beszédek lenyomatát tartalmazza.

Next