Budapesti Közlöny, 1902. június (36. évfolyam, 124-148. szám)

1902-06-01 / 124. szám

Budapest, 1902. 124. szám Vasárnap, junius 1 BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY LAP. »M ■ ■ ------. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...................40 korona Félévre........................20 » Negyedévre...................10 . Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., két szeriél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán a Márffy Emil kapos­vári lakos és dr. Mantuano Rezső keres­kedelmi ministeriumi ministeri segédtitkár és közgazdasági szaktudósitó között az utóbbinak örökbefogadása iránt Kapos­váron 1901. évi augusztus hó 27-én kö­tött szerződésnek az örökbefogadás tényére vonatkozó részét jóváhagyván, Márffy Emil családnevét és nemességét az örökbe­fogadott dr. Mantuano Rezsőre átruházom és egyúttal megengedem, hogy az utóbbi családnevét a Mdrffy névvel kapcsolatosan Márffy-Mantuano alakban viselhesse. Kelt Budapesten, 1902. évi május hó 19-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 24-én Budapesten kelt legfelső elhatározásával. Saymann József őrnagynak, a VI. számú csendőr kerület Il­od törzstisztjének, mint egészségi okokból szabadságoltnak, jelen szolgálati alkalmazása alóli felmentése mellett, létszámon felül való vezetését legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott.­ Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 16-án Budapesten kelt legfelső elhatározásával, Nagy György IV. számú csendőr kerületbeli őrmesternek, nyugállományba helye­zése alkalmával, a koronás ezüst érdemkeresz­tet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a budapesti kir. József-műegyetemen az 1902/903. tanévre dr. Ilosvay Lajos ny. r. tanárnak rek­torrá, továbbá Rados Gusztáv ny. r. tanárnak a mérnöki és építészeti szakosztály, Rejtő Sándor ny. r. tanárnak a gépészmérnöki és dr. Schmidt Sándor ny. r. tanárnak az egyetemes és vegyészi szakosztály dékánjává történt megválasztását jóváhagyta és a nevezetteket említett minősé­gükben a mondott idő tartamára megerősítette. A m. kir. igazságügyminister Elekes Gyula szegedi kir. járásbirósági albirót a szegedi kir. ítélőtáblához tanácsjegyzőül rendelte be. A m. kir. igazságügyminister Benes Sándor komáromi kir. törvényszéki albirót a tatai, dr. Kovács Rókus szegedi kir. törvényszéki albirót pedig a szegedi kir. járásbírósághoz mint vég­leges székhelyükre rendelte ki. A belügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Bihar vár­megyében a poklosteleki anyakönyvi kerületbe Gál Mihály jegyzőt anyakönyvvezetővé, továbbá a kumanyesdibe Kovács Sándor segédjegyzőt anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Pest-Pilis- Solt-Kiskun vármegyében az áporkai anya­könyvi kerületbe Szántó Miklós jegyzőt, a hé­­vizgyörki anyakönyvi kerületbe Fridrich Béla jegyzőt anyakönyvvezetőkké, a budajenői anya­könyvi kerületbe Farkas Gyula állami tanítót, a szanki anyakönyvi kerületbe Farkas Sándor segédjegyzőt, a pilisszántói anyakönyvi kerületbe Lithvay Károly gazdasági intézőt, a pándi anya­könyvi kerületbe Tar Sándor segédjegyzőt, a szalkszentmártoni anyakönyvi kerületbe Kovács Ferencz községi írnokot, a keczeli anyakönyvi kerületbe Horák József segédjegyzőt, a mogyo­ródi anyakönyvi kerületbe Rónay Tivadar köz­ségi írnokot, a kisszentmiklósi anyakönyvi kerü­letbe Penna Miklós segédjegyzőt, a makádi anya­könyvi kerületbe ifj. Géher Gyula segédjegyzőt, a szigetújfalui anyakönyvi kerületbe Kaszász Károly segédjegyzőt, a nagykovácsi anyakönyvi kerületbe Malecsek Ignácz községi írnokot, a tóalmási anyakönyvi kerületbe Ember György segédjegyzőt és végül a tápiósági anyakönyvi kerületbe Notter Gyula segédjegyzőt anyakönyv­vezető helyettesekké nevezte ki és, Lithvay Ká­roly kivételével, valamennyit a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Bars várme­gyében a verebélyi anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető helyettessé Turcsán Pál segédjegy­zőt nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbizta. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Pozsony vár­megyében a laksárujfalusi anyakönyvi kerületbe Szoják György segédjegyzőt anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki és őt a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való köz­reműködéssel is megbizta. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbizott m. kir. miniszerelnök Alsó-Fehér vármegyében a maros-csucsi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé Fülöp Gábor kör­jegyzőt nevezte ki és őt a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbizta. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbizott m. kir. miniszerelnök Békés vár­megyében a gyulai anyakönyvi kerületbe, a szü­letési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, Weik István dijnokot anyakönyvve­­zető helyettessé nevezte ki. A m. kir. honvédelmi minister folyó évi 39.092/II., illetve 36.002/11 sz. alatt kelt rende­leteivel kineveztettek, 1902. évi junius hó 1-vel , tartalékos hadapr­ód-tiszthely­et­te­s­s­é, később meghatározandó ranggal : Várady Barnabás, volt egyévi önkéntes, a munkácsi 11. honvéd gyalog ezred állományá­ban, róm. kath. II. osztályu tartalékos honvéd segédlelkészszé, 1902. évi junius hó 1-től számítandó ranggal. Kollmer Péter lugosi 8. honvéd gyalog ezred­­beli póttartalékos, a Csanádi róm. kath. püspök­séghez tartozó Szakálházán segédlelkész. A m. kir. honvédelmi minister folyó évi 3630. evi., illetve 36.551/11. sz. alatt kelt rende­leteivel tiszti rendfokozatukról kért leköszönésük elfogadtatott : nagy-győri Szőts Aladár III. számú csendőr­­kerületbeli főhadnagynak és Loványi Hugó beszterczebányai 16. honvéd gyalog ezredbeli tartalékos hadnagynak. Az utóbb nevezettnek egyúttal a tartalékos hadapród őr­mesteri rendfokozat adományoztatott és 1902. évi május hó 15-től számítandó ranggal a kassai 9. honvéd gyalog ezred állományába osztatott be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Pap Jolán okleveles kisdedóvónőt a szepes­­szombati állami kisdedóvodához kisdedóvónővé kinevezte. A pozsonyi kir. ítélőtábla elnöke dr. Strbik Ignácz közjegyző jelöltet ezen ítélőtábla terüle­­letére díjtalan joggyakornokká nevezte ki. A pozsonyi kir. ítélőtábla elnöke dr. Májer Sándor díjtalan joggyakornokot ezen ítélőtábla területére díjas joggyakornokká nevezte ki. A pécsi kir. ítélőtábla elnöke Kring Jenő kaposvári kir. törvényszéki díjtalan joggyakor­nokot a pécsi kir. ítélőtábla kerületébe segély­­díjas joggyakornokká nevezte ki. Rosenberg Jakab bácsmartonosi és Rosen­­b­e­r­g Ármin józseffalvi illetőségű zentai lakosok családi nevének » Rónai «-ra, kért átváltoztatása, folyó évi 51.968. számú belügyministeri rende­lettel, megengedtetett. Langfelder Markus czinkotai illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú leánya Rezsim családi nevének „Ligeti”-re kért átvál­toztatása, folyó évi 53.393. számú belügyminis­zeri rendelettel, megengedtetett. Schächter Gábor pápai illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint gyermekei Hermina, Dávid, Paulina és kiskorú Jenő családi nevének » Galan­ A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 6-ik oldalon kezdődik s két és háromnegyed iv mellékleten folytatódik; lapunk mai számának a közös ügyek tárgyalására kiküldött magyar országos bizottságnak 1902. évi május hó 31-diki 7-dik ülésében mondott­ beszédek lenyomatát tartalmazza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék