Budapesti Közlöny, 1902. július (36. évfolyam, 149-175. szám)

1902-07-01 / 149. szám

Budapest, 1902. 149. szám. Kedd, julius 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY H­IT ITALOS Ja A W. naponkénti poétái szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.....................40 korona Félévre...........................20 » Negyedévre......................10 » Egy teljes lap ára 80 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Hiksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal :­­­TL, Kerepesi-út 54., Athenaeum-épü­let. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. S LaFizETÉsi Árak : Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100-200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kötszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. 1902. évi XIV. TÖRVÉNYCZIKK a gazdasági munkás- és cselédsegélypénztár­ról szóló 1900: XVI. t.-cz. kiegészítéséről. (Szentesítést nyert 1902. évi junius hó 26-án. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1902. évi junius hó 29-án.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű Főrendei és Képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. Több tagsági könyv váltása. 1­ §• Az 1900: XVI. t.-czikk 3. §-a olyképen mó­­dosittatik, hogy a rendes tagok első és második csoportjában a felvételi dij egyszeri lefizetése mellett, mindenki több, de legfeljebb tiz tag­sági könyvet is válthat s ilyen módon magának, illetőleg családjának a segélyeket többszörösen is biztosíthatja. Ötnél több tagsági könyvet azonban csak a központi igazgatóság előzetes engedélyével sza­bad egy tag részére kiállítani. Egy-egy tagsági könyv kiállítási díja: egy ko­rona. Annak az első vagy második csoportbeli ren­des tagnak, a­ki nem a belépéskor, hanem ké­sőbb vált több tagsági könyvet, az utóbb szer­zett tagsági könyvek alapján segélyre csak akkor van joga, ha ezen tagsági könyvekre a tagsági díjakat már legalább öt évig fizette. A rendkívüli tag, minden korlátozás nélkül, akárhány tagsági igazolványt is válthat s ilyen módon magának, illetőleg családjának a segé­lyeket többszörösen is biztosíthatja. A rendkí­vüli tagsági igazolvány kiállításáért semmit se kell fizetni. A tag, akárhány tagsági könyve van is, a segélyre való jogosultság kivételével, csak egy rendes tag jogait gyakorolhatja. 2. A tagsági díj fizetésének időtartama. 2. §• Azok az első vagy második csoportbeli ren­des tagok, a­kik a tagsági díjat huszonöt éven át megfizették, azontúl tagsági díjat fizetni nem kötelesek, de azért tagsági jogaik teljes élveze­tében megmaradnak. 3. A tagsági dij visszafizetésének esetei. 3. §. Ha valamely első vagy második csoportbeli rendes tag, mielőtt a rokkantság esetére való segélyre joga lehetne (1900 : XVI. t.-czikk 18. §., 42. §.) nem baleset következtében, hanem más ok miatt, mindenkorra munkaképtelenné válik s a tagsági dijakat nem akarja addig fizetni, a­mig a segélyre való joga megnyílnék: a pénztár a befizetett tagsági dijakat, az előzően netalán kifizetett segélyösszegek betudásával, a tagnak kamat nélkül visszafizeti. 4. §. Ha valamely első vagy második csoportbeli rendes tag, nem baleset következtében, meghal, mielőtt családjának a halál esetére való segélyre joga lehetne (1900 : XVI. t.-czikk 20., 42. §§.); a pénztár a befizetett tagsági dijakat az előzően netalán kifizetett segélyösszegek betudásával, a hátramaradt családnak kamat nélkül visszafizeti. 4. Több év beszámítása a tagsági időbe. 5­ §• Az 1900 : XVI. t.-czikk 43. §-a úgy módosit­­tatik, hogy bárkit, a ki a tagsági dijakat utó­lag 5°/0-ás kamatokkal együtt több évre egy­szerre befizeti, a pénztár orvosa által teljesített előzetes orvosi vizsgálat alapján úgy is fel lehet venni a tagok közé, hogy annyi év, a­hány évre a tagsági díjat ilyen módon utólag egyszerre megfizette, az ő tagsági idejébe már a belépés­kor beszámíttassék. Ilyen esetben a tag azonban a törvény által a tagsági évek bizonyos számá­hoz kötött kedvezményekben csak akkor része­sülhet, ha belépése után még legalább három éven át fizette a tagsági díjat. Az orvosi vizsgálat díját a fél fizeti. 5. Rendkívüli segély. 6. §■ A pénztár központi igazgatósága különösen méltánylást érdemlő esetekben a segélyösszegek felemelésére rendelt külön tartalékalap jövedel­méből (1900. évi XVI. t.-czikk 36. §.) három­száz koronáig terjedhető rendkívüli segélyt adhat annak az első vagy második csoportbeli rendes tagnak, a kit tartós betegsége képtelenné tett arra, hogy valamely szabályszerű szerződéssel elvállalt munkáját teljesítse s e miatt magát és családját nem tudja eltartani. 6. A rendes tagok két újabb csoportjából. 7­ §• A pénztár rendes tagjainak első és második csoportján (1900 : XVI. t.-czikk 2. §.) felül a rendes tagoknak még két csoportja van. Harmadik csoportbeli rendes tagok azok, a kik haláluk esetére családjuk javára segélyt biz­tosítanak. (8—12. §§.) (1900 : XVI. t.-czikk 10. §.) Negyedik csoportbeli rendes tagok azok, kik maguknak vagy másnak bizonyos életkor elérése idejére segélyt biztosítanak. (13—19. §§.) A harmadik és negyedik csoportbeli rendes tagok korukra való tekintet nélkül két korona felvételi díjat fizetnek. Az 1. §. utolsó bekezdésének rendelkezése ezen tagokra is kiterjed. A pénztár minden tagja, külön-külön tagsági könyv alapján, a rendes tagok több csoportjá­nak is lehet tagja. A) A rendes tagok harmadik csoportjáról. 8. §. A rendes tagok harmadik csoportjába, nemre való tekintet nélkül, azokat lehet felvenni, a­kik tizennegyedik életévüket már betöltötték, de ötven évesnél még nem idősebbek. 9. §• A harmadik csoportbeli rendes tagok tagsági díja, melyet a belépéstől kezdve a tag haláláig kell fizetni: évenként két korona hatvan fillér. A tagsági dijat, mely félévenként esedékes, hetenként öt filléres részletekben is lehet tör­leszteni. 10. §. Minden harmadik csoportbeli tag két tagsági könyvet is válthat s ilyképen a segély kétszere­sét is biztosíthatja családjának. (1900: XVI. t­.cz. 10. §.) , 11. §. Az olyan, harmadik csoportbeli rendes tag családjának, a ki a pénztár orvosa által telje­sített előzetes orvosi vizsgálat alapján vétetett fel a tagok közé, a pénztár a segélyt akkor is köteles kifizetni, ha a tag már a felvételi díj s a tagsági díj első esedékes részének megfizetése után meghal. Az olyan tag családjának azonban, a­ki előzetes orvosi vizsgálat nélkül vétette fel magát a tagok közé, a pénztár a segélyt csak akkor köteles kifizetni, ha az elhalt tag már legalább két éven át fizette volt a tagsági díja­kat. Ha az ilyen tag a belépéstől számított két éven belül meghal, a pénztár kamat nélkül csak a befizetett díjakat fizeti ki. Az orvosi vizsgálat díját a fél fizeti. 12. §. A harmadik csoportbeli rendes tag családja részére biztosított segély nagysága attól függ, hogy hány esztendős volt a tag akkor, a mikor a tagok közé felvétetett. E szerint annak a családja, a­ki 14—20 éves korában vétetett fel, 200 korona, annak a családja, a­ki 20 — 25 éves korában vétetett fel, 170 korona, annak a családja, a­ki 26—30 éves korában vétetett fel, 150 korona, annak a családja, a­ki 31—35 éves korában vétetett fel, 125 korona, annak a családja, a­ki 36—40 éves korában vétetett fel, 100 korona, annak a családja, a­ki 41—45 éves korában vétetett fel, 80 korona, annak a családja, a­ki 45—50 éves korában vétetett fel, 60 korona segélyt kap akkor, a­mikor a tag meghal. B) A rendes tagok negyedik csoportjáról. 13. §. Negyedik csoportbeli rendes tagnak nemre és életkorra való tekintet nélkül bárkit fel lehet venni. Minden tag akárhány tagsági könyvet is vált­­hatá_" hat s ilyképen önmagának vagy másnak, több- mellett szőrös segélyt is biztosíthat. utolsó —--------- ,így ha­sinál ki,, ,ék vagy te be. — június hó­ n­­­ap mai számához két és egynegyed iv melléklet, a két iv .Hivatalos Értesitő« van csatolva.

Next