Budapesti Közlöny, 1902. augusztus (36. évfolyam, 176-200. szám)

1902-08-01 / 176. szám

Budapest, 1902. 176. szám Péntek, augusztus 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.........................40 korona Félévre...............................20 » Negyedévre.........................10 . Egy teljes lap ára 60 fillér. SZERKESZTŐSÉGI IRODA TV. kerület, Miksa-utcza 8. szám. KIADÓ­HIV­ATAL : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. ■kifizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3 sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100-200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétezernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem előterjesztésére dr. Winkler Lajos budapesti tud. egyetemi magántanárt és adjuctust ezen egyetemen a vegytan nyil­vános rendkivüli tanárává a rendszeresí­tett illetményekkel kinevezem. Kelt­­seidben, 1902. évi julius hó 10-én. Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Hornyánszky Gyula állami főgymnasiumi tanárnak a budapesti tud. egyetemen »a görög történet­ tudomány« ból egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyta és a nevezettet jelzett minőségében megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Tóth István budapesti egyetemi magántanár és adjunktus magántanári tanítási jogosítványá­nak »az elméleti szülészet«-re történt kiterjesz­tését jóváhagyta._______ A m. kir. igazságügyminister dr. Eisler Mi­hály nezsideri és Stelczer Viktor titeli kir. járás­­birósági aljegyzőket kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister dr. Bajkay Endre budapesti VIII—X. kerületi és dr. Csengey Miklós gödöllői kir. járásbirósági albirákat a m. kir. Curiához tanácsjegyzőkül rendelte be. A m. kir. igazságügyminister vizsgálóbirákul, illetőleg állandó helyettesekül a következő kir. törvényszéki bírákat rendelte ki: a Csíkszeredai kir. törvényszék területére vizs­gálóbíróul : László Géza kir. törvényszéki bírót; a győri kir. törvényszék területére vizsgáló­bíróul : Németh Pál kir. törvényszéki bírót; állandó helyettesül: Sipos László kir. törvény­­széki bírót; a lugosi kir. törvényszék területére vizsgáló­bírót állandó helyettesül: Comsia Miklós kir. törvényszéki bírót; a pécsi kir. törvényszék területére vizsgáló­bíróul : Einkey Pál kir. törvényszéki bírót; állandó helyettesül: Jobsz Béla kir. törvényszéki bírót; a soproni kir. törvényszék területére vizsgáló­bíróul : Elő Ferencz kir. törvényszéki bírót; állandó helyettesül: Pecz Gusztáv kir. törvény­­széki bírót; a szegzárdi kir. törvényszék területére vizsgáló­bíróul: dr. Szabó Gyula kir. törvényszéki bírót; állandó helyettesül: Markovich Jenő kir. törvény­­széki birót; a veszprémi kir. tövényszék területére vizsgáló­bíróul: Takács Lajos kir. törvényszéki birót és a zalaegerszegi kir. törvényszék területére vizs­gálóbíróul : Szalay László kir. törvényszéki birót. A m. kir. igazságügyminiszert, dr. Nagy Emil budapesti gyakorló ügyvédet a budapesti és dr. Lukács Vilmos kézdivásárhelyi lakos, ügyvéd­­jelöltet a kézdivásárhelyi kir. ügyészség kerüle­tébe ügyészségi megbízottakul rendelte ki. A belügyministérium ideiglenes vezetésére megbízott m. kir. miniszerelnök Csik várme­gyében a gyergyócsomafalvi anyakönyvi kerü­letbe anyakönyvvezető helyettessé György János nyugalmazott pénzügyőri fővigyázót nevezte ki, és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A m. kir. földmivelésügyi minister Dienes Lajos nagy­ dobosi lakost Szatmár vármegye mátészalkai járására nézve a gazdasági tudósítói tisztté bízta meg. A m. kir. földmivelésügyi minister Farkas Gábor nagykalotai lakost Kolozs vármegye bánffy­­hunyadi járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A m. kir. földmivelésügyi minister Mészöly Károly kiskunhalasi lakost Pest-Pilis-Solt-Kis­­kun vármegye Kiskun-Halas r. t. városának határára nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. Kun­a Károly tanító csitári lakos saját, valamint kiskorú gyermekei Béla, Ilona, Izabella, István, Valéria, Margit, Károly, László és Mária családi nevének »Kemény«-re kért átváltoztatása, folyó évi 79.940. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú H­e­u­f­e­l­d Ottó és Gyula nagy-becs­­kereki illetőségű győri lakosok családi nevének »pravas«-ról kért átváltoztatása, folyó évi 80.001. számú belügyministeri rendelettel, megenged­tetett. L­ő­w­y Náthán Adolf pozsonyi illetőségű ham­burgi lakos, valamint kiskorú Paula, Frigyes, Valéria, Jozefa, Alajos, Matild és Sigfried gyer­mekei családi nevének »Lánczi«-ra kért átváltoz­tatása, folyó évi 80.003. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Al­b­u György mező­szabadi illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Fejér«-re kért átváltoztatása, folyó évi 80.073. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Dzsugán Pál ibrányi illetőségű tornyos­­pálczai lakos saját, valamint kiskorú gyermekei Anna, Árpád és Albert családi nevének »Debre­­czeni«-re kért átváltoztatása, folyó évi 80.141. számú belügyministeri rendelettel, megenged­tetett. Liebenwein József kaposvári illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Lengyel«-re kért átváltoztatása, folyó évi 80.181. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Hirschhorn Simon alsó-kubini illetőségű bártfafürdői lakos családi nevének »Heltai«-Tü­kért átváltoztatása, folyó évi 80.224. számú bel­ügyministeri rendelettel, megengedtetett. Friedenthal Ignácz magyar államvasuti kalauz kaposvári lakos, úgyszintén kiskorú József, Ferencz, Irén és Margit gyermekei családi nevének »Fodor«-ra kért átváltoztatása, folyó évi 80.254. számú belügyminiszeri rendelettel, meg­engedtetett. Svéninger Sándor magyar államvasuti rak­tári munkás kaposvári lakos, úgyszintén kiskorú Mária és István gyermekei családi nevének »Fenyvesi«-re kért átváltoztatása, folyó évi 80.278. számú belügyminiszeri rendelettel, megenged­tetett. Kiskorú Mocskos Mária esztergomi illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Marosi«-ra kért átváltoztatása, folyó évi 80.301. számú bel­ügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kohn Dávid pozsonyi illetőségű bécsi lakos, úgyszintén kiskorú Margit és Róbert gyermekei családi nevének »Kardos«-ra kért átváltoztatása, folyó évi 80.317. számú belügyministeri rende­lettel, megengedtetett. Tachauer Ferencz tahi illetségü ugyanottani lakos családi nevének »Tih­anyi«-ra­ kért átvál­toztatása, folyó évi 80.460. számú belügyminis­zeri rendelettel, megengedtetett. Kiskora Hacker Sámuel battonyai illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének »Kál­­mos«-r­­ kért átváltoztatása, folyó évi 80.522. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Borbély József nagydoroghi illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének »Tan­­csa«-ra kért átváltoztatása, folyó évi 80.537. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Frey János székesfej­érvári illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének »Ré­­vész«-re kért átváltoztatása, folyó évi 80.697. számú belügyministeri rendelettel, megenged­tetett. Kiskorú B­e­r­g­­ István és György kiskőrösi illetőségű budapesti lakosok családi nevének »Bár­­dos«-ra kért átváltoztatása, folyó évi 80.818. számú belügyminiszeri rendelettel, megenged­tetett. A lap mai számához egy és háromnegyed év »Hivatalos Értesítő« van csatolva

Next