Budapesti Közlöny, 1902. szeptember (36. évfolyam, 201-224. szám)

1902-09-02 / 201. szám

Budapest, 1902. BUDAPESTI Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.....................40 korona Félévre..........................20 » Negyedévre..... 10 » Egy teljes lap éra 80 fillér. 201. szám. Kedd, szeptember 2. KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. •ITerr. . .­. " n"i....... SZERKESZTŐSÉGI IRODA I VH. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal :­­3TIL, Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. fizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3 sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100-200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő.­ ­ ■ 1 1 ......Ml ....... UImBSE Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszernél 45 fill.,­­ három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar minis­terem előterjesztésére nemegyei Nemegyei Ákos a bellyei főherczegi uradalom igazgatójá­nak, a mezőgazdaság terén szerzett ér­demei elismeréséül, a királyi tanácsosi czi­­met dijmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1902. évi augusztus hó 20-án. Ferencz József, s. k. G­róf Széchényi Gyula, s. k. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szakács Ödön petrozsényi községi gymnasiumi tanárt a temesvári állami felsőbb leányiskolához, a IX. fizetési osztály 2-dik fokozatába, rendes tanárrá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Kallós Zsigmond okleveles középiskolai tanárt a fiumei állami felsőbb leányiskolához a IX. fizetési osztály 2-ik fokozatába rendes tanárrá kinevezte és Már Oszkár szegedi állami főreális­kolai ideiglenes rendes tanárt, jelenlegi minősé­gében, saját kérelmére, a temesvári állami felsőbb leányiskolához áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Schidló Bertalan okleveles tanítót az izbégi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Horváth Róza okleveles tanítónőt a mohai állami elemi népiskolához rendes tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m­. kir. minister Hügel Anna okleveles tanítónőt állami elemi iskolai tanítónővé kinevezte és az élesdi községi iskolához szolgálattételre rendelte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Forgó Magdolna okleveles tanítónőt a bodolai állami elemi népiskolához rendes tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir.. minister P. Nagy Gusztáv pásztói állami polgári iskolai rendes tanítót, jelenlegi minőségében, áthelyezte a nagykanizsai állami polgári iskolához. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kovács Mihály kolubinai állami elemi iskolai tanítót a munkácsi állami elemi iskolához, jelen minőségében, áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Virág Péter és Virágné Maczanek Lujza új­bányai állami elemi iskolai tanítót, illetve tanító­nőt a zalamihályafai állami elemi iskolához, jelen minőségekben, áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Friedrich Géza ujbánya-óhutai állami elemi is­kolai tanítót és Mittner Mária mohai állami elemi iskolai tanítónőt az újbányai állami elemi iskolához, jelen minőségekben, áthelyezte. A belügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Zólyom vármegyében — a motyoki anyakönyvi kerület­nek beszüntetése mellett — Motyok községet, Bükkös, Györgyő, Duró, Mócz és Stubnó tele­pekkel az ó-hegyi anyakönyvi kerülethez csatolta, továbbá a benesházai anyakönyvi kerületbe Hugyecz Pál helyettes körjegyzőt anyakönyvve­zetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­­kdéssel is megbízta. Moskovitz Vilmos miskolczi illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú gyermekei Sándor és László családi nevének »Molnár«-ra kért átváltoztatása, a folyó évi 91.145. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. A belügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Árva várme­gyében a jablonkai anyakönyvi kerületbe Bugán Ferencz segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezeté­sével és a házasságkötésnél való közreműködés­sel is megbízta. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Baranya vár­megyében a garéi anyakönyvi kerületbe Tóth Kálmán segédjegyzőt, a püspöklaki anyakönyvi kerületbe Hunyadi János segédjegyzőt anya­­könyvvezető-helyettesekké nevezte ki és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Jász-Nagy­kun-Szolnok vármegyében a szentimrei anya­könyvi kerület nevét tiszaszentimrei anyakönyvi kerüld névre változtatta meg. A kassai kir. ítélőtábla elnöke Mihály Imre ügyvédjelöltet a kassai kir. ítélőtábla kerületében díjas joggyakornokká kinevezte. A szombathelyi m. kir. pénzügyigazgatóság Ulreich József szombathelyi m. kir. díjtalan adó­hivatali gyakornokot a kőszegi m. kir. adóhiva­talhoz díjas gyakornokká nevezte ki. A nagyváradi kir. ítélőtábla elnöke Köteles Péter tenkei kir. járásbirósági hivatalszolgát az 1-fő fizetési fokozatba léptette elő. A nagyváradi kir. ítélőtábla elnöke Kemecsi János margittai kir. járásbirósági hivatalszolgát a II-ik fizetési fokozatba léptette elő. A nagyváradi kir. ítélőtábla elnöke Deák Czeizel Ignácz nagy­várad-városi kir. járásbiró­sági hivatalszolgát a II-ik fizetési fokozatba lép­tette elő. Blayer Ármin seprősi illetőségű aradi lakos valamint kisk. gyermekei Etelka és Árpád családi nevének »Balog«-ra kért átváltoztatása, a folyó évi 91.188. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Schmidt Nándor újvidéki illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint kiskorú gyermekei Jolán és , Sándor családi nevének »Kovács«-ra kért átvál­toztatása, a folyó évi 91.504. számú belügymi­niszeri rendelettel, megengedtetett. Z­w­i­b­a­c­h Hermann budapesti illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú fia Pál családi nevének »Zala«-ra kért átváltozta­tása, a folyó évi 91.649. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Schleifer Mór szalárdi illetőségű budapesti lakos családi nevének »Bogyó«-ra kért átvál­toztatása, a folyó évi 91.650. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Rogier Dezső budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Rohonyi«-ra kért átváltoztatása, a folyó évi 91.651. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. B­o­­­h­a­y József hegysegi illetőségű budapesti lakos családi nevének »Botkai”-ra kért átváltoz­tatása, a folyó évi 91.652. számú belügyminis­­teri rendelettel, megengedtetett. Ferderber József kassai illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Földvári«-ra kért átváltoztatása, a folyó évi 91.787. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Kisk. Heksch Henrik, Jetti, Zsiga és Béla váczi illetőségű ugyanottani lakosok családi nevé­nek »Hajós«-ral kért átváltoztatása, a folyó évi 91.820. számú belügyminiszeri rendelettel, meg­engedtetett. Edelstein Aladár tőke-terebesi illetőségű taktakenézi lakos, valamint kiskorú gyermekei Elek, Etelka, László, Margit és Imre családi nevé­nek »Endrei«-re kért átváltoztatása, a folyó évi 91.968. számú belügyminiszeri rendelettel, meg­engedtetett. _______ Kisk. Rozenberg Viktor, Béla és István sátoraljaújhelyi illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének »Roiboz«-ra kért átváltozta­tása, a folyó évi 92.135. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. A lap mai számához egy és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next