Budapesti Közlöny, 1902. október (36. évfolyam, 225-251. szám)

1902-10-01 / 225. szám

Szerda, október 1 szám Budapest, 1902 HIVATALOS SI­R F. Szerkesztőségi iroda : LTXI. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : yjl., Kerepesi-út 54., Athen­aeum-épület. fizetéseket elfogad és lappéldányokat srusit az Eggenberger-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3 sz. Előfizetési Árak : naponkénti postai «átküldéssel­ vagy helybe a házhoz hordva: Egész évre . . . . . 40 korona Félévre 20 » Negyedévre..... 10 * Egy teljes lap ára 00 fillér. A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előleg­esen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkűl­­dendő. Hivatalos hirdetések: Mragánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareilie-sor (illet­íi­­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kötszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe karta minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­niszerem előterjesztése folytán Hódossy Imre országgyűlési képviselőt a vallás és tanulmányi alapra felügyelő s azok kezelését ellenőrző időleges bizottság tag­jává, a most működő bizottság megbíza­tásának tartamára kinevezem. Kelt Sasváron, 1902. évi szeptember hó 12-én. Ferencz József, s. k. Wlassics Gyula, s. k. 602 szám. 99.000 szám. Ford. Ein. 1902­ M. Kir. B. M . Hirdetv­én­y. Hivatalos utón beérkezett adatok tanúsága szerint, az 1886. évi Vil­. t.-czikk 1. §-a II. pontja alatt beczikkelyezett gróf Breyner Sieg­fried Kristóf családjában fiágon a magvaszaka­­dás esete állott be. Az idézett törvényc­ikk 5. §-ában foglalt rendelkezésből kifolyólag, a nevezett család fiutó­­daiban beállott eme magvaszakadás azzal a fel­hívással tétetik közhírré, hogy mindazok, akik mag­­vaszakadást tagadásba veszik, ezt a jelen hirdet­mény megjelenésétől számítandó 6 (hat) hó alatt a főrendiház elnökéhez, vagy a m. kir. belügy­­miniszerhez intézendő s okmányokkal támogatott írásbeli nyilatkozatban igazolják, mert a jelzett határidő lejárta után, a hivatkozott törvénysza­kasz értelmében, ha bejelentés nem történt, vagy az igazoltnak nem találtatott, a nevezett család fiutódaiban beállott magvaszakadás, az örö­kös jogú főrendi családokról vezetett családkönyv­ben, az illető rovatban fel fog jegyeztetni. Kelt Budapesten, 1902. évi szeptember hó 26-án. Gróf Csilky, s. k. Széll, s. k. a főrendiház elnöke, a m. kir. belügyministerium ideiglenes vezetésével meg-3—3 bizott m. kir. ministerelnök. A m. kir. pénzü­gyminister a nagybecskereki m. kir. adóhivatalhoz Berényi Márk zsombolyai adóhivatali tisztet adóhivatali segéddé kinevezte. A m. kir. pénzü­gyminister az ipolysági m. kir. adóhivatalhoz Lázár Miksa ipolysági adó­hivatali gyakornokot adótisztté ideiglenes minő­ségben kinevezte. A m. kir. pénzü­gyminiszer a deési m. kir. adóhivatalhoz Osváth János girálti és Drauser Frigyes kőhalmi adóhivatali gyakornokokat adó­­tisztekké ideiglenes minőségben kinevezte. A m kir. pénzü­gyminister a verőczei kir. adó­hivatalhoz Valentin Milán fiumei adóhivatali gyakornokot adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzü­gyminister Bucz Károly bu­dapesti lakost ideiglenes minőségű díjtalan m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a pénzügyministeri számvevőséghez. A m. kir. igazságügyminister Molnár József m. kir. igazságügyministeriumi dijnokot és Jegesi Dezső méneskari cs. és kir őrmester, igazolvá­­nyos altisztet a m. kir. igazságügyministerium­­hoz iroda-segédtisztekké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Sebesztha Vilmos makói kir. járásbirósági végrehajtót a szegedi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszer Tulok János szombathelyi kir. törvényszéki bírót a szombat­­helyi kir. törvényszék területére vizsgálóbíróul rendelte ki. A m. kir. honvédelmi minister dr. Sztankay Géza vármegyei közigazgatási gyakornokot díj­talan ministeri fogalmazó gyakornokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister ifjú Gállik Kálmán okleveles gazdászt fizetés­­telen közalapítványi gazdasági gyakornokká nevezte ki. A temesvári kir. ítélőtábla elnöke Probszt János temesvári kir. törvényszéki díjtalan jog­gyakornokot a temesvári kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká kinevezte. A kereskedelemügyi m. kir. minister, I. évi 63.953. szám alatt kelt rendeletével, megengedte, hogy a S­z­e­p­e­s vármegye területéhez tartozó Lőcse sz. kir. városban a f. évi október hó 15. és 17- ére eső országos állat- és kirakó vásár ez évben kivételesen f. évi október hó 29. és 31-én tartassák meg. A horvát-szlavon-dalmát királyi országos kor­mány 1. évi augusztus hó 15-én 54.688. sz. alatt jóváhagyta azon szabályrendeletet, melylyel a házaló-kereskedés Nova-Gradiska község terü­letén — a fennálló h­ázalási szabályok 17-ik §-ában és az ezen §-t kiegészítő rendeletekben bizonyos vidékek lakóinak biztosított jogok ép­ségben tartása mellett — eltiltatott. »A salgótarjáni evang. önképző egyesület« alapszabályait a m. kir. belügy­ministerium, a folyó évi 84.980. szám alatt, a be­mutatási záradékkal ellátta. »A budapesti egyenruha készítők köre« alapszabályait a m. kir. belügyministerium, a folyó évi 85.091. szám alatt, a bemutatási zára­dékkal ellátta. »A pécsi polgári ifjúság műkedvelő köre« alapszabályait a m. kir. belügyministe­rium, a folyó évi­ 85.560. szám alatt, a bemuta­tási záradékkal ellátta. A nagyváradi m. kir. posta- és távírda-igaz­gatóság közhírré teszi, hogy a Bihar várme­gyében kebelezett Magyar- Homorog községhez tartozó Kis-Nyésta pusztát a komádi­i posta­­hivatal kézbesítő köréből a szakáli postahivatal kézbesítő körébe osztotta be folyó évi október hó 16-án kezdődő érvénynyel. A budapesti ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy Kromy József (1. Kalocsán), dr. Révay Zoltán (1. VIII., Sándor-utcza 23/b. sz.), dr. Schwáb Nándor (1. VI., Miksa-utcza 11. sz.) ügyvédek e kamara lajstromába felvétettek, dr. Grósz Mátyás budapesti ügyvéd Szeghalomra költözése, dr. Ürley Lajos budapesti ügyvéd elhalálozása következtében, a kamara lajstro­mából kitöröltettek. Dr. Grósz Mátyás ügy­védi iratait dr. Jacobi Béla budapesti ügy­védnek adta át, a dr. Orley Lajos ügyvédi iro­dája részére pedig dr. Schnegen Károly buda­pesti ügyvéd rendeltetett ki gondnokul. Végül dr. Almásy Péter budapesti ügyvéd, miután a m. kir. Curia által reá kiszabott és 1902. már­­czius 16-án közzétett hat havi felfüggesztés ha­tárideje lejárt, az ügyvédség gyakorlatába vissza­helyeztetett. A temesvári ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Justin Miron ügyvéd Temes-Ru­­bin székhelylyel, az ügyvédek lajstromába folytatólag felvétetett, ellenben dr. Bottlik De­zső fehértemplomi ügyvéd kir. közjegyzővé és dr. György József kir. aljárásbiróvá történt ki­­neveztetésük következtében, az ügyvédekről veze­tett lajstromból töröltettek.­z előbb nevezett ügy­véd iratait dr. Risztics Velimir fehértemplom A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 4-dik oldalon kezdődik s egy és fél év mellékleten folytatódik.

Next