Budapesti Közlöny, 1902. november (36. évfolyam, 252-276. szám)

1902-11-01 / 252. szám

Budapest, 1902 252. szám. Szombat, november 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY.­I­ » » LAP. E ló fizeti’;sí Árak : naponkénti poétái szétküldéssel, vagy helybe a hájhoz hordva: Egész évre.....................40 korona Félévre.........................20 » Negyedévre........................10 . Egy teljes lap Ára 60 fillér. HIV­AT­A­ L­ZERKESZTŐSÉGI IRODA : VH. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : m . Kerep­esi-út 54., Athenaeum-épület. Mefizetései az elfogad és lappéldányokat, h­usit az Eggenberger-féle könyv­­tereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3 sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előleges­en beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100-200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. M­­agánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. A belü­gyministerium vezetésével megbízott m. kir. m­­isterelnök a belügyministérium szám­vevőségéhez Neviczky Tivadar számellenőrt számvizsgálóvá, Szeleczky István a m. kir. köz­ponti díj- és illetékkiszabási hivatal számvevő­ségénél alkalmazott pénzügyi számtisztet pedig számelleni ő­rré kinevezte. A belü­gyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Szolnok-Doboka várme­gyében a kornislaki anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezetővé Nyárády Gyula körjegyzőt nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A belü­gyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Torda-Aranyos várme­gyében a csürülyei anyakönyvi kerületbe anya­­könyvvezető-helyettessé, a születési és halotti anyaköny­vek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, Vécsei Á­rmin helyettes segédjegyzőt nevezte ki. Elemér segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyette­­sekké nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Krassó-Szörény várme­gyében a nadrági anyakönyvi kerületbe Vitéz János magántisztviselőt, a nándorhegyi anya­könyvi kerületbe pedig Dávid György segéd­jegyzőt anyakönyv vezető-helyettessé nevezte ki és Vitéz Jánost a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Ber­eg vármegyében a tisza­­szalkai anyakönyvi kerületbe Gellén Mihály segéd­jegyzőt, a komlósiba Ottinger Ede helyettes jegy­zőt, a repedésbe Galli Jenő segédjegyzőt, a pod­­heringibe Pataki György állami tanítót, a duszinaiba Komlóssy Gyula segédjegyzőt, a mező­váriba Békássy Lajos állami tanítót, a polenaiba Kiss Jenő segédjegyzőt, a kisalmásiba Chlebák Mihály segédjegyzőt, a várpalánkaiba Kendelényi Ferencz segédjegyzőt, a beszkidibe pedig Dulis­­kovics Vladimir segédjegyzőt anyakönyvvezető­­helyettesek­ké nevezte ki és valamennyit a házas­sági anyakönyv vezetésével és a házasságkötés­nél való közreműködéssel is megbízta. A belü­gyministérium vezetésével megbízott m. kir. mini­sterelnök Tolna vármegyében a bony­hádi an­yakönyvi kerületbe Szepesy Kálmán jegyzőt a­yakönyvvezetővé, továbbá a szegzárdiba Szűcs Fe­r­encz községi írnokot, a tótkeszibe pedig Nemet Antal helyettes segédjegyzőt anyakönyv­­vezető-he­lyettesekké nevezte ki és Szepesy Kál­mánt és Szűcs Ferenczet a házassági anyakönyv vezetésév­el és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. A belü­­gyministerium vezetésével megbízott m. kir. mini­sterelnök T­e­m­e­s vármegyében a tippai anyaköny­vi kerületbe Szávics György jegyzőt, az újfaluiba pedig Panajoth Sándor jegyzőt anya­köny­vvez­dőkké, továbbá a csákovaiba Sándor Péter segédjegyzőt, a németságiba pedig Arde­lean Simon községi írnokot anyaköny­vvezető-he­­lyettesekké nevezte ki és valamennyit a házas­sági anyakönyv vezetésével és a házasságkötés­nél való közreműködéssel is megbízta. A bel­ügyministérium vezetésével megbízott m. kir. min­isterelnök Komárom vármegyében a szendi a­nyakönyvi kerületbe Nagy Sándor segéd­­jegyzőt­, a kecskédi anyakönyvi kerületbe pedig Edelkravich Jenő okleveles jegyzőt anyakönyv­­vezető-h­lyettesekké nevezte ki és Nagy Sándort a házassági anyakönyv vezetésével és a házas­ságkötés­sől való közreműködéssel is megbízta. A bel­ügyministerium vezetésével megbízott m. kir. min­isterelnök Bihar vármegyében az ör­­vendi a­nyakönyvi kerületbe Kádár László kör­jegyzőt anyakönyvvezetővé, továbbá a biharpüs­­pökibe Szikszay Dezső segédjegyzőt, a dar­va­siba Lupácz György néptanítót, a terteibe Lá­bos József segédjegyzőt, a szunyogdiba Kometz Viktor segédjegyzőt, a bihariba pedig Juhász A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök T­o­r­o­n­­­á­l vármegyében a tógyeri anyakönyvi kerületbe Teszling Miklós jegyzőt anyakönyvvezetővé, továbbá a dinyásiba Gerdetz Tivadar községi írnokot, az orlovátiba Mravits Nándor községi írnokot, a dolvaiba Redensteiner Viktor helyettes segédjegyzőt és Sztefanovits Vitályos helyettes segédjegyzőt, a kis­­zomboriba Gille András segédjegyzőt, az öreg­faluiba Winter János tanítót, az újszentivániba Scultéty Árpád segédjegyzőt, az u­tvarnokiba Fazekas Márton jegyző-gyakornokot, a horvát­­neuzinaiba Popov Lázár helyettes községi írno­kot, a lajos falvaiba pedig Zsolnay Ádám helyet­tes segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettesekké nevezte ki, és Teszling Miklóst, Gerdetz Tiva­dart, Redensteiner Viktort, Gille Andrást, Winter Jánost, Scultéty Árpádot és Zsolnay Ádámot, a házassági anyakönyv vezetésével és házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Turócz vármegyében a tótprónai anyakönyvi kerületbe anyakönyvve­zető helyettessé Gruber János állami tanítót nevezte ki, és őt a házassági anyakönyv vezeté­sével és a házasságkötésnél való közreműködés­sel is megbízta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Józsa Mihály központi szolgálattételre berendelt kir. tanfelügyelőt a budapesti »Ferencz József Tanítók Háza« gondnoki teendői­nek ellátására kirendelte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Győri Vilmos kapuvári állami polgári iskolai igazgató tanítót igazgatói minőségében megerő­sítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a vezetése alatt álló ministeriumba Vitárius Gyula ottani számtisztet s végzett joghallgatót díjtalan fogalmazó gyakornokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Romm Pál okleveles tanítót a baczai állami elemi népiskolához rendes tanitóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Tariska Ferencz okleveles tanitót a búcsúi állami elemi népiskolához rendes tanitóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Wirsz József okleveles tanitót a nagy-szredis­­tyei állami elemi népiskolához rendes tanitóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Tutsek Lenke okleveles elemi és polgári iskolai tanítónőt a krizbai állami elemi népiskolához rendes tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Farkas Teréz okleveles tanítónőt az oláh-láposi állami elemi népiskolához rendes tanítónővé ki­nevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Jánossy Mária okleveles tanítónőt az ung­daró­­czi állami elemi népiskolához rendes tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Stepankó Emilia okleveles óvónőt a nagyková­csi állami óvodához óvónővé kinevezte. A debreczeni kir. Ítélőtábla elnöke Bretán Sándor szatmárnémetii lakos, végzett joghall­gatót, a debreczeni kir. Ítélőtábla kerületébe ideiglenes minőségű díjtalan joggyakornokká ki­nevezte. A kassai kir. főügyész Ádám János kassai kir. törvényszéki czimzetes fogházőrmestert, a sátoraljaújhelyi kir. törvényszéki fogházhoz va­lóságos fogházőrmesterré nevezte ki. A nagyváradi m. kir. pénzügyigazgatóság Nyéki Mihály m kir. pénzügyőri fővigyázót a nagy­váradi m. kir. pénzügyigazgatósághoz pénzügyi irodakezelési gyakornokká kinevezte. Az ungvári m. kir. pénzügyigazgatóság Var­sányi Leó ungvári lakost az ungvári m kir. adó­hivatalhoz díjtalan adóhivatali gyakornokká ki­nevezte. A lap mai számához két iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next