Budapesti Közlöny, 1902. december (36. évfolyam, 277-299. szám)

1902-12-02 / 277. szám

Budapest, 1902. 277. szám. Kedd, deczember 2. HIVATALOS KÖZLÖNY g**wi....... —----- 1 I L­AP. Szkskbbzt Asépi iroda , VI. kerület, Miksa-utcea 8. szám. Kiadó-hivatal : Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Mefizetéseket elfogad és lappéldányokat inait az Eggenberger-féle könyv- k­­reskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyb., báshol hordva: Egész évre.........................40 korona Félévre..............................30 » Negyedévre.........................10 » Egy teljes lap ára 80 fillér. A „Hivatalos Értesítő “-be iktatandó hirdetések díjjal előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- nőig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kötszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán László­ffy Gábor er­dőfelügyelőnek ezen minőségében szerzett érdemei elismeréséül Ferencz József­ ren­­dem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Sohönbrunnban, 1902. évi novem­ber hó 18-án. Ferencz József, b. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, a császári és királyi Ház és a külügyek közös minis­­terének legalázatosabb előterjesztésére, folyó évi november hó 15-én kelt legfelső elhatározá­sával, a trieszti kir. olasz főkonsullá kinevezett palermitii és guarnai báró lovag Squtti Miklós kinevezési okleveléhez a legfelső exequaturt kegy­teljesen megadni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi november hó 20-án Bécsben kelt legfelső el­határozásával dezseri Gyura Ádám, a budapesti honvéd térparancsnokság állományába tartozó, helyi alkalmazásbeli őrnagynak saját kérelmére nyugállományba való helyezését legkegyelmeseb­­ben elrendelni és ez alkalommal nevezettnek kü­lönös kegyelemből és kivételesen a czimzetes al­ezredesi jelleget díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége Bécs­ben kelt legfelső elhatározásával dr. Pisztóry Mórnak, a kolozsvári Ferencz József m. kir. tudomány-egyetem nyilvános rendes tanárának előadási jogosítványát a magyar pénzügyi jogra legkegyelmesebben kiterjeszteni méltóztatott. A császári és királyi Ház és a külügyek kö­zös ministere a konstantinápolyi cs. kir. osztrák és kir. magyar consuli főtörvényszéknél titkári minőségben alkalmazott dr. Pascoletto Hadriánt, a cs. kir. legfőbb törvény- és semmitőszék cs. kir. udvari titkárát, — aki szolgálattételre a leg­főbb törvényszékhez behivatott — jelenlegi szol­gálati alkalmaztatása alól felmentette, és a trieszti cs. kir. orsz. főtörvényszéknél beosztott dr. Basiliadis Vazul cs. kir. törvényszéki segé­det a konstantinápolyi consuli főtörvényszékhez titkárrá kirendelte. A m. kir. igazságügyminister Török Géza győri kir. törvényszéki aljegyzőt a győri kir. törvényszékhez jegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Vajdics Kristóf nagyszentmiklósi kir. járásbirósági segédtelek­könyvvezetőt a szemezi kir. járásbírósághoz te­lekkönyvvezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Magyari Károly csikszentmártoni kir. járásbirósági telekkönyv­vezetőt a nagyszentmiklósi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Vigh Aladár titeli kir. járásbirósági végrehajtót a szabadkai kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister dr. Vastagh Béla szentendrei kir. közjegyzőt a pestvidéki és Fülöp Károly, a debreczeni kir. ügyészséghez beosztott bírósági joggyakornokot a debreczeni kir. ügyész­ség kerületébe ügyészségi megbízottakul ren­delte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Weiner Ferencz okleveles tanítót a temes-ku­­bini német-magyar tannyelvű községi elemi isko­lához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Boór Karolina Erzsébet okleveles tanítónőt a magyar-igeni állami elemi népiskolához rendes tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Gábor Pál szent-margittai állami elemi iskolai tanítót a magyar-décsei állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Abaúj-Torna vármegyé­ben a hernád-vecsei anyakönyvi kerületbe anya­­könyvvezető-helyettessé, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, Gönczi Mór segédjegyzőt nevezte ki. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Bars vármegyében a dobó­berekaljai anyakönyvi kerületbe Sztrezsenecz Béla segédjegyzőt, a bessenyőibe pedig Léderer Sándor jegyzőgyakornokot anyakönyvvezető-he­lyettesekké nevezte ki és Sztrezsenecz Bélát a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Bihar vármegyében a belé­­nyes-újlaki anyakönyvi kerülethez tartozó János­­falva és Biharsonkolyos kisközségeket, »János­­falvai anyakönyvi kerület« elnevezéssel, önálló anyakönyvi kerületté alakította és ezen anya­könyvi kerületbe Tóth Lajos népiskolai taní­tót, a gyapjúiba Kovács Győző jegyzőt, a bi­­kácsiba pedig Katona Imre jegyzőt anya­könyvvezetőkké, továbbá a miklósázuriba Kolbai Mihály segédjegyzőt, a kocsubaiba Török Bálint okleveles jegyzőt, a bakonszegibe Kántor Endre segéd­jegyzőt, a biharudvariba Szilágyi József okleveles jegyzőt, a lunkaiba Ambrus Gábor ok­leveles jegyzőt, a dragonyesdibe pedig Mikussai Ozmán Mihály jegyzői írnokot anyakönyvvezető­­helyettesekké nevezte ki és — Szilágyi József Ambrus Gábor és Mikussai Ozmán Mihály kivé­telével — valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében a pilisszántói anyakönyvi kerületbe Pallér Elemér állami iskolai igazgatót, a vérségi, anyakönyvi kerületbe Szita István segédjegyzőt, a boldogi anyakönyvi kerületbe Buday Andor segédjegyzőt, a bogyiszlói anyakönyvi kerületbe Kálmán Dezső adóügyi jegyzőt, a fajszi kerü­letbe Neller József segédjegyzőt, az újhartyáni anyakönyvi kerületbe Lázár Pál segédjegyzőt, a váczszentlászlói anyakönyvi kerületbe pedig Mol­nár József tanítót anyakönyv­vezető-helyettes­ekké nevezte ki és őket a házassági anyakönyv veze­tésével és a házasságkötésnél való közreműkö­déssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök B­e­r­e­g vármegyében a benei anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető-helyettessé Schrantz Lajos segédjegyzőt nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök H­u­n­y­a­d vármegyében a bóresi anyakönyvi kerületbe Pralea János kör­jegyzői írnokot, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvve­­zető-helyettessé nevezte ki. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Trencsén vármegyében a roszinai anyakönyvi kerület székhelyét Zsolna nagyközségből Bosznia kisközségbe helyezte át. A m. kir. honvédelmi minister 96.425/1902., illetőleg 98.313/1902. sz. rendeleteivel Schmidt Gusztáv hadnagy, a soproni 18. honvéd gyalog­ezred tartalékából, az osztrák állampolgárság elnyerése folytán, a cs. k. honvédelmi minister úrral egyetértőig, a cs. k. bécsi 24. honvéd gyalog­ezred állomány-nyilvántartásába és Schaf­­fer Adolf, pécsi 8. honvéd huszár ezredbeli tar­talékos főhadnagy, az osztrák állampolgárság elnyerése folytán, a cs. k. honvédelmi minister úrral egyetértőig, a cs. k. 1. sz. Landwehr dsidás ezred nem tényleges állományába áthe­lyeztetett. A m. kir. honvédelmi minister Barbosz Géza, a szabadkai 6. honvéd gyalog­ezrednél létszám felett vezetett, a m. kir. honvéd Ludovika­ Aka­démia állományába tartozó főhadnagynak és Miskovits Ferencz brassói 24. honvéd gyalog ezredbeli tartalékos hadnagynak a tiszti rendfo­kozatról kért leköszönését elfogadta. A­ lap mai számában a »Hivatalos Értesítő* a 6-ik oldalon kezdődik s két iv mellékleten folytatódik; lapunk mai szá­mának­­Országgyűlési Értesítő*-je a képviselőhöz 1902. évi deczember hó 1-ei 160-dik ülésében mondott beszédek lenyomatát tartalmazza.

Next