Budapesti Közlöny, 1903. január (37. évfolyam, 1-25. szám)

1903-01-01 / 1. szám

Budapest, 1903. 1. szám Csütörtök, január 1 BUDAPESTI HIVATALOS L­A­P. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ..... 40 korona Félévre.............................20 » Negyedévre.......................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda­ : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai e­l­ö­­­e­g e­ste­n beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200— 300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhas idős nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszi­nnél 45 fill., s három vagy többszöri bei­ktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ: A főrendiház szervezetének módosítá­sáról szóló 1885: VII. t.-cz. 5. §-a alapján magyar ministertanácsom előterjesztésére dr. Chorin Ferencz volt országgyűlési képviselőt és Rákosi Jenő írót élethosz­­sziglan a főrendiház tagjaivá kinevezem. Kelt Bécsben, 1902. évi deczember hó 14-én. Ferencz József, s. k. Széll Kálmán, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben adományozni: báró Gunesch Gusztáv helyi alkalmazásbeli ezredesnek, a m. kir. honvéd központi fegyvertár parancsnokának, a saját kérelmére bekövetkező nyugállományba átvétele alkalmából a czímzetes vezérőrnagyi jelleget a díj elengedésével; elrendelni: báró Leonhardi Károly ezredesnek, a II. Vil­mos német császár és Poroszország királya 7. sz. huszár ezred parancsnokának, a felülvizsgálat eredményéhez képest, mint rokkantnak, a nyug­állományba átvételét; Csák Ferencz nyugállománybeli ezredesnek — a budapesti tér­parancsnoksághoz való egyidejű beosztása mellett — a helyi alkalmazásbeliek állományába való áthelyezését ; Franek Jenő 7. sz. hadosztály-tüzérezredbeli — várakozási illetékkel szabadságolt — ezredes­nek, az újabb felülvizsgálat eredményéhez képest, mint a hadseregben csapatszolgálatra alkalmat­lannak, helyi szolgálatokra alkalmasnak, mozgó­sítás esetére a katonai hatóságoknál és maga­sabb parancsnokságoknál leendő alkalmazásra való előjegyzés mellett, a nyugállományba át­vételét ; kinevezni: gróf Zedtivitz Alfréd II. Vilmos német császár és Poroszország királya 7. sz. huszár-ezredbeli ezredest ezen ezred parancsnokává; elrendelni : Bosoric Antal Mihály orosz nagy­her­czeg 26. sz. gy. e-beli őrnagynak, mint a felülvizsgálat eredményéhez képest rokkantnak, mindenféle népfölkelési szolgálatra is alkalmatlannak, a nyugállományba átvételét ; lovag Töply Artúr, 5. sz. tábori tüzérezred­­beli számfeletti 1. oszt. századosnak és kamarai elöljárónak, ezen szolgálatától való fölmentését, őt ugyanezen alkalomból az első arciére-testőr­­ség testőrévé és századosává kinevezve és neki a 3. oszt. vaskoronarendet — a dij elengedésé­vel — adományozva­ , gróf Bellegarde Rudolf, Ottó főherczeg 1. sz. dzsidás-ezredbeli 1. oszt. századosnak, az ezred­ben számfelettiként leendő tovább vezetése mel­lett, 2 év tartamára, Ferencz Salvator főherczeg ő cs. és kir. Fensége udvartartásához szolgálat­tévő kamarásként való beosztását; dr. Seemann Jenő törzsorvosnak, a 31. gyalog hadosztály orvos-főnökének, a felülvizsgálat ered­ményéhez képest, mint ez időszerint szolgálatra alkalmatlannak, 1 év tartamára, várakozási ille­tékkel leendő szabadságolását; dr. Weisz Ignácz törzsorvosnak, szombathelyi helyőrségi orvosfőnöknek, a felülvizsgálat ered­ményéhez képest, mint rokkantnak, fegyveres szolgálattételre a népfölkelésnél is alkalmatlan­nak, a nyugállományba átvételét; dr. Schönpflug József bécsi 1. sz. helyőrségi kórházi, dr. Wana Gyula 45. sz. gy.­ezredbeli, dr. Nespor Gusztáv és dr. Suda Károly bécsi 1. sz. helyőrségi kór­házi, végül dr. Solta Román przemisli 3. sz. helyőrségi kórházi főorvosoknak a cs. és kir. haditengeré­szet tényleges állományába (1902. deczember 1-vel), ideiglenes corvett-orvosokként leendő áthe­lyezését ; továbbá kinevezni: Schnell Emil egyetemes or. ,­studort, az 1. sz. vonatezred segédorvosát és Czechovicz Ferencz egyetemes orvostudort, a 29. sz. hadosztály-tüzérezred tartalékos segéd­orvos helyettesét (1903. január 1-vel) a cs. és kir. hadsereg tényleges állományába főorvosokká , végül adományozni. Hückl József, György szász király 3. sz. drago­­nyos-ezredbeli I. oszt. puskaművesnek a koronás ezüst-érdemker­esztét. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni : (1903. január 1-vel) hadnagyokká a tartalékban: a gyalog-, vadász- és utász-csapatnál és a vasúti és táviró-ezrednél . (1903. évi január hó 1-től számítandó ranggal) a következő tartalékos hadapró­­dokat (tiszthelyetteseket): Simon Gábort a 62. sz. gy.-e-ben; Goriber Józsefet a 102. sz. gy.-e-ben, a 87. sz. gy.-e-bez; Werber Edét a 16. sz. vadász 7.-aljnál ; Schrimpf Ernőt a 72. sz., Kucera Henriket a 9. sz., Neszt Alajost a 25. sz., Riesz Andrást a 69. sz., Kalla Józsefet a 11. sz. gy.-e-ben, Reiszmüller Károlyt a 77. sz. gy.-e-ben, a 90. sz. gy.-e-hez ; Dabrovszki Józsefet a 80. sz. gy.-e-ben, a 45. sz. gy.-e-hez ; lovag Störmer Edét a 94. sz. gy.-e-ben, a 36. sz. gy.-e-hez ; Weixelgärtner Erichet a 23. sz., Iglicki Stanislavot az 56. sz., György Ádámot a 23. sz., Jägershof­en-May­er Ferenczet a 16. sz. gy.-e­­ben, a 78. sz. gy.-e-bez ; Horky Ferenczet a 11. sz., Stuczka Alajost a 15. sz., Molnár Lajost az 50. sz. gy.-e-ben, az 51. sz. gy.-e-bez ; Molnár Ferenczet a 75. sz., Guszich Viktort és Bergmann Vilmost a 76. sz. gy.-e-ben; Fritsch Vilmost a 4. s­z. gy.-e-ben ; Novotny Ferenczet a 11. sz., Vacek Ferenczet a 36. sz., Goldberger Móriczot a 25. sz., dr. Prohászka Lajost az 1. sz. vadász-e-ben ; Kadenca Alajost a 3. sz. gy.-e-ben, a 99. sz. gy.-e-h­ez ; Kukányi Ferenczet a 26. sz., dr. Suszta Józsefet a 102. sz. gy.-e-ben, a 74. sz. gy.-e-hez; Kirchner Ernőt a 76. sz., Gruszczynski Sztanisz­ovot az 57. sz., Tritsch Lipótot a 29. sz., Hauptmann Károlyt a 99. sz., Tocsous Józsefet a 41. sz., Stumpf Ferenczet a 75. sz., Zimka Viktort a 87. sz., Engel Róbertet a 74. sz., Mikulás Venczelt a 11. sz., Komorad Ferenczet a 75. sz., Cechak Jánost, az 54. sz. gy. e-ben, a 100 gy. e-hez; J Vojckhoivski Ceslaust, az 57. sz.­ ,J* Laub Bernhardot, a 69. sz. ; / 'n Schüller Károlyt, a 72. sz. gy. e-ben ry sz. gy. e-hez ; 4su86, Bauer Ferenczet, a 26. sz. ; n»n£m Seebacher Sándort, a 78. sz.; n'9 .n Schaffer Frigyest, a 44. sz. ; ispng) Bobvos Sámuelt, az 51. sz. ; H '■'14 Kubovy Károlyt, az 55. sz. ; ,pg(^ Chicomban Aurélt, a 64. sz. ; a3j v Baumgartner Károlyt, a 24. sz. gy. 41. sz. gy. e-hez; no­ón Angelina Józsefet, a 64. sz. gy. e-bei^38.?it Jurekovic Mirkót, a 16. sz. gy. e-beii gy. e-hez ; Repay András, a 65. sz. gy. e-ben; Kalda Ottokárt, a vasúti és táviró ezredben ; Hey Miksát, a 10. sz. gy. e-ben ; Pfeiffer Hermann jogtudort, a 92. sz. gy. e-ben, a 28. sz. gy. e-hez ; Marzadro Oreste jogtudort, a 14. sz. gy. e-ben ; Erdélyi Adalbertet, a 44. sz. gy. e-ben; Panz Antalt, a 84. sz. gy. e-ben ; Tillemann Károlyt, a 24. sz. gy. e-ben, a 41. sz. gy. e-hez; Epier Gyulát, az 1. sz. gy. e-ben, a 65. sz. gy.­ e-hez; Sárié Ivót, a 79. sz. gy. e-ben, a 78. sz. gy. e-hez ; Novotny Károlyt, a 11. sz. gy. e-ben; Márton Albertet, az 50. sz. gy. e-ben, a 2. sz. gy. e-hez; Nowoslawski Ferenczet, a 45. sz. gy. e-ben ; Majewski Szaniszlót, 57. sz. gy. e-ben; Baltigh Elemért, a 47. sz. gy. e-ben; Schrenz­el Zsigmondot, a 90. sz. gy. e-ben; Nisztler Miksát, a 4. sz. gy. e-ben; Helmberger József jogtudort a 7. sz. gy. e-ben ; Zindl Károlyt, a 88. sz. gy. e-ben ; Smrcka Henriket, a 21. sz. gy. e-ben; Chojnacki Sándort, a 15. sz. gy. e-ben; Zinner Józsefet, a 7. sz. gy. e-ben, a 32. sz. e-hez . A lap mai számához fél iv melléklet, s két iv »Hivatalos Értesítő « van csatolva; lapunk mai számának­­ Országgyűlési Értesitő­-je a képviselőház 1902. évi deczember hó 31-iki 178-dik ülésében mondott beszédek lenyomatát tartalmazza.

Next