Budapesti Közlöny, 1903. február (37. évfolyam, 26-48. szám)

1903-02-01 / 26. szám

Budapest, 1903. 26. szám. Vasárnap, február 1. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : Tv., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusit az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre ..... 40 korona Félévre.............................20 ̇ Negyedévre.......................10 ̇ Egry teljes lap ára 60 fillér. A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Tormay Béla föld­­mivelésügyi ministeriumi ministeri taná­csosnak, a közszolgálat és a mezőgazdaság terén szerzett érdemei elismeréséül, Lipót­­rendem lovagkeresztjét díjmentesen ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1903. évi január hó 27-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Teschler János ura­dalmi főerdésznek, az erdőgazdaság terén szerzett érdemei elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1903. évi január hó 6-án. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, a csá­szári és királyi Ház és a kü­lügyek közös minis­terének legalázatosabb előterjesztésére, folyó évi január hó 4-én kelt legfelső elhatározásával Scholl A. madrasi kereskedőt ugyanoda tiszte­letbeli consullá — a tarifaszerű consuli illetékek szedésének jogával — legkegyelmesebben kine­vezni méltóztatott. A m. kir. pénzügyminiszer Dániel Lajos fogyasztási adóhivatali ellenőrt fogyasztási adó­hivatali adószedővé és Szverteczky Elemér, vala­mint Czember Károly fogyasztási adóhivatali adótiszteket fogyasztási adóhivatali ellenőrökké nevezte ki végleges minőségben. A m. kir. pénzügyminiszer a karczagi m. kir. adóhivatalhoz Joó Mihály munkácsi kir. adóhi­vatali tisztet adóhivatali ellenőrré kinevezte. dijas számgyakornokot segélydijas pénzügyi szám­gyakornokká ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Kesztenbaum Ja­kab és Jeney Aladár díjtalan számgyakornoko­kat ideiglenes minőségű segélydijas m. kir. pénz­ügyi számgyakornokokká nevezte ki a szolnoki illetve tordai m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. pénzügyminiszer Boér István díj­talan pénzügyi számgyakornokot ideiglenes mi­nőségű segélydíjas m. kir. pénzügyi számgya­kornokká nevezte ki a brassói m. kir. pénzügy­igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. pénzügyminister Perczián Károly kir. tisztjelöltet a selmeczbányai bányaigazgató­sághoz segédmérnökké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a marosujvári m. kir. főbányahivatal mellé rendelt számvevőség­hez Buttykai Ernő segesvári, s az aknaszlati­­nai főbányahivatal mellé rendelt számvevőség­hez Pellei Jenő katonai szolgálatból visszatért segélydíjas pénzügyi számgyakornokot pénzügyi számtisztté, továbbá a marosújvári m. kir. fő­bányahivatal mellé rendelt számvevőséghez Friesz Henrik a nagykárolyi pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez beosztott vármegyei napi­A m. kir. pénzügyminiszer Koflanovits Sán­dor vármegyei díjtalan számgyakornokot ideig­lenes minőségű díjtalan m. kir. pénzügyi szám­gyakornokká nevezte ki a beregszászi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség nagy-szőllősi kirendeltségéhez. A m. kir. pénzügyminiszer Szongott Miklós máramarosszigeti lakost ideiglenes minőségű díj­talan m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki az akna-szlatinai m. kir. főbányahivatal mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. pénzügyminister ifj. Száva Sándor dési lakost ideiglenes minőségű dijtalan m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a dési m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevő­séghez. A m. kir. pénzügyminister Szombathelyi Béla csehimindszenti lakost ideiglenes minőségű se­gélydijas m. kir. pénzügyi számgyakornokká ne­vezte ki a pozsonyi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. pénzügyminister Klein Géza buda­pesti lakost ideiglenes minőségű dijtalan pénz­ügyi számgyakornokká nevezte ki a székesfővá­rosi kir. adófelügyelő mellé rendelt számvevő­séghez. ____ A m. kir. igazságügyminiszer dr. Kottár Ernő balassagyarmati gyakorló ügyvédet a balassagyar­mati kir. ügyészség kerületébe ügyészségi meg­bízottal rendelte ki. Kiskorú B­­­é­l Albert polonkai illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Bély-re kért átváltoztatása, az 1902. évi 128.792. számú be­­lügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Brandspiegel Adolf edelényi il­letőségű miskolczi lakos családi nevének »Barnád­ra, kért átváltoztatása, a folyó évi 4.475. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Copilu (Koptyil) György mező­aranyosi illetőségű szinérváraljai lakos családi nevének »Kővári”-ra kért átváltoztatása, a folyó évi 5.191. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Fodor Nándor gyulafehérvári lakos családi nevének »Óriás*-ra kért átváltoztatása, a folyó évi 5.958. számú belügyminiszeri ren­delettel, megengedtetett. Blumberger Manó tiszaujlaki illetőségű jelenleg Oraviczán állomásozó m. kir. pénzügy­őri fővigyázó családi nevének »Bartos*-ra kért átváltoztatása, a folyó évi 6.083. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Kohn Henrik budapesti illetőségű ugyanot­tani lakos családi nevének »Balassa*-ra kért átváltoztatása, a folyó évi 6.290. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Halusska Teréz liptóujvári illetőségű bu­dapesti lakos családi nevének „Hajnal”-ra kért átváltoztatása, a folyó évi 6.309. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Deutscher Sámuel kisújszállási illetőségű ugyanottani lakos saját, valamint kiskorú gyer­mekei: Szilárd, Anna, Árpád és Imre családi nevének »Dénes*-re kért átváltoztatása, a folyó évi 6.356. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Lusztig Rezső és Szeréna jászla­­dányi illetőségű ugyanottani lakosok családi ne­vének »Ladányi*-ra kért átváltoztatása, a folyó évi 6.359. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Kohn Ernő és Zoltán tapolczai il­letőségű ugyanottani lakosok családi nevének­­Ka­­szás*-ra kért átváltoztatása, a folyó évi 6.746. számú belügyministeri rendelettel, megenged­tetett. Kohn Jakab aradi illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú Janka, Vilma és Ármin gyermekei családi nevének a Körösi”-ra kért át­változtatása, a folyó évi 6.786. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Weiss Albert újpesti illetőségű budapesti lakos, úgyszintén kiskorú Gyula, Olga, Béla és Rózsa gyermekei családi nevének a Fehér”-re kért átváltoztatása, a folyó évi 6.840. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Mautner István, Ferencz és Elek budapesti illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének »Máté”-ra kért átváltoztatása, a folyó évi 6.843. számú belügyminiszeri rendelettel, meg­engedtetett. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 4-ik oldalon kezdődik s két iv mellékleten folytatódik; lapunk mai számának » Országgyűlési Értesítő«-je a képviselőház 1903. évi január hó 31-iki 195-dik ülésében mondott beszédek lenyomatát tartalmazza

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék