Budapesti Közlöny, 1903. március (37. évfolyam, 49-73. szám)

1903-03-01 / 49. szám

Budapest, 1903. 49. szám Vasárnap, márczius 1 H­IVATALOS X» A­P. Előfizetés: Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.......................40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre........................10 » Egy teljes lap ára 80 fillér. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések : A­­Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor, 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és így tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. A magánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareille-Bor (illetfi­­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétezernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kefi minden egyes megjelenésért. a» HIVATALOS RÉSZ. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Radvány Fermez, pest-pilisi-solt-kis-kunvár­­megyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot a X-ik fize­tési osztály 3-ik fokozatába Torontál vármegye kir. segédtanfelügyelőjévé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Maules Ernő végzett bölcsészethallgatót a XI. fizetési osztály harmadik fokozatába a csongrád­­vármegyei kir. tanfelügyelőséghez tollnokká ki­nevezte. A főrendiház és a képviselőház elnökei dr. Honda Henrik gyorsíró-gyakornokot a XI-ik fizetési osztály 2-ik fokozatába országgyűlési gyorsíró-segéddé nevezték ki. A m. kir. igazságügyi minister dr. Mayland Henrik dévai járási orvost a dévai kir. törvényszék területén felmerülő törvényszéki orvosi teendők­nek második törvényszéki orvosi minőségben való rendes ellátásával bízta meg. A m. kir. igazságügyminister Bajacsich Vla­dimir báró, csákovai lakos, járási szolgabirót a csákovai és Hoczman István sziráki kir. járás­­bírósági aljegyzőt a sziráki kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak ál­landó helyetteséül rendelte ki. A m. kir. igazságügyminister Milotai Fermez felvinczi kir. járásbirósági végrehajtót a maros­­ludasi kir. járásbírósághoz helyezte át. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir miniszerelnök Máramaros vármegyében az ökörmezői anyakönyvi kerületbe Pácz Lajos körjegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házas­ságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök N­ó­g­r­á­d vármegyében a lapujtői anyakönyvi kerületbe H indulják Lajos helyettes körjegyzőt és Farkas László okleveles jegyzőt anyakönyvvezető-helyettesekké nevezte ki és Hindulják Lajost a házassági anyakönyv ve­zetésével és a házasságkötésnél való közre­működéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Maros-Torda várme­gyében a nyárádkarácsonfalvi anyakönyvi kerü­letbe Kiss Sándor körjegyzőt anyakönyvvezetővé, továbbá ugyanazon kerületbe Oraur János jegy­zői írnokot, a topliczai anyakönyvi kerületbe Bodó János segédjegyzőt, s a nyárádgálfalvai anyakönyvi kerületbe Csiky Sámuel ugyanottani lakost anyakönyvvezető-helyettesekké nevezte ki és Kiss Sándort, valamint Bodó Jánost a há­zassági anyakönyv vezetésével és a házasságkö­tésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök László Béla és Tasch Jó­zsef ideiglenes minőségű számgyakornokokat ezen állásukban véglegesítette. A m. kir. kincstári jogügyi igazgató dr. Hor­váth Dénes dijas fogalmazó gyakornokot segéd­fogalmazóvá és dr. Marséban Géza díjtalan fogal­mazó­ gyakornokot dijas fogalmazó­ gyakornokká nevezte ki a m. kir. kincstári jogügyi igazgató­sághoz. _____ 17.122. ~vít. •­. ..V ' ' M. e-i XIV. H­ u3. Pályázati hirdetmény a m­. kir. honvéd főreáliskolában és a honvéd Ludovika- Akadémiában az 1903/1904. tanév kezdetén betöltendő állam, költséges, (teljesen díjmentes vagy féldijmentes) továbbá alapitványos és fizetéses helyekre.*) I. A helyek neme és száma. Az 1897-ise évi XXIII-ik törvényczikk értel­mében szervezett honvéd főreáliskolában 50, a honvéd Ludovika-Akadémiában pedig mintegy 57, részint teljesen díjmentes, részint féldijmentes államköltséges, illetőleg alapítványos és fizetéses hely fog az 1903/1904. iskolai év kezdetén (a hon­véd főreáliskolában szeptember 1-én, a honvéd Ludovika-Akadémiában szeptember 21-én) köz­vetlenül a polgári nevelésből belépő ifjakkal betöltetni. Ezen helyek közül esik : a) a soproni honvéd főreáliskola I. évfolya­mára : 20 teljesen díjmentes államköltséges hely, 18 alapítványos hely­­ és 12 részben féldíjmentes, részben fizetéses hely ; b) a budapesti honvéd Ludovika­ Akadémia I. évfolyamára: 5 teljesen díjmentes államköltséges hely, 33 alapítványos hely — és 19 részben féldíjmentes, részben fizetéses hely. *) A pályázók az összes tudnivalókról bővebb felvilá­gosítást nyerhetnek a »Tájékoztató a m. kir. honvéd főreáliskolába való fölvételre pályázók részére« és a »Tájékoztató a m. kir. honvéd Ludovika­ Akadémiába való felvételre pályázók részére a czímű füzetekből, a­melyek a m. kir. honvéd kerületi parancsnokságoknál, továbbá a honvéd főreáliskola, illetve a Ludovika-Akadémia pa­rancsnokságánál díjtalanul kaphatók. A honvéd főreáliskola II. és III. évfolyamába rendszerinti felvételnek nincsen helye ; ezen évfo­lyamban csak azon helyek fognak betöltetni, melyek természetes fogyaték (halálozás, elbocsá­tás stb.) következtében jutnak üresedésbe. II. Felvételi feltételek: 1. A pályázó magyar állampolgársága: igazolandó a törvényhatóság vagy a járási tisztviselő által kiállított honossági bizonyítvány­­nyal, a­melyben a községi illetőség is kiteendő. 2. A pályázó testi alkalmassága a katonai nevelésre­­ igazolandó valamely honvéd vagy közös had­seregbeli (hadi­tengerészetbeli) tényleges állo­mánybeli orvos által szabályszerűen kiállított orvosi véleménynyel; — a beoltás pedig — a­mennyiben azt az orvosi vélemény nem igazolná, — külön himlőoltási bizonyítványnyal 3. A megkívánt előismeretek: és pedig: a) a honvéd főreáliskola i-ső évfolyamába való felvételre : valamely középiskola (gymnasium, reáliskola, magyarországi polgári iskola, a fiumei községi polgári iskola) IV-ik osztályának ered­ményes látogatása; b) a honvéd Ludovika­ Akadémia I-ső évfolya­mába való felvételre : valamely teljes középiskola (gymnasium, reáliskola) VIII-ik osztályának ered­ményes látogatása; ezen előismeretek igazolandók az elmúlt iskolai év végbizonyítványával és a folyó iskolai év I. és II. tanidőszakának iskolai értesítőjével, továbbá legalább »elégséges« eredménynyel letett felvételi vizsga által.*) 4. Kifogástalan erkölcsi magaviselet, igazolandó erkölcsi bizonyítványnyal, azonban csak akkor, ha az iskolai bizonyítványban a kifogástalan erkölcsi magaviseletre vonatkozó adat nem foglaltatnék, vagy ha a belépés nem köz­vetlenül valamely nyilvános iskolából történnék. 5. A betöltött legkisebb és a túl nem haladott legmagasabb életkor és pedig: a honvéd főreáliskola I. évfolyamába leendő belépésre az elért 14-ik és a túl nem haladott 16-ik életév, a Ludovika­ Akadémia I. évfolyamába leendő belépésre az elért 17-ik és a túl nem haladott 20-ik életév, a­mely megállapított életkor a felvételi év szep­tember 1-ére vonatkozik. *) A folyó tanév végén nyert iskolai bizonyítványt a felvételi vizsgához beidézett pályázók az illető intézetbe magukkal hozni és a felvételi vizsgát megelőzőleg bemu­tatni tartoznak. A lap mai számához negyed iv melléklet, s két iv ,Hivatalos Értesítő ; van csatolva; lapunk mai számának »Ország­gyűlési Értesitő«-je a képviselőház 1903. évi február hó 28-iki 216-dik ülésében mondott beszédek lenyomatát tartalmazza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék