Budapesti Közlöny, 1903. április (37. évfolyam, 74-98. szám)

1903-04-01 / 74. szám

Budapest, 1903. 74. szám. Szerda, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak : láponként­ postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre........................40 korona Félévre.............................20 » Negyedévre. .... 10 » Sig­y teljes lap ára 60 fillér. SZERKESZTŐSÉGI IRODA !­m kerület, Miksa-utcza 8. szám. EIADÓ­HIV­ATAL : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épü­let. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenbaerger-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. bz.­ ­««Mtgggsgsgggggsí.....■"""LiiiLAjguiS'-BagugS! Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kötszernél 45 fill.,­­ három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. ----------------------------- - -------­ HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­niszerem előterjesztésére Papp J. János görög keleti román archimandritának az aradi görög keleti román egyházmegyei zsinat által az aradi görögkeleti román egyházmegye püspökévé történt megvá­lasztását ezennel megerősítem. Kelt Bécsben, 1903 évi márczius hó 27-én. Ferencz József 8. k. Wlassics Gyula s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán idősb báró Üchtritz Emil bécsi földbirtokosnak és törvényes utódainak a magyar grófi méltóságot ado­mányozom és megengedem, hogy nevezett és törvényes utódai czimerüket a kihalt várkonyi gróf Amadé család czimerével egyesítve használhassák és kettős család­nevüket gróf Üchtritz-Amadé alakban a » várkonyi« előnévvel együtt viselhessék. Kelt Bécsben, 1903. évi márczius hó 23-án. Ferencz József s. k. Gróf Széchényi Gyula s. k. Személyem körüli magyar ministerem­lőterjesztése folytán Dely Elemér állat­orvosnak buzgó szolgálatai elismeréséül a koronás arany érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1903. évi márczius hó 24-én. Ferencz József 8. k. Gróf Széchényi Gyula e. k. A vet­ás- és közoktatásügyi m. kir. minister Havranek Ferencz műépítész orsz. m. kir. min­­tarajziskola és rajztanárképző intézeti tanárt az Orsz. M. Kir.­­Rajztanárvizsgáló bizottság tag­jává kinevezte. _______ A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister­­ vezetése alatti ministeriumba Votisky Géza jogtudományi doktort díjtalan fogalmazó-gya­kr­r­nokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Petiit Valér okleveles tanítót a beresztóczi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kine­vezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Livora Hermin okleveles óvónőt a verebélyi állami óvodához óvónővé kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a tornallyai m. kir. adóhivatalhoz Némethy János királyhelmeczi adóhivatali ellenőrt adóhivatali pénztárnokká ki­nevezte. A m. kir. pénzügyminister a tenkei m. kir. adóhivatalhoz Orosz Ágoston kisczelli adótisztet adóhivatali ellenőrré kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Rudolf Lajos és Böhm Sándor pénzügyi számgyakornokokat ideig­lenes minőségű m. kir. pénzügyi számtisztekké nevezte ki a pénzügyminiszert, Buzik István és Szél Lajos pénzügyi számgyakornokokat ideig­lenes minőségű m. kir. pénzügyi számtisztekké nevezte ki a központi díj- és illetékkiszabási hivatal,­­ illetőleg a székes­fővárosi kir. adó­felügyelő mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. pénzügyminiszer kinevezte : Udvari­ Miklós székesfehérvári, Márkus Sándor ipoly­­sági, Kiss Jenő marosvásárhelyi és Szabó Kál­mán nagyváradi pénzügyi számgyakornokokat ideiglenes minőségű számtisztekké a székesfehér­vári, illetve a sátoraljaújhelyi, Ulreich Lajos díjtalan pénzügyi számgyakornokot és Rédei József nyíregyházi pénzügyigazgatósági díjnokot ideiglenes minőségű segélydíjas pénzügyi szám­gyakornokokká a székesfehérvári, illetve az ipoly­­sági m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. pénzügyminiter Kopa Károly rendel­kezési állapotba helyezett vármegyei dijnokot ideiglenes minőségű segélydíjas m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a budapestvidéki m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőséghez. A m. kir pénzügyminister Heringh János debreczeni lakost ideiglenes minőségű díjtalan m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a debreczeni m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. pénzügyminister Wambach Jakab nagybecskereki lakost ideiglenes minőségű díj­talan m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a nagybecskereki m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. pénzügyminiszer, Varsányi Leó ungvári díjtalan kir. adóhivatali gyakornokot ideiglenes minőségű segélydíjas m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki az ungvári m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. pénzügyminiszer Markovic Milán vukovári lakost ideiglenes minőségű díjtalan kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a vuko­vári kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőséghez. A m. kir. igazságügyminister Füredi Ferencz rétsági és Pomucz György csongrádi kir. járás­­birósági írnokokat kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister Kauten Miklós, a fehértemplomi kir. ügyészséghez beosztott bíró­sági aljegyzőt a fehértemplomi és dr. Laczkó Andor, a kassai kir. ügyészséghez beosztott bíró­sági aljegyzőt a kassai kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottakul rendelte ki. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök S­z­a­t­m­á­r vármegyében a fábiánházai anyakönyvi kerületbe Zemlényi Lajos jegyzői írnokot, a penészleki anyakönyvi kerületbe Goldstein Adolf jegyzői írnokot s vé­gül a gacsályi anyakönyvi kerületbe Papp Ká­roly segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettesekké nevezte ki és az utóbbit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közre­működéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök N­y­i­t­r­a vármegyében a nyitra-ivánkai anyakönyvi kerületbe Janko­vics Imre helyettes körjegyzői anyakönyvezetővé, a negyedi anyakönyvi kerületbe pedig Vermes Gyula jegyzősegédet anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őket a házassági anyakönyv ve­zetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök B­á­c­s-B­o­d­r­o­g várme­gyében az apatini anyakönyvi kerületbe Tuczá­­kovics Antal segédjegyzőt, a szeghegyibe pedig Gerber Miklós segédjegyzőt anyakönyvvezető-he­lyettesekké nevezte ki és őket a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való köz­reműködéssel is megbízta. A m. kir. központi statisztikai hivatal igaz­gatója Székely Kálmán budapesti lakost statisz­tikai gyakornokká kinevezte. Z­i­v­á­n Sándor deszki illetőségű Szentesen állomásozó m. kir. gyalogcsendőr családi nevé­nek » Zimonyi*-re kért átváltoztatása a folyó évi 27.885. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Schlauder Sándor törökbecsei illetőségű ugyanottani lakos családi nevének a Nagy E­ra­kért átváltoztatása a folyó évi 27.931. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett V­o­d i­c­s­k­a Ferencz kassa-oderbergi vasúti irodatiszt budapesti lakos családi nevének »Hal­­mosi-TSL kért átváltoztatása a folyó évi 28.027. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Griebner Jenő budapesti illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Kárpáti*-ra kért átváltoztatása a folyó évi 28.029. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. A lap mai sz­mához egy és háromnegyed iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva; lapunk mai számának »Országgyű­lési Értesítő«-je a képviselőház 1903. évi márczius hó 31-iki 241-dik ülésében mondott beszédek lenyomatát tartalmazza..

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék