Budapesti Közlöny, 1903. április (37. évfolyam, 74-98. szám)

1903-04-01 / 74. szám

Kiskorú Macher Antal Törtesboglári illető­ségű soproni lakos családi nevének a Király*-ra kért átváltoztatása a folyó évi 28.089. számú bel­­ügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Nicolau Péter alsó- rákosi m. á. v. pá­lyaőr helyettes és kiskorú Péter fia családi ne­vének a Miklós*-ra kért átváltoztatása a folyó évi 28.247. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. ____ W­e­i­t­z n­e­r Ede fiumei m. á. v. vizsgáló fő­­kalauz családi nevének »Vadász*-ra kért át­változtatása a folyó évi 28.248. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a N­ó­g­r­á­d vármegye közönsé­géhez f. évi márczius hó 28-án 30.605. szám alatt kibocsátott leiratával Alsó- és Felső-Bodony összeépült kisközségeknek Kétbodony elnevezés alatt egy kisközséggé leendő alakulását az 1886 : XXII. t.-cz. 162. §-a alapján elrendelte. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 31.146. sz. alatt kelt rendeletével megengedte, hogy az Esztergom vármegye területéhez tar­tozó Esztergom sz. kir. városban a f. évi már­czius hó 16 és 17-ére esett, de elmaradt orszá­gos vásár helyett f. évi április hó 7-én pótvá­sár tartassák. 19.491/1903. XIV. szám. Pályázati hirdetmény. A­­nemes Kéry János nagyprépost katonai, hadtengerészeti, honvédségi és polgári középiskolai családi alapítványának* katonai helyei közül az 1903/1904. tanév kezdetén 2 hely fog rendelkezésre állani. Ezen helyek a cs. és kir. közös hadsereg katonai nevelő- és képző intézeteiben, és­pedig , a tényleges alapítványi jövedelem mérvéhez képest, akár a bécsújhelyi Terézia katonai akadémia, továbbá a 2 bécsi katonai műszaki akadémia, vagy a fiumei hadtengerészeti akadémia e­ső évfolyamában köz­vetlenül, akár pedig a katonai alreáliskolákban vagy a cs. és kir. közös hadseregbeli hadapród­iskolákban lesznek betölthetők. Azon esetben, ha a fentebb említett 2 hely alkalmas pályázó hiányában üresen maradna, vagy ha azok közül csupán az egyik hely volna betölthető, egy olyan ifjú, a­ki mint egyévi ön­kéntes tényleges katonai szolgálatot teljesít, ezen évre az 1200 koronában megállapított fel­­szerelési járulékban lesz részesíthető, mely fel­­szerelési járulékot azután, ha magát ténylege­­sítteti, a ténylegesítés időpontjától fogva még további 5 éven át szintén élvezheti. Az említett helyekre ezennel pályázat hirdet­­tetik az alábbi feltételek mellett: I. Igény­jogosultság. Ezen alapítványi helyekre, az alapító végaka­ratához képest, csakis és kizárólag az alapító nemzetségéből u. m. nemes Kéry (Orbán) János és neje Oláh Erzsébet mint közös törzstől le­származó ifjak tarthatnak igényt, és pedig , első­sorban az íz közelsége szerint azok, a kik az alapítványt tett Kéry János testvéreitől: u. m. Kéry József, Kéry László, Kéry Ferencz, Kéry Rozália és Kéry Katalintól származnak. Ezen egyenlők közül pedig első­sorban azok vétetnek figyelembe, a­kik a Kéry nevet vérségi leszár­mazás jogán viselik. Csak ha ezek leszármazói közül nem volnának jelentkezők, akkor másod­sorban azok, a­kik a közös törzsfő Kéry János gyermekei valamelyikétől származnak le, ezek közül szintén első­sorban azok, a­kik a Kéry nevet vérségi leszármazás jogán viselik. II. Felvételi feltételek: 1. A pályázó magyar állampolgársága: igazo­landó a törvényhatóság vagy a járási tisztviselő által kiállított honossági bizonyitványnyal, a melyben a községi illetőség is kiteendő. 2. A pályázónak a Kéry nemzetséghez való tartozása. 3. A szabályszerű életkor, mely a katonai alreáliskolák I. évfolyamára nézve a betöltött 10-dik évtől, a még túl nem haladt 12-dik évig, a katonai akadémiák I-ső évfolyamára nézve a betöltött 17-dik évtől, a még túl nem haladt 20-dik évig; a fiumei hadtengerészeti akadémia I-ső évfolyamára nézve a betöltött 14-dik évtől, a még túl nem haladt 16-dik évig, és végre a közös hadseregbeli hadapródiskolák I-ső évfolya­mára nézve a betöltött 14-dik évtől, a még tul nem haladt 17-dik évig terjed. Az életkorra nézve, mely születési bizonyít­ványnyal vagy családi értesítővel igazolandó, folyó évi szeptember hó 1-je (a hadtengerészeti akadémiában szeptember hó 16-dika) irányadó. 4. A pályázó testi alkalmassága a katonai ne­velésre­­ igazolandó valamely honvéd vagy közös hadseregbeli tényleges állományú orvos által szabályszerűen kiállított orvosi bizonyítványnyal, a himlő­beoltás pedig — a­mennyiben azt a katonaorvosi bizonyítvány nem igazolná, — külön himlőbeoltási bizonyítványnyal. 5. A megkivántató előismeretek és pedig : a) a katonai alreáliskolák I. évfolyamába leendő felvételhez a népiskola 4-dik vagy 5-dik osztályának látogatása »jó« eredménynyel; b) a cs. és kir. közös hadseregbeli gyalogsági had­apród iskolák I-ső évfolyamába leendő felvételhez a középiskola (gymnasium, reáliskola, magyaror­szági polgári iskola vagy fiumei községi polgári iskola) négy utolsó osztályának legalább »elégsé­ges«, a tüzér vagy utász hadapród iskolába való felvételnél legalább »jó« eredménynyel, — a fiumei hadtengerészeti akadémia I-ső évfolya­mába leendő felvételhez pedig ugyanezen iskolák négy alsó osztályának legalább »jó­ eredmény­nyel való látogatása; végre c) a katonai akadémiák I-ső évfolyamába leendő felvételhez a teljes középiskola legfelsőbb osztályának látogatása »jó­ eredménynyel. Ezen előismeretek igazolására csatolandók a pályázati kérvényekhez a múlt 1901/1902. tanév befejezésekor nyert egész évi iskolai bizonyítvány Végleges kimutatás A birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok szesztermeléséről és szeszforgalmáról 1903. év február havában és 1902. évi szeptember hó 1-től bezárólag 1903. február hó 28-ig terjedő idő alatt.*) Budapest, 1903. évi márczius hó 31-én. A m. kir. pénzügyministeri számvevőség szeszadóügyi csoportja. *­­ *)­­ *) Közlés s hazai ipar tájékoztatása végett az 1899. évi XX. t.-cz. 7. §-ában foglalt rendelkezésekre való tekintettel.­­ 1903. évi január havi eredmény, illetve 1993. évi szeptember hó 1-től bezárólag 1903. január végéig. 1903. február havában 1902. szept. 1-től bezárólag 1903. febr. végéig hektoliter fokonként a fogyasz­tási adó hektoliter fokonként a fogyasz­tási adó kisebbik nagyobbik Összesen kisebbik nagyobbik Összesen tétel alá eső tétel alá eső tiszta al­k­o­hol mennyiség L Termelési adó. HLL HL 1. Hl.L Hl.L HL 1. HL 1. 1.Termelési adó alá eső szeszfőzdék által terme­lésre bejelentetett .......................... ......................— — — — 11.937 01— — _ _ V10.41250 II. Fogyasztási adó. 2.Termeltetett szeszfőzdékben ...... ..........................— — —­— 178.061 25— — — — 759.83772 3.Bevételeztetett fogyasztási adóval terhelten szesz szabadraktárakká nyilvánított szeszfinomítókban és szeszszabadraktárakban : 94.397 99 20.740 92 115.138 91 465.705 48 92.111 03 557.81651 4.Elszállittatott a fent említett vállalatokból: a) a fogyasztási adó lefizetése mellett .............. 72.691 56 178 34 72.869 90 486.422 30 14.786 39 501.20869 b) a fogyasztási adóval terhelten ......................— — — —--— — — — — — — — aa) a kir. tanácsban képv. királyságok és országokban lévő vállalatok részére ......... 99.330 83 20.758 68 120.089 51 492.599 53 93.566 54 586.16607 bb) a vámvonalon át való kivitelre ..............— — 6.065 83 6.065 831 43 63.910 99 63.91242 cc) másnemű adómentes felhasználásra .......... 2.355 58 14.784 34 17.139 92 15.435 74 102.151 12 117.58686 dd) kiviteli czikkek előállítására ..................— — 1.101 65 1.101 65— — 5.580 22 5.58022 Kezdőleges szeszkészlet az 1902/1903. termelési időszak kezdetén (1902. szeptember 1-én): a kisebbik adótétel alá eső 109.587 hl. 12 L a nagyobbik » » » 142.741 hL 78 L Fennmaradt szeszkészlet az 1902/1903. termelési időszak II. negyed végén 284.742 hl. 63 L

Next