Budapesti Közlöny, 1903. május (37. évfolyam, 99-124. szám)

1903-05-01 / 99. szám

Budapest, 1­9­99. szám. BUDAPESTI Előfizetési Árak : naponkinti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre.......................40 korona Félévre.............................20 * Negyedévre.......................10 » Eg­y teljes lap ára 20 fillér. Péntek, május 1. »« •• KÖZLÖNY. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épü­let. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. famaigjgLji---u— ' " " Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Érteellen-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, meg pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.­— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., hétszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. -1-1. !—------------------ssnn...m I­saBor- HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni: József Ferdinánd főherczeg úr ő cs. és kir. fenségét, a tiroli császár-vadászok 4. ezredebeli őrnagyot a II. Lipót belgák királya 27. sz. gyalog­ezredéhez alezre­dessé és Péter Ferdinánd főherczeg úr ő cs. és kir. fenségét, Rajner főherczeg 59. gyalog­ezredbeli századost őrnagygyá. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben és a dij elenge­désével adományozni. Scharneck lovag Plentzner Gusztáv altábor­­nagynak, a katonai főtörvényszék elnökének, a tiszteletbeli táborszernagyi jelleget, és Forza-Comasinai lovag Benkiser Henrik vezér­őrnagynak, a közös hadügyministérium 9. osztálya főnökének a tiszteletbeli altáb­ornagyi jelleget, elrendelni. Bawerki lovag Böhm Adolf Lipót Salvator főherczeg 18. sz. gy.­e.-beli ezredesnek, a felül­vizsgálat eredményéhez képest, mint rokkantnak, fegyveres szolgálatra a népfölkelésnél is alkal­matlannak, a nyugállományba való átvételét, neki ez alkalomból a 3. oszt. vaskoronarendet a díj elengedésével adományozva; lovag Guttenberg Justus, a hadmérnöki törzs­höz vezényelt ezredesnek, az 5. hadtest katonai építésügyi igazgatójának, a kért felülvizsgálat eredményéhez képest, mint rokkantnak, minden­nemű népfölkelési szolgálatra is alkalmatlannak, a nyugállományba való átvételét, neki ez alkalom­ból a Ferencz­ József-rend lovagkeresztjét ado­mányozva . ..az áthelyezését a következő ezredeseknek: Reitz Lajosnak a 72. sz. gy.-e.-től a 21. gy.­­e.-hez ; Lorenz Károlynak a 2. sz. gy.-e.-től a 64. sz. gy.-e.-hez ; a következő alezredeseknek : Schwarzenfeldi lovag Schreitter Ferencznek a hadmérnöki törzsnél, csapatszolgálatra beosztva a 9. sz. gy.-e.-nél, ugyanezen ezredhez; Stiotta Alfrédnek a 25. sz. gy.e.-től a 2. sz. gy.-e.-hez ; Pirgó Ádámnak a 78. sz. gy.-e.-től a 30. sz. gy.-e.-hez ; Landner Imrének a 64. sz. gy.-e.-től a 63. sz. gy.-e.-hez ; Zimmermann Viktornak a 2. sz. vártüzér­­zászlóalj parancsnokának, ezen parancsnokságtól Táló fölmentése mellett, a 3. sz. vártüzér-e.-hez ; a következő őrnagyoknak : Bemar Lajosnak a 21. sz. tábori tüzér-zászló­alj parancsnokának, ezen parancsnokságtól való fölmentése mellett a tiroli császár-vadászok 4. sz. ezredéhez ; Lalesko Constantinnak a 75. sz. gy.-e.-től a 74. sz. gy.-e.-hez ; Felix Vilmosnak az 58. sz. gy.-e.-től az 57. sz.­ gy.-e.-hez ; Herbert Ferencznek a 7. sz. vadász-zászlóalj parancsnokának, ezen parancsnokságtól való föl­mentése és a zászlóaljnál számfelettiként veze­tése mellett a katonai műszaki bizottsághoz; Sertse Jánosnak a 22. sz. gy.-e.-től a 61. sz. gy.-e.-hez ; Hoffmann Jánosnak a 71. sz. gy.-e.-től a 14. sz. gy.-e.-hez ; Smmerkal Antalnak a 9. sz. gy.-e.-től a 49. sz. gy.-e.-hez; Rieger Vilmosnak a 9. sz. h.-e.-től az 1. sz. h.-e.-hez ; Raimund Józsefnek a 27. sz. hadosztály tüzér-e.-től a 24. sz. hadosztály tüzér-e.-hez ; és Blechinger Ferdinándnak az 1. sz. vártüzér­­zászlóaljnál, a katonai műszaki bizottságtól a 2. sz. vártüzér-e.-hez, ahová be kell vonulnia; Savenburgi Lukanc Mihály lovag Milde 17. sz. gy.­e.-beli alezredesnek, saját kérelmére a nyugállományba való átvételét, neki ez alkalom­ból a tiszteletbeli ezredesi jelleget és a 3. oszt. vaskoronarendet, mindkettőt a díj elengedésével adományozva ; Hickmann Béla báró Reicher 68. sz. gy.­e.­­beli alezredesnek, a felülvizsgálat eredményéhez képest, mint rokkantnak, fegyveres szolgálatra a népfelkelésnél is alkalmatlannak, a nyugállo­mányba való átvételét, megparancsolva, hogy neki ez alkalomból a legfelső megelégedés kife­jezése tudtul adassák . Prochaska József 37. sz. hadosztály-tüzér-e­­­beli alezredesnek, a felülvizsgálat­­eredményéhez képest, mint rokkantnak, mindenféle népfölkelési szolgálatra is alkalmatlannak, a nyugállományba való átvételét, neki ez alkalomból a katonai érdemkeresztet adományozva ; Neszveda Ágost lovag Pitreich 69. sz. gy.­e.­­beli őrnagynak, a felülvizsgálat eredményéhez képest, mint ezidőszerint szolgálatra alkalmat­lannak, várakozási illetékkel, 1 év tartamára való szabadságolását; Köhler Károly legfelső katonai törvényszéki alezredes-hadbírónak, a felülvizsgálat eredményé­hez képest, mint rokkantnak, fegyveres szolgá­latra a népfölkelésnél is alkalmatlannak, a nyug­­állomány­ba való átvételét; Fürst Ferencz Szász-Coburg-Saalfeldi her­­czeg 57. sz. gy.­e.-beli tartalékos hadnagynak, a cs. kir. Landwehr tényleges állományába való áthelyezését, őt 1903. május 1-vel főhadnagy­­hadbiróvá kinevezve; dr. Tobolai Ágost 2. oszt. főtörzsorvosnak, banjalukai helyőrségi orvosfőnöknek, várakozási illetékkel való szabadságolását; Brosch József 1. oszt. katonai építésügyi fő­számtanácsosnak a 2. hadtest katonai építésügyi osztálya létszámában, saját kérelmére a nyugállo­mányba való átvételét, neki ez alkalomból leg­felső kegyelemből a ministeri tanácsosi czimet és jelleget a díj elengedésével adományozva ; kinevezni: Kroneiser Antal Sponner 2. sz. vártüzér-e.­­beli alezredest a 2. sz. vártüzér-zászlóalj pa­rancsnokává ; Rotter Frigyes Rainer főherczeg 59. sz. gy.e.­­beli őrnagyot a 21. sz. tábori vadász-zászlóalj parancsnokává . • Hanel Ede Ernő Lajos hesszeni és rajnamel­­léki herczeg 14. gy.­e.-beli őrnagyot a 31. sz. tábori vadász-zászlóalj parancsnokává; Novák Guidót, a tiroli császár-vadászok 2. e.-beli őrnagyot a 8. sz. tábori vadász-zászlóalj parancsnokává ; Rotter Antal, Albrecht főherczeg 9. sz. drago­­nyos-e.-beli alezredest, egyidejűleg a helyi alkal­mazásnak állományába való áthelyezése mellett, a nagy-daád-sár­i csikótelep parancsnokává ; Krikl Ernőt, a hadmérnöki törzshöz vezényelt őrnagyot, a 4. hadtest katonai építésügyi osztálya állományából az 5. hadtest katonai építésügyi igazgatójává ; Nittner Ernő, 9. sz. hadtest-tüzér-e.-beli tar­talékos hadapród-tiszthelyettest, beosztva az 1. sz. cs. kir. Landwehr-dzsidás-e.-hez, a cs. kir. Landwehr állományába való egyidejüleges be­osztása mellett, hadnaggyá (1903. május 1-től számítandó ranggal); Rodi József józsefstadti helyőrségi bírósági őrnagy-hadbirót a 9. hadtest igazságügyi elő­adójává ; Weyringer Lajos jogtudor, 22. sz. gy.­e.-beli tartalékos hadnagyot tartalékos főhadnagy-had­bíróvá ; dr. Ziehn Simon komáromi 18. sz. helyőrségi kórházi törzsorvost, szombathelyi helyőrségi orvos­főnökké ; dr. Herek Ferencz zágrábi 23. sz. helyőrségi kórházi törzsorvost banjalukai helyőrségi orvos­főnökké ; (1903. május 1-vel) Wimmer Károlyt, Ő Felsége katonai irodája Vili. rangosztálya titkárát díjmentesen VII. rangosztályu titkárrá és Repolusk Ferencz X. rangosztályu kiadót díj­mentesen IX. rangosztályu kiadóvá; (1901. május 1-vel) Breit Józsefet, a 12. hadtest hadbiztossága 2. oszt. katonai főhadbiztosát a 9. hadtest h­adbiz­­tossági főnökévé; adományozni: báró Lütgendorf Kázmér, Smekal Gusztáv és Bauernthali Bauer Fülöp vezérkari testület­beli alezredeseknek, továbbá Blechinger Ferdinánd 1. sz. vártüzér-zászlóalj - beli őrnagynak, beosztva a katonai műszaki bi­zottsághoz, eddigi alkalmaztatásuktól való fel­­mentésük alkalmából a katonai érdemkeresztet ; megparancsolni, hogy ugyanazon alkalomból a következő 1. oszt. századosoknak a legfelső megelé­gedés kifejezése tudtul adassák: Kreycy Ágostonnak a vezérkari testületben, Karstenfelsi és Hegyaljai Pacor Józsefnek a vezérkari testületben, beosztva a vezér­kari tes­tület vasúti irodájába; Smercek Jánosnak, számfeletti a Kinsky her­­czeg 3. sz. vártüzér-e.-ben, beosztva a vártüzér­ség felügyelője mellé; adományozni a dij elengedése mellett, tényleges szolgálatuk 50. évének betöltése alkalmából Appel Károly, Ő Felsége katonai irodája ud­vari tanácsosának a Lipót-rend lovagkeresztjét és A lap mai számához egy fél iv melléklet, Értesítő«-je a képviselőház 1903. évi s egy és iv »Hivatalos Értesítő van csatolva; lapunk mai számának »Országgyűlési április hó 30-iki 258-dik ülésében mondott beszédek lenyomatát tartalmazza.

Next