Budapesti Közlöny, 1903. június (37. évfolyam, 125-146. szám)

1903-06-03 / 125. szám

Budapest, 1903 125. szám. Szerda, junius 3 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak: naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ..... 40 korona Félévre ...... 20 . Negyedévre . .... 10 . Egry teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VI. kerület, Miksa-utc­a 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések : A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések di­jai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor. 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kötszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Magyar földmivelésügyi miniszerem elő­terjesztésére Lászlóffy Gábor erdőfelügye­lőt főerdőtanácsossá kinevezem. Kelt Budapesten, 1903. évi május hó 20-án. Ferencz József s. k. Darányi Ignácz s. k. a császári és apostoli királyi Felsége az 1903. évi május hó 11-én kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy báró Braunná szül. Dedem Constanze bárónő, báró Braun Károlynak, rendkívüli követi és meghatalmazott ministeri czim- és jelleggel fel­ruházott cs. és kir. diplomatiai ügynöknek és első osztályú főconsulnak a neje, a császári ot­­tomán első osztályú Nichan­el-d­erakat-rendet elfogadhassa és viselhesse. A m. kir. földmivelésügyi minister dr. Aujeszky Aladár m. kir. állatorvosi főiskolai segédtanár­nak »Bakteriológiai diagnosztikából« állatorvosi főiskolai magántanárrá történt képesítését jóvá­hagyólag tudomásul vette, 3 nevezettet ezen mi­nőségében megerősítette. A kereskedelemügyi m. kir. minister Danzig Árpád és Bátori István kir. zálogházi gyakor­nokokat segédtisztekké, Rigell Lajos kir. zálog­házi számgyakornokot ideiglenes minőségű szám­­tisztté, Bata László és Sipos Brúnó kir. zálog­házi gyakornokokat szintén segédtisztekké ne­vezte ki A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Al­s­ó-F­e­h­é­r vármegyében a diómáli anyakönyvi kerületbe Krisán Partén körjegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. _______ A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Arad vármegyében a déznai anyakönyvi kerületbe Novák Gyula körjegyzői írnokot, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvve­zető-helyettessé nevezte ki. sével és a házasságkötésnél való közreműködés­sel is megbizta._______ A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Bács-Bodrog vármegyében a bezdáni anyakönyvi kerületbe Topál Imre segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bizta. _______ A belügyministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Bihar vármegyében a ván­­csodi anyakönyvi kerületbe Ötvös Géza helyettes jegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házas­ságkötésnél való közreműködéssel is megbizta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Baranya vármegyében a marssi anyakönyvi kerületbe Steiner Adolf kör­jegyzőt anyakönyvvezetővé, továbbá a sombere­­kibe Petri József segédjegyzőt, a mánfaiba pedig Egyed György segédjegyzőt anyakönyvve­­zető-helyettesekké nevezte ki és Steiner Adolfot és Petri Józsefet a házassági anyakönyv vezető­A belügyministérium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Fejér vármegyében a nagylóot­i anyakönyvi kerületbe Adametz Elek gazdatisztet anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezet­­éével és a házasságkötésnél való közreműködésül is meg­bizta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Háromszék vármegyében a magyarbodzai anyakönyvi kerülethez tartozó Bodzavám kisközséget a nyéni anyakönyvi ke­rülethez csatolta át. A belügyministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Heves vármegyében a kará­­csondi anyakönyvi kerületbe Makkos Emánuel segédjegyzőt, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvveze­tő-helyettessé nevezte ki. A belügyministerium vezetésével megbizott m. kir. miniszerelnök Hunyad vármegyében a nagypessényi anyakönyvi kerületbe Tornya Gyu­la körjegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a há­zasságkötésnél való közreműködéssel is megbizta. A belügyministerium vezetésével megbizott m. kir. miniszerelnök Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a tiszaugi anyakönyvi kerületbe Csató Benjamin községi bírót, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatás­körrel, anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki. A belügyministérium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Krassó-Szörény várme­gyében a bozsuri anyakönyvi kerületbe Lázár Sándor helyettes körjegyzőt és a daruváriba Schweininger Árpád körjegyzőt anyakönyvveze­tőkké, továbbá a lupákiba Stefánovits Kornél segédjegyzőt és a kurtyaiba Kiss Ferencz helyet­tes segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettesekké nevezte ki és őket a házassági anyakönyv ve­zetésével és a házasságkötésnél való közreműkö­déssel is megbízta. _______ A belügyministerium vezetésével megbizott m. kir. miniszerelnök N­y­i­t­r­a vármegyében a kisbáb anyakönyvi kerületbe Lelkes Károly segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevez­te ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbizta. _______ A belügyministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Pozsony vármegyében az alsó­szeli anyakönyvi kerületbe Jáni István helyettes jegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a há­zasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bizta. A belügyministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Pozsony vármegyében a stomfai anyakönyvi kerületbe Prack Antalt, a a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvvezető-helyet­tessé nevezte ki. A belügyministerium vezetésével megbizott m. kir. miniszerelnök Sáros vármegyében a bártfai anyakönyvi kerületbe Thury Béla nyu­galmazott községi aljegyző tolnai lakost anya­könyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a há­zassági anyakönyv vezetésével és a házasságkö­tésnél való közreműködéssel is megbizta. A belügyministérium vezetésével megbizott m. kir miniszerelnök Szilágy vármegyében a bogdándi anyakönyvi kerületbe Gáspárits Gyu­la helyettes segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyet­tessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbizta. A belügyministerium vezetésével megbizott m. kir. miniszerelnök Vas vármegyében a felső­­eőri anyakönyvi kerületbe Nemecz András segéd­­jegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házas­ságkötésnél való közreműködéssel is megbizta. A pozsonyi kir. ítélőtábla elnöke Streiham­­mer Sándor végzett joghallgatót ezen ítélőtábla területére dijtalan joggyakornokká nevezte ki. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke Folkusházy Sándor makói lakos végzett joghallgatót, a veze­tése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe dijtalan joggyakornokká nevezte ki. Schroff István m. kir. államnyomdai dijnok budapesti lakos és kiskorú gyermekei : István és Emilia családi nevének » Székely”-re kért átvál­toztatása a folyó évi 49.798. számú belügy­­miniszeri rendelettel megengedtetett. F­e­g­­­e­­­n József m. kir. államnyomdai könyv­kötő-segéd, valamint kiskorú gyermekei: József és Jenő családi nevének *Fodor*-ra kért át- A lap mai számához negyed iv melléklet s két és fél iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék