Budapesti Közlöny, 1903. július (37. évfolyam, 147-173. szám)

1903-07-01 / 147. szám

Budapest, 1903 147. szám. Szerda, július 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak: naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre....................40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre....................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VI. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és így tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodh­asábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kötszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Kedves báró Fej­érvár­y táborszernagy! Miután magyar honvédelmi miniszerem állásától való fölmentése alkalmából az Ön kitűnő, nekem szerfölött becses kato­nai szolgálatait részemre továbbra is biz­tosítottnak tartom, akként rendelkezem, hogy Ön a »szolgálaton kívüli« viszony­ból a várakozási illetékkel szabadságolt tábornokok viszonyába helyeztessék át. Kelt Bécsben, 1903. évi junius hó 27-én. Ferencz József s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben elrendelni. Roshold Ferencz, 1. sz. vonat-ezredbeli al­ezredesnek, a felülvizsgálat eredményéhez képest, mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmat­lannak, helyi szolgálatokra alkalmasnak, mozgósí­tás esetén ez utóbbiakra való előjegyzés mel­lett, a nyugállományba való átvételét; Pohlreich Ede, lovag Milde 17. sz. gyalog­ezredbeli őrnagynak, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest, mint ez idő­­szerint szolgálatképtelennek, várakozási illetékkel, 1 év tartamára való szabadságolását; Woracek Bertalan, 15. sz. vonat-hadosztály­­beli őrnagynak, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest, mint rok­kantnak, fegyveres szolgálatra a népfölkelésnél is alkalmatlannak, a nyugállományba való átvé­telét ; megparancsolni, hogy: Sparber Rudolf, ns. Pokorny 25. sz. gyalog­ezredbeli 1. oszt. századosnak, a csapatkiképzés és a fölszerelés terén kifejtett elismerésre méltó buzgólkodásáért a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassák. _____ A császári és királyi Ház és a közös kül­­ügyek ministere a genuai cs. és kir. főconsul­­ság amaz intézkedését, hogy Sisini Francesco mérnököt Sassariba cs. és kir. consuli ügyvivővé rendelte ki, jóváhagyta. A m. kir. pénzügyminister Aider Sándor pénzügyi számtanácsost pénzügyi tanácsossá, számvevőségi főnökké, Haller Albin számvizsgá­lót pénzügyi számtanácsossá és Faludi Károly számellenőrt pénzügyi számvizsgálóvá kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Wagner Elek bá­ny­atisztjelöltet a zalatnai főbányahivatali pénz­tárhoz ellenőrző segédmérnökké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister dr. Gidró Jenő műtő­orvost a rézbányai bányahivatalhoz ideig­lenes minőségű bányaorvossá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a törökkanizsai m. kir. adóhivatalhoz Kováts Géza pénzügyminis­­teri dijnokot adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Ternyey Miklós rimaszombati díjtalan pénzügyi számgyakorno­kot és Tóth András komáromi lakost ideiglenes minőségű pénzügyi számgyakornokokká nevezte ki a rimaszombati m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. pénzügyminister Skrgatics Delimir pozsegai segélydíjas pénzügyi számgyakornokot ideiglenes minőségű kir. pénzügyi számtisztté és Butkovics Vladimir József zágrábi díjtalan pénz­ügyi számgyakornokot ideiglenes minőségű se­gélydíjas pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a zágrábi, illetve a pozsegai kir. pénzügyigaz­gatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. pénzügyminiszer a balassagyarmati m. kir. adóhivatalhoz Buchék­ Gusztáv, a balas­sagyarmati adóhivatalhoz beosztott vármegyei könyvelőt adóhivatali segéddé kinevezte. A m. kir. igazságügyminiszer Bacskor Antal beszterczebányai kir. törvényszéki irodatisztet a beszterczebányai kir. törvényszékhez telekkönyv­vezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Travnik Pál beszterczebányai kir. törvényszéki telekkönyvve­zetőt a jászapáti kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Helle Oszkár nagyszőllősi kir. járásbirósági írnokot a mező­kövesdi kir. járásbírósághoz helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Mincza Miklós okleveles tanítót a végszentmi­­hályi községi elemi iskolához rendes tanítóvá ki­nevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szánthó Kamilla okleveles kisdedóvónőt az abauj­­szántói állami kisdedóvodához kisdedóvónővé ki­nevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Pellerné Szappanyos Anna budafoki állami elemi iskolai taní­tónőt a kistétényi állami elemi isko­lához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bittó Oszt­ár szolyvai állami elemi iskolai taní­tót a kistétényi állami elemi iskolához jelen mi­nőségében áthelyezte. A belügyministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök N­y­i­t­r­a vármegye közönsé­géhez 42.176/1903. szám alatt kiadott rendele­tével Nezsette kisközség önállóságát, az 1886: XXII. t.-cz. 158. §. alapján megszüntette s annak területét Kis-Rippény kisközséghez csa­tolni rendelte. A belügyministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Somogy vármegyében Er­délyi István csoknyai anyakönyvvezető helyettest a házassági anyakönyv vezetésével és a házas­ságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbizott m. kir. miniszerelnök Szatmár vármegyében a bikszádi anyakönyvi kerület székhelyét Terep kisközségből Bikszád kisközségbe helyezte át. A debreczeni kir. ítélőtábla elnöke Kopacsek József hajdúböszörményi kir. járásbirósági díj­talan joggyakornokot segélydíjas joggyakornokká kinevezte. A debreczeni kir. ítélőtábla elnöke Lánczy Lajos máramarosszigeti kir. járásbirósági díj­talan joggyakornokot segélydijas joggyakornokká kinevezte. A debreczeni kir. ítélőtábla elnöke Szirbik István debreczeni kir. törvényszéki díjtalan jog­gyakornokot segélydijas joggyakornokká kinevezte. A kolozsvári kir. ítélőtábla elnöke Simbirger Frigyes beszterczei lakos, végzett joghallgatót a kolozsvári kir. ítélőtábla kerületébe díjtalan joggyakornokká nevezte ki. A kolozsvári kir. ítélőtábla elnöke Duha Ist­ván szamosujvári lakos, végzett joghallgatót a kolozsvári kir. ítélőtábla kerületébe díjtalan jog­gyakornokká nevezte ki. A marosvásárhelyi kir. ítélőtábla elnöke Gross István és Constantinescu Viktor erzsébetvárosi kir. törvényszéki díjtalan joggyakornokokat a maros­vásár­helyi kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokokká kinevezte. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 8-ik oldalon kezdődik s két iv mellékleten folytatódik; lapunk mai számának­­Országgyűlési Értesitő­­ je a főrendiház 1903. évi junius hó 30-iki 22-dik ülésében mondott beszédek lenyomatát tartalmazza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék