Budapesti Közlöny, 1903. augusztus (37. évfolyam, 174-197. szám)

1903-08-01 / 174. szám

Budapest, 1903. 174. szám. Szombat, augusztus . BUDAPESTI KÖZLÖNY H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva.­ Egész évre ..... 40 korona Félévre ...... 20 ̇ Negyedévre......................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések:Szerkesztőségi iroda , VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VTI., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. X'iú'fizetéseket elfogad és lappéldányokat írásít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és így tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerü­l minden egyes megjelenésért. ..1 ■" 1_!!■ ", BBHK HIVATALOS RÉSZ. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére László Dávid kisczelli járás­­birósági albirót a nagyigmándi járásbíró­sághoz járásbiróvá, dr. Szőllőssy Jenő aradi törvényszéki albirót a dévai ügyészséghez alügyészszé és dr. Benke Nándor nyitrai törvényszéki aljegyzőt a malaczkai járás­bírósághoz albiróvá kinevezem. Kelt Ischlben, 1903. évi julius hó 28-án. Ferencz József s. k. Dr. Plósz Sándor s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége folyó évi julius hó 28-án kelt legfelső elhatározásával Balás Elemér edelényi kir. járásbirónak tör­vényszéki bírói minőségben a miskolczi kir. tör­vényszékhez és dr. Murinyi Endre mezőtúri kir. járásbirósági albirónak eddigi minőségében a békéscsabai kir. járásbírósághoz saját kérel­mükre leendő áthelyezését legkegyelmesebben megengedni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Ferenczi Zoltán, a budapesti egyetemi könyv­tár igazgatója a kolozsvári tud. egyetemen a magyar irodalom történetből szerzett magánta­nári képesítésének a budapesti tud. egyetemre kiterjesztését jóváhagyólag tudomásul vette és a nevezettet ezen új minőségében megerősitette. A vallás- és közoktatásügyi nn. kir. minister Tresztéény János szentesi állami főgymnasiumi rendes tanárt e minőségében a trencséni kir. kath. főgymnasiumhoz nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Faragó Márton dr. győri állami főreáliskolai rendes tanárt rendes tanári minőségében végle­gesen megerősitette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Dér István temesvári állami főgymnasiumi ren­des tanárt rendes tanári minőségében véglege­sen megerősitette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister kinevezte Gábriel Paula beregszászi állami pol­gári iskolai helyettes tanítónőt ugyanazon isko­lához a XI. fizetési osztályba segéd tanítónővé. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister áthelyezte Dvorzacsek János szeniczi állami polgári iskolai rendes tanítót jelenlegi minősé­gében a nagytapolcsányi állami polgári iskolá­hoz és egyszersmind az igazgatói teendőkkel megbízta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister­­ áthelyezte Greiner József tordai állami polg. isk. rendes tanítót jelenlegi minőségében a mis­kolczi állami polgári iskolához. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister áthelyezte Nagy Mária zalatnai állami polgári iskolai rendes tanítónőt jelenlegi minőségében a csongrádi állami polgári iskolához. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister áthelyezte Fábián István nagyszöllősi állami polgári iskolai segédtanítót jelenlegi minőségében a lippai állami polgári iskolához. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister áthelyezte Gagyi Samu miskolczi állami polgári iskolai rendes tanítót jelenlegi minőségében a tordai állami polgári iskolához. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister áthelyezte Szántó Géza moóri állami polgári isk. rendes tenítót jelenlegi minőségében a bé­kés­csabai állami polgári iskolához. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister áthelyezte Schlupin Sarolta dévai állami pol­gári iskolai rendes tanítónőt jelenlegi minőségé­ben a pápai állami polgári leányiskolához. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister áthelyezte Pozorszky Valéria csongrádi állami polgári iskolai rendes tanítónőt jelenlegi minő­ségében a belényesi állami polgári iskolához. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister áthelyezte Kontulyné Nemessányi Mária abonyi állami polgári iskolai rendes tanítónőt jelenlegi minőségében a miskolczi állami polgári leány­iskolához. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister áthelyezte Makayné Horváth Katalin pápai ál­lami polgári iskolai rendes tanítónőt jelenlegi minőségében a dévai állami polgári leányiskolához. A vallás- és közoktatásügyi m. kir­. minister áthelyezte Velkey Zoltán breznóbányai állami pol­gári iskolai rendes tanítót jelenlegi minő­ségében a gyergyó-ditrói állami polgári iskolához. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Békássy Lajos mezővári állami elemi iskolai tanítót a munkácsi állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kende Júlia okleveles kisdedóvónőt az andrássi (pacsai) állami kisdedóvodához kisdedóvónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister özv. Hulszky Allain Ida okleveles kisdedóvónőt a lipótvári állami kisdedóvodához kisdedóvónővé kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a trencséni pénz­­ügyigazgatósághoz Gajzágó Ferencz volt zombori nyugalmazott pénzügyi irodavezetőt pénzügyi irodavezetővé végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer a pénzügyminiszeri számvevőséghez Berecsél­yi Ferencz, Strinovich Jenő, Netkovszky Albert, Kovács András és Torma András pénzügyi számtiszteket; a m. kir. állami nyomda igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez Géczy Gyula pénzügyi szám­tisztet, a segesvári, soproni, illetve a temesvári kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevő­séghez Tódor Sándor, Kheim Samu, illetőleg Kubitska József pénzügyi számtiszteket, a szé­kes­fővárosi kir. adófelügyelő mellé rendelt szám­vevőséghez Dettrich Jenő pénzügyi számtisztet pénzügyi számellenőrökké végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer a sajószentpéteri m. kir. adóhivatalhoz Jurikovszky József nyí­regyházai adóhivatali tisztet adóhivatali ellen­őrré kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a pozsonyi m. kir. adóhivatalhoz Gráf Kálmán újvidéki adóhivatali tisztet adóhivatali segéddé kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a m. kir. pénzügy­miniszeri számvevőséghez Müller Vilmos, Her­­zog Géza, Csutor Kálmán, Major Gyula és Mayer Ferencz pénzügyi számgyakornokokat, a m. kir. dohányjövedéki közp. igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez Müller Gyula pénzügyi számgyakornokot, a székelyudvarhelyi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség­hez Bendly Arthur kaposvári pénzügyi szám­­gyakornokot, a lőcsei m. kir. pénzügyigazgató­ság mellé rendelt számvevőséghez Lusztig Jenő ottani pénzügyi számgyakornokot, a trencséni m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőséghez Gerencsér Lajos soproni pénzügyi számgyakornokot és a nyitrai m kir. pénzügy­igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez Kenézy Zoltán rendelk. áll. hely. vármegyei számgya­kornokot ideiglenes minőségben m. kir. pénz­ügyi számtisztekké kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer a lőcsei, illetve a kassai m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez Damits Károly, rendelkezési állapotba helyezett vármegyei számtisztet, ille­tőleg Müller Miklós, temesvári segélydíjas pénz­ügyi számgyakornokot, pénzügyi számtisztekké ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a zólyomi m. kir. adóhivatalhoz Szmerek János ólublói adóhiva­tali gyakornokot adóhivatali tisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. belügyminister a székes­fővárosi­­ m. kir. államrendőrséghez Katona Rezső r. gya­­­­kornokot fizetésnélküli r. segédfogalmazóvá a XI. fiz. osztály 2 ik fokozatában rendszeresített 4 lap mai számához egyes egynegyed iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva; lapunk mai számának »Országgyűlési Értesitő«-je a képviselőház 1903. évi julius hó 31-iki 320-diki ülésében mondott beszédek lenyomatát tartalmazza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék