Budapesti Közlöny, 1903. szeptember (37. évfolyam, 198-223. szám)

1903-09-01 / 198. szám

Tökös András putnoki illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú fiai: András és Dániel családi nevének »Töltési«-re kért átváltoztatása a folyó évi 81.845. számú belügyminiszeri ren­delettel megengedtetett. Kiskorú W­e­i­s­z Alfréd trencséni illetőségű budapesti lakos családi nevének »Vajda«-ra kért átváltoztatása a folyó évi 82.233. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Kohn Siegfried pozsonyi illetőségű bécsi lakos családi nevének »Erdő«-re kért átváltoztatása folyó évi 82.888. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Sztratyel Gyula budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Szigeti«-re kért átváltoztatása a folyó évi 83.421. számú belügy­miniszeri rendelettel megengedtetett. Stern Jónás budapesti illetőségű ugyanot­tani lakos családi nevének » Csillagára kért át­változtatása a folyó évi 83.435. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú W­e­i­s­z Anna büssüi illetőségű buda­pesti lakos családi nevének » Vágó«-ra kért átvál­toztatása folyó évi 83.440. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Safranka István m. kir. posta- és távirda­­tiszt, budapesti lakos családi nevének » Váradé­ra kért átváltoztatása a folyó évi 84.145. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Friedmann József m. kir. posta- és táv­­irdatiszt, budapesti lakos családi nevének »Fo­nyódra kért átváltoztatása a folyó évi 84.211. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. F r­e i­v­o 11 András rozsnyói illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Szabad«-ra kért Végleges kimutatás a magyar korona országainak szesztermeléséről és szeszforgalmáról 1903. évi julius h­avában és 1902. évi szeptember hó 1-től bezárólag 1903. julius hó végéig terjedő idő alatt. Kezdőleges szeszkészlet az 1902/1903. termelési időszak kezdetén (1902. szeptember 1-én), a kisebbik adótétel alá eső 177.995 hl. 49 1. a nagyobbik « « 1 46.253 hl. 75 1. Fenmaradt szeszkészlet az 1902/1903. termelési időszak III. negyed végén 326.539 hl. —­­ Budapesten, 1903. évi augusztus hó 28-án. 1903. julius havában 1902. szept. 1-től bezárólag 1903. julius végéig hektoliter-fokonként a fogyasz­tási adó hektoliter-fokonként a fogyasz­tási adó kisebbik nagyobbik Összesen kisebbik nagyobbik Összesen tétele alá eső tétele alá eső tiszta alkoholmennyiség I. Termelési adó. Hl. 1. HL 1. Hl.L Hl.L Hl. 1. Hl. 1. 1. Termelési adó alá eső szeszfőzdék által terme­lésre bejelentetett ................................................... 1.741—­­— 1.741— 45.624— — 45.624— II. Fogyasztási adó. 2. Termeltetett szeszfőzdékben .............. ......... ...— _ — _ 44.295 __ __ _ - -_ 919.738 _____ 3. Bevételeztetett fogyasztási adóval terhelten szesz­­szabadraktárakká nyilvánitott szeszfinomítókban és szeszszabadraktárakban: 28.176 2.343 30.519 491.476 33.360 524.836 4. Elszállittatott a fent említett vállalatokból: a) a fogyasztási adó lefizetése mellett .............. 70.608— 1.758— 72.366— 709.844,7­10.097— 719.941 --• b) a fogyasztási adóval terhelten ......................_ — — — — _ _ _ _ _ _ aa) a magyar korona országaiban levő vállala­tok részére ................................................... 31.433 2.073 33.506 495.947 33.746 529.693 bb) a vámvonalon át való kivitelre ..............— — 5.692_ 5.692_ — — 22.269_ 22.269 . ■ ■ ec) másnemű adómentes felhasználásra.......... 4.107— 8.751_ 12.858— 44.351— 77.453— 121.804 __ dd) kiviteli czikkek előállítására ..................— — 57—1­57 —•— — 46— 46— A m. kir. pénzügyministeri számvevőség szeszadóügyi csoportja. 2 átváltoztatása a folyó évi 84.296. számu belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Fel­di József m. kir. posta- és távirdahiva­­tali kisegítő szolga, karánsebesi lakos családi nevének »Földes«-re kért átváltoztatása a folyó évi 84.301. számú belügyministeri rendelettel me­gengedtetett. Schwarcz István m. kir. pénzügyministeri hivatalszolga, valamint kiskorú gyermekei...Sán­dor és József családi nevének »Fekete«-re kért átváltoztatása folyó évi 84.599. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Csasznik Mendl (Manó) dunaszerdahelyi illetőségű budapesti lakos családi nevének »Szán­tó«-r­a kért átváltoztatása a folyó évi 84.811. számú belügyminiszeri rendelettel megengedte­tett. Girch Károly cs. és kir. főhadnagy buda­pesti illetőségű theresienstadti lakos családi ne­vének »Bállá«-ra kért átváltoztatása a folyó évi 84.954. számú belügyministeri rendelettel me­gengedtetett. Kiskorú Guttmann Dezső, Ignácz és Ar­nold szabadrakamazi illetőségű budapesti lakosok családi nevének »Darai«-ra kért átváltoztatása a folyó évi 86.982. számú belügyministeri ren­delettel megengedtetett. Grill János tanító, felső visói lakos, vala­mint kiskorú gyermekei: István és Olga családi nevének »Cimes«-re kért átváltoztatása a folyó évi 85.983. számú belügyminiszeri rendelettel megen­gedtetett. Haas Mihály tanító bácskulai lakos, vala­mint kiskorú fiai: Dezső és Jenő családi nevé­nek »Halász«-ra kért átváltoztatása a folyó évi 85.984. számú belügyminiszeri rendelettel megen­gedtetett. Stokbauer József tanító, bácskulai lakos, valamint kiskorú gyermekei: Aurél és Anna csa­ládi nevének »Szegedi«-re kért átváltoztatása a folyó évi 85.993 számú belügyministeri rende­lettel megengedtetett. Stampfer József tanító, bácskulai lakos, valamint kiskorú gyermekei: Mária, János, Ilona és Gyula családi nevének »Szegő«-re kért átvál­toztatása a folyó évi 85.995. számú belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. Keller Dániel losonczi illetőségű budapesti lakos családi nevének »Pintér«-re kért átváltozta­tása a folyó évi 85.989. számú belügyministeri ren­delettel megengedtetett. Kiskorú Kohn Róza tanítónő, nagyváradi lakos családi nevének »Kalmár«-ra kért átvál­toztatása a folyó évi 85.990. számú belügymi­nisteri rendelettel megengedtetett. Kiskorú A­u­s­p­i­t­z Sándor turkevei illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Hegedüs«-re kért átváltoztatása a folyó évi 85.991. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Jakovlyevics Pál szegedi illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint kiskorú leánya. Darinka családi nevének »Erdélyi«-re kért átváltozta­tása a folyó évi 85.999. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Friedländer Zsigmond budapesti illető­ségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú gyer­mekei. Irma és Etel családi nevének »Fónagy «­­ra kért átváltoztatása a folyó évi 86.000. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Rosenberg Jakab Jenő budapesti illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének »Redő«­­re kért átváltoztatása a folyó évi 86.001. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett.

Next